Medkovec logoA

 

  ЗАПОВЕД за извършване на дейности по управление на отпадъците - 2018г.

  НАРЕДБА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА - нова

  ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Медковец за периода 2014 - 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение не Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и за изпълнение на Програма за опазване на околната среда за 2017г.

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение не Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и за изпълнение на Програма за опазване на околната среда за 2015г.

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение не Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и за изпълнение на Програма за опазване на околната среда за 2016г.

 ПРОГРАМА за опазване на околната среда на Община Медковец за периода 2017 - 2020 г.

ПРОГРАМА за опазване на околната среда - раздел лечебни растения

ПРОГРАМА за борба с кърлежи и комари

 ИНФОРМАЦИЯ за системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) в Община Медковец

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2018 г.

НАРЕДБА   ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАРЕДБА   за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец

НАРЕДБА    НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ   ПАРКОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕ

НАРЕДБА    за пожарната безопасност и защита на населението  на територията на община Медковец

НАРЕДБА    Наредба за дейността на Домашен социален патронаж

НАРЕДБА    НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ,НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

НАРЕДБА    Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Медковец

НАРЕДБА    ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ,ОБЛАСТ МОНТАНА

НАРЕДБА    НАРЕДБА ЗА РЕДА, СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ

НАРЕДБА    Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА   ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА    

отменена с решение № 183 от 26.09.2013 г.    

НАРЕДБА  За реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне /по чл. 56 и 57 ЗУТ/