bgeuflag

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Проекта се осъществява с подкрепа от Европейската комисия и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по линия на механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19

 

Община Медковец продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 150 потребители, които са жители на населените места в община Медковец :
с.Медковец, с. Расово, с.Аспарухово, с.Сливовик, с.Пишурка, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0082-С01, по проект „ Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица в Община Медковец", Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Услугата „Топъл обяд" се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж - Медковец, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Срокът за предоставяне на услугата е до 30.09.2022г.
Във връзка с изпълнението на проекта се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни и здравни услуги както и други форми на подкрепа,съдействие, индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.
Желаещите за включване в проекта могат да подават заявления в ЦУИГ-с.Медковец и в кметствата по населените места.
Заявленията се представят на ДСП Монтана за проверка и отразяване на принадлежността към целевите групи подпомагани по проекта.
• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
• Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

 

BG05FMOP001-5.001 „3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

КАКВО СА ВАКСИНИТЕ И ЗАЩО ДА СЕ ВАКСИНИРАМЕ БЕЗ СТРАХ?

СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПЕДИМИЧНИТЕ МЕРКИ-ПАЗИМ ЗДРАВЕТО НА БЛИЗКИТЕ СИ

ПРОЦЕДУРА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ