Четвъртък, 23 Юни 2016 14:14

sturnishtepojar

Опазване на горския фонд от пожари!

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на

планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите,

предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на

стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

За недопускане на такива произшествия, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на

населението” – Лом обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на

стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи - чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на

земеделските земи.

Сряда, 08 Юни 2016 14:56

1pb2016

За поредна година община Медковец  се включи в националната инициатива – „Да изчистим България заедно”.

В инициативата по почистване  се включиха детски и учебно –възпитателни заведения, публични институции, кметове и кметски наместници и доброволци.

Сряда, 02 Март 2016 15:16

3mart

Община Медковец и НЧ"Развитие-1898г. с.Медковец"
 Ви канят на
ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ-ПРОВЕРКА
по случай 138 години от
Освобождението на България.


Честването ще се проведе на
03.03.2016 г./четвъртък/,
от 18.00 ч. на площада пред читалището.

Сряда, 21 Октомври 2015 15:02

maxresdefault

Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и в изоставени сгради.
 

Четвъртък, 17 Септември 2015 14:00

ВАЖНО !!!

ТРАДИЦИОННИЯТ СЪБОР НА СЕЛО МЕДКОВЕЦ ТАЗИ ГОДИНА
ОТНОВО ЩЕ СЕ ПРАЗНУВА ВЪВ ВТОРАТА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ.

ТОВА СА ДАТИТЕ
10 и 11 ОКТОМВРИ 2015 год.

Понеделник, 10 Август 2015 14:03

Министерство на земеделието и храните
    Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана


В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 253 от 05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:


На 12.08.2015г. от 10.00ч. – за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

На 12.08.2015г. от 14.00ч. – за землищата на с.Медковец и с. Сливовик

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.
                        


З А П О В Е Д № 253 Монтана, 05.08.2015г.

Сряда, 05 Август 2015 14:01

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

 

            На 30.07.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на  община Медковец  се проведе заключителна пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


                                                    Съобщението в .pdf формат

Вторник, 30 Юни 2015 14:19

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Опазване на горския фонд от пожари

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото