Печат
Категория: Некатегоризирани
Посещения: 8281

РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ 2015-2019

 

Протокол № 53 от 19.09.2019 г.

Решение №515 Молба от Виолета Благоева Александрова от с. Расово относно: Възстановяване разход за закупуване на ковчег.

Решение №514 Заявлене от Никола Макавеев Николов от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №513 Молба от Светлинчо Миронов Димитров от с. Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №512 Молба от Аделина Руменова Иванова от с. Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №511 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от "Водоснабдяване и канализация" ООД Монтана /“В и К“ ООД/ за 2019 год., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана /АВиК – Монтана/ на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от Договора от 31.03.2016 год.

Решение №510 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Ползване на годишен отпуск и определяне на временно изпълняващи следните длъжности: кмет на община, кмет на населено място и кметски наместник на населено място в община Медковец.

Решение №509 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане и ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C001  от дата: 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Благоустрояване на улична мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец“, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

Решение №508 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане и ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C001  от дата: 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Благоустрояване на улична мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец“, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

Решение №507 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Медковец за периода 2020-2022 г. за постъпленията от месечни приходи и на разходите за местна дейност – II етап.

Протокол № 52 от 29.08.2019 г.

Решение №506 Докладна от Веромир Спасов Миланов – кмет на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана относно: Необходимите работници за функциониране на Дневен център за стари хора и обществена трапезария в с. Расово.

Решение №505 Заявлене от Вергиния Миладинова Данчова от с. Расово относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №504 Молба от Димо Борисов Димитров от с. Сливовик относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №503 Заявление от Виолета Благоева Александрова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №502 Заявление от Цветан Борисов Василев от с. Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №501 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2021 г.“ и „Програма за енергийна ефективност 2019 – 2023 г. на община Медковец“.

Решение №500 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в „ПРоизводствена сграда – Артанес“ с. Медковец.

Решение №499 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Прекратяване на договор за наем и разпореждане с имоти частна общинска собственост.

Решение №498 Докладна записка от Цветомира Емилова Тодорова ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци от 01.01. 2020 год

Решение №497 Докладна записка от Веселка Викентиева Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2019/2020година.

Решение №496 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съществуване на ПДГ и паралелка с изключение от минималния брой на учениците в ОУ „Христо Ботев“, с. Расово за учебната 2019/2020 г.

Решение №495 Докладна записка от Анелия Аврамова Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2020 год.

Решение №494 Писмо от А. Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец изх. № 1006/19.08.2019 год. относно: Разрешаване на маломерни паралелки в училището и одобряване на съществуваща.

Решение №493 Писмо от А. Монова – Директор на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец изх. № 1006/19.08.2019 год. относно: Разрешаване на маломерни паралелки в училището.

Решение №492 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, съгласно разпоредбите на Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на МС и предложение за определяне на защитено училище, съгласно разпоредбите на Постановление № 121 от 23.06.2017 год. на МС.

Решение №491 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация за Бюджет 2019 г. на община Медковец.

Решение №490 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на Кмета на Община Медковец за Бюджетната 2018 година.

Протокол № 51 от 25.07.2019 г.

Решение №489 Заявление от Светлинчо Миронов Димитров от с. Медковец относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №488 Заявление от Никола Макавеев Николов от с. Расово относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №487 Заявление от Радослав Кирилов Найденов от с. Расово относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №486 Писмо с Вх. № ОбСС150/19.07.2019 год. от Венера Барашка.

Решение №485 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно:  Преминаване на проектно трасе на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод на българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“ през територията на община Медковец в землищата на с. Расово и с. Аспарухово, част А 9: „Преносен газопровод от КВ „Вълчедръм“ – КВ „Расово 1“ – КВ „Расово 2“ до КВ „Дреновец“, папка 78: „Пресичане на газопровод км 459,7 – км 459,9 с дере“ – за преминаване на преносния газопровод през имот 310.38 /ЕКАТТЕ 62222/ в землището на с. Расово с начин на трайно ползване: „язовирни езера“, вид територия: повърхностни води, вид собственост: „общинска частна“ и собственик: община.

Решение №484 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Квет на община Медковец относно:  Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2019 г. на община Медковец към 31.07.2019 год.

Решение №483 Молба от Анна Горанова Иванова – Гл. спец. Бюджет в община Медковец относно: Осчедоводяване на разход  от 200,00 лв в дейност „Обредни домове и зали“.

Решение №482 Писмо вх. № ОбСС151/19.07.2019 год. от Община Медковец относно: решение № 472 от Протокол № 50/27.06.2019 год. на ОбСС – Медковец и заповед № 132/10.07.2019 г. на кмета на община Медковец.

Решение №481 Докладна записка от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС - Медковец относно:  Изменение в Наредбата № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество  на територията на община Медковец във връзка с Протест от Иван Карагьозов – прокурор при Районна прокуратура – Лом  вх. № ОбСС148/18.07.2019 год. /Изх. № А-21/19 от 15.07.2019  г. на РП – Лом/

Решение №480 Становище от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС – Медковец относно: Протест от 15.07.2019 г. на Районна прокуратура – Лом срещу Правилник за реда за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на физически лица, приет с решение № 403 от Протокол № 46/28.02.2019 год. на ОбС – Медковец.

Решение №479 Докладна записка от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС - Медковец относно: Изменение в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Медковец във връзка с Протест от Иван Карагьозов – прокурор при Районна прокуратура – Лом  вх. № ОбСС143/09.07.2019 год. /Изх. № А-18/19 от 04.07.2019  г. на РП – Лом/

Протокол № 50 от 27.06.2019 г.

Решение №478 Заявление от Петрана Личова Илиева от с. Расово относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №477 Заявление от Димо Борисов Димитров от с. Сливовик относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №476 Заявление от Стефка Катинова Методиева от с. Медковец относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №475 Заявление от Крум Катинов Трайков от с. Медковец относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №474 Заявление от Аделина Руменова Иванова от с. Медковец относно: отпускане на еднократна помощ.

Решение №473 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Данъчна и пазарна оценка на недвижим имот УПИ V-817 в кв. 78 с площ 560 км. м по РП на с. Медковец.

Решение №472 Докладна  от Председателя на НЧ „Пробуда - 1929“ с. Сливовик .

Решение №471 Докладна записка от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС - Медковец относно: Изменение в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Медковец във връзка с писмо вх. № ОбСС132/17.06.2019 год. /Изх. № 272/2019/11.06.2019 г. на АС – Монтана/.

Протокол № 49 от 30.05.2019 г.

Решение №470 Молба от Валентина Кирилова Станева за отпускане на еднократна помощ

Решение №469 Заявление от Даринка Миткова Тодорова от с. Аспарухово за отпускане на еднократна помощ

Решение №468 Молба от Зита Николова Методиева от с. Медковец за отпускане на еднократна помощ.

Решение №467 Молба от Цецка Йорданова Мишева от с. Расово за отпускане на парична помощ.

Решение №466 Молба от Будинка Найденова Георгиева от с. Расово за помагане с финансова помощ.

Решение №465 Молба от Бона Занова Ангелова от с. Расово за отпускане на еднократна помощ.

Решение №464 Заявление от Йордан Петров Йорданов от с. Аспарухово за отпускане на еднократна помощ

Решение №463 Заявление от Николай Иванов Николов от с. Сливовик за отпускане на еднократна помощ.

Решение №462 Молба от Райна Найденова Кубратова от с. Расово за финансова помощ

Решение №461 Заявление от Цветана Иванова Николова от с. Аспарухово за отпускане на еднократна помощ

Решение №460 Заявление от Любомир Стоянов Александров от с. Аспарухово относно: Закупуване на дворно място общинска собственост в с. Аспарухово.

Решение №459 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлен имот по реда на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Решение №458 Писмо с Вх. № ОбСС 107/30.04.2019 год. на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите.

Решение №457 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Имоти в землището на с. Пишурка.

Решение №456 Докладна от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС - Медковец относно: Корекция в Решение № 447 от Протокол № 48/25.04.2019 год.

Протокол № 48 от 25.04.2019 г.

Решение №455 Молба от Гълъбина Цветанова Любенова за отпускане на еднократна финансова помощ.

Решение №454 Молба от Зорка Захариева Тодорова за отпускане на еднократна помощ

Решение №453 Заявление от Таня Иванова Василева за отпускане на еднократна помощ.

Решение №452 Молба от Димитър Макавеев Дивинисов за отпускане на финансова помощ.

Решение №451 Заявление от Борис Евгениев Паньов за отпускане на еднократна помощ.

Решение №450 Заявление от Ася Станимирова Арсенова за отпускане на еднократна помощ.

Решение №449 Молба от Стоян Асенов Георгиев за закупуване на общински земи с начин на трайно ползване „лозя“ в землището на с. Пишурка;

Решение №448 Заявление от Васил Борисов Василев за закупуване на дворно място

Решение №447 Заявление от Бисерка Ефремова Йошева за закупуване на търговски павилион.

Решение №446 Писмо от Венера Барашка

Решение №445 Писмо с Вх. № ОбСС 099/18.04.2019 год. на „В и К“ – ООД Монтана относно: Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана.

Решение №444 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за социални услуги в община Медковец през 2020 г

Протокол № 47 от 28.03.2019 г.

Решение №443 Молба от Мара Крумова Кирилова относно: Отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

Решение №442 Молба от Боринка Миткова Тодорова относно: Отпускане на еднократна помощ за плащане на лекарства.

Решение №441 Молба от Александър Кирилов Александров относно: Отпускане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

Решение №440 Молба от Васил Ангелов Василев относно: Отпускане на еднократна помощ за закупуване на кислороден концентратор.

Решение №439 Молба от Ангел Василев Борисов относно: Финансово подпомагане.

Решение №438 Молба от Стефка Аврамова Господинова относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Решение №437 Молба от Ема Младенова Арабаджиева относно: Отпускане на средства за медицински изследвания.

Решение №436 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от с. Медковец относно: Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси.

Решение №435 Молба от Никола Петков Борисов относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 100,00 лв.

Решение №434 Молба от Генчо Славчев Генчев относно: Отпускане на помощ за лечение.

Решение №433 Молба от Димитър Макавеев Дивинисов относно: Отпускане на финансова помощ 200,00 лв.

Решение №432 Молба от Елена Николова Петкова относно: Отпускане на помощ за лечение.

Решение №431 Молба от Красимир Кольов Крумов относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №430 Молба от Камен Василев Тодоров относно: Отпускане на финансова помощ.

Решение №429 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на помощ.

Решение №428 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на 2 000 лв.

Решение №427 Молба от Цуца Шанкова Илиева относно: Отпускане на финансова помощ.

Решение №426 Молба от Христина Ангелова Христова относно: Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси.

Решение №425 Молба от Росен Йорданов Великов относно: Възстановяване на пари за ковчег.

Решение №424 Молба от Ели Георгиева Кочова относно: Отпускане на финансови средства.

Решение №423 Молба от Ани Качова Кирилова относно: Отпускане на финансови средства.

Решение №422 Молба от Надка Занова Ангелова относно: Отпускане на еднократна помощ.

Решение №421 Молба от Маша Илиева Борисова относно: Финансова помощ за погребение.

Решение №420 Молба от Валери Петров Младенов относно: Финансова помощ.

Решение №419 Молба от Любка Петкова Трайкова относно: Отпускане на парична помощ.

Решение №418 Молба от Даниела Николова Борисова относно: Финансова помощ.

Решение №417 Молба от Светослав Валентинов Иванов относно: Финансова подкрепа.

Решение №416 Молба от Милка Тодорова Крумова

Решение №415 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – кмет на с. Расово, община Медковец, област Монтана относно: Необходимите работници за функциониране на Дневен център за стари хора и обществена трапезария в с. Расово

Решение №414 Заявление за отдаване под наем на имот, общинска собственост.

Решение №413 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец за 2018 год.

Решение №412 Докладна записка от Нина Сашкова Иванова – здравен медиатор в община Медковец относно: Извършена работа по дейността на здравното медиаторство.

Решение №411 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Решение № 402 от Протокол № 46/28.02.2019 год.

Решение №410 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

Решение №409 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

Решение №408 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Учредяване право на строеж в полза на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД за изграждане на нов път с цел обслужване на съоръженията към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“.

Решение №407 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Медковец за отчетен период 2018 г.

Протокол № 46 от 28.02.2019 г.

Решение №406 Относно: Разни
Молба от Милка Тодорова Крумова
Молба от Светослав Валентинов Иванов относно: Финансова подкрепа.
Молба от Даниела Николова Борисова относно: Финансова помощ.
Молба от Любка Петкова Трайкова относно: Отпускане на парична помощ.
Молба от Валери Петров Младенов относно: Финансова помощ.
Молба от Маша Илиева Борисова относно: Финансова помощ за погребение.
Молба от Надка Занова Ангелова относно: Отпускане на еднократна помощ.
Молба от Ани Качова Кирилова относно: Отпускане на финансови средства.
Молба от Ели Георгиева Кочова относно: Отпускане на финансови средства.
Молба от Росен Йорданов Великов относно: Възстановяване на пари за ковчег.
Молба от Христина Ангелова Христова относно: Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси.
Молба от Цуца Шанкова Илиева относно: Отпускане на финансова помощ.
Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на 2 000 лв.
Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на помощ.
Молба от Камен Василев Тодоров относно: Отпускане на финансова помощ.
Молба от Красимир Кольов Крумов относно: Отпускане на еднократна помощ.
Молба от Елена Николова Петкова относно: Отпускане на помощ за лечение.
Молба от Димитър Макавеев Дивинисов относно: Отпускане на финансова помощ 200,00 лв.
Молба от Генчо Славчев Генчев относно: Отпускане на помощ за лечение.
Молба от Никола Петков Борисов относно: Отпускане на еднократна финансова помощ 100,00 лв.

Решение №405 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Медковец за периода 2020-2022 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност – I етап.

Решение №404 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Определяне и предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за стопансата 2019/2020 година.

Решение №403 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на „Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица“.

Решение №402 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“ с. Медковец и помещение в с. Аспарухово.

Решение №401 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Покупка на недвижив имот за изграждане на паркинг.

Решение №400 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост.

Решение №399 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Медковец за отчетен период 2018 г.

Решение №398 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на мониторингов доклад на община Медковец за 2018 година за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Протокол № 45 от 31.01.2019 г.

Решение №397 Относно: Писмо с Вх. № ОбСС0018-1/28.01.2019 год. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана относно: Редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана.

Решение №396 Относно: Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост“ към ОбСС - Медковец относно: Проблеми с уличната мрежа на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана вследствие на изградената канализационна система, както и със самата Канализация с пречиствателен модул.

Решение №395 Относно: Предложение от Стефан Красимиров Герасимов – Председател на ОбС – Медковец.

Решение №394 Относно: Уведомително писмо от РУ – Лом с Вх. № ОбСС018/25.01.2019 год.

Решение №393 Относно: Писмо с Вх. № ОбСС002/09.01.2019 год. от НЧ „Пробуда – 1929“ с. Сливовик, общ. Медковец, обл. Монтана.

Решение №392 Относно: Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и ВрИД Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при община Медковец през 2018 година.

Решение №391 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2019 год.

Решение №390 Относно: Докладна Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Приемане на Общински Бюджет 2019.

Решение №389 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: План за погасяване на временен безлихвен заем от набирателната сметка през 2019 година.

Решение №388 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Определяне на основните месечна заплати на кметовете на кметства в община Медковец за 2019 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10.01.2019 год.

Решение №387 Относно: Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец за 2019 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10.01.2019 год.

Решение №386 Относно: Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Промяна във Ваше решение с № 374 от Протокол № 44/20.12.2018 г. с което се утвърждава структурата на Общинска администрация за 2019 г.

Решение №385 Относно: Докладна записка от Стефан Красимиров Герасимов Председател на Общински съвет Медковец относно: Изменение на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Медковец“, във връзка с Протест на Окръжна прокуратура – Монтана с изх. № 2633/2018 г. от 17.12.2018 год.

Протокол № 44 от 20.12.2018 г.

Протокол № 43 от 29.11.2018 г.

Протокол № 42 от 25.10.2018 г.

Протокол № 41 от 01.10.2018 г.

Протокол № 40 от 27.09.2018 г.

 Протокол № 39 от 30.08.2018 г.

Протокол № 38 от 26.07.2018 г.

Протокол № 37 от 28.06.2018 г.

Протокол № 36 от 16.05.2018 г.

Протокол № 35 от 26.04.2018 г.

Протокол № 34 от 29.03.2018 г.

Протокол № 33 от 22.02.2018 г.

Протокол № 32 от 25.01.2018 г.

Протокол № 31 от 29.12.2017 г.

 Протокол № 30 от 30.11.2017 г.

Протокол № 29 от 26.10.2017 г.

Протокол № 28 от 28.09.2017 г.

Протокол № 27 от 31.08.2017 г.

Протокол № 26 от 27.07.2017 г.

Протокол № 25 от 29.06.2017 г.

Протокол № 24 от 25.05.2017 г.

Протокол № 23 от 27.04.2017 г.

Протокол № 22 от 30.03.2017 г.

Протокол № 21 от 23.02.2017 г.

Протокол № 20 от 26.01.2017 г.

Решение №210 Отпускане на финансова помощ
Решение №209 Назначаване на работа
Решение №208 Отпускане на финансова помощ
Решение №207 Определяне на възнаграждението на председателя на ОбСС – община Медковец.
Решение №206 Продажба на лек автомобил – общинска собственост.
Решение №205 Преразглежданe и отмяна на Ваши решения с № 174 от Протокол № 18/24.11.2016 год. и № 175 от Пртокол № 18/24.11.2016 год
Решение №204 Решение за намиращ се инвентар в зъболекарски кабинет в с. Сливовик.
Решение №203 Разпореждане с имот частна общинска собственост / УПИ II-1799, 1861 в кв. 66 по плана на с. Медковец/.
Решение №202 Предвиждане на заплащане от общинския бюджет за уредник на клуб на инвалидите и пенсионерите в с. Медковец.
Решение №201 Относно решение № 187 от Протокол № 19/29.12.2016 год. / откорегирана грешка в скица на имот № 213002 в землището на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана / 

Решение №200 Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности
Решение №199 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст
Решение №198 Приемане на общински бюджет 2017
Решение №197 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
Решение №196 Относно решение № 189 от Протокол № 19/29.12.2016 год 

Протокол №19 от 29.12.2016 г.

Решение №195 Разпореждане с общинска собственост.
Решение №194 Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2017 г.
Решение №193 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2017 г.
Решение №192 Определяне структурата на общинското социално предприятие за 2017 г.
Решение №191 Постъпило с вх. № 2400-108/07.12.2016 г. в община Медковец писмо от ОД „Земеделие“ – гр. Монтана (изх. № 4652/05.12.2016 г.)
Решение №190 Допусната техническа грешка в решение 176 от Протокол 18/24.11.2016 г
Решение №189 Решение № 177 от Протокол № 18/24.11.2016 год.
Решение №188 Разпореждане с имот частна общинска собственост.
Решение №187 Разпореждане с имот частна общинска собственост.
Решение №186 Наредба за определяне размера на Местните данъци на Община Медковец
Решение №185 Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в Община Медковец.
Решение №184 Определяне основни месечни заплати
Решение №183 Определяне структурата на Общинска администрация за 2017 г.
Решение №182 Актуализация за Бюджет 2016 г. на община Медковец.

Протокол №18 от 24.11.2016 г.

Решение №181 Отпускане на еднократна помощ
Решение №180 Отпускане на еднократна помощ
Решение №179 Разпореждане с имот частна общинска собственост
Решение №178 Извънредно общо събрание
Решение №177 Решение №129 от Протокол № 12/22.07.2016г.
Решение №176 Отдаване под наем на помещение в „Производствена сграда – Артанес“ в с. Медковец.
Решение №175 Освобождаване от такса битови отпадъци за 2017г.
Решение №174 Отмяна такса смет за 2017 г.
Решение №173 Приемане на общинска програма за развитието на читалищната дейност за 2017 г.
Решение №172 Приемане на „Правилник за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Медковец“.


Решение №171 Попълване списъка на съдебни заседатели в Районен съд-Лом от квотата на община Медковец

Решение №170 Отпускане на еднократна помощ.
Решение №169 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Медковец с проектно предложение Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Решение №168 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №167 Учредяване на възмездно право на ползване върху имот в с. Аспарухово за устройване на постоянен пчелин.
Решение №166 Закупуване на имот общинска собственост в УПИ V, кв. 1 по плана на с.Сливовик.
Решение №165 Актуализиране състава на общинската комисия за ред и сигурност. 

Решение №164 Молба от М.Р.Ф.
Решение №163 Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на СОУ Отец Паисий“- с. Медковец
Решение №162 Актуализация на общинския план за развитие на община Медковец за периода 2014-2020г
Решение №161 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
Решение №160 Молба от Ю.В.Ц.
Решение №159 Актуване на имоти
Решение №158 Одобряване на Общ устройствен план на община Медковец
Решение №157 Утвърждаване на маломерни паралелки.
Решение №156 Проект „Ремонт, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащото пространство  на НЧ „Просвета- 1927“ с. Аспарухово.
Решение №155 Проект „Ремонт, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащото пространство  на НЧ „Димитър Вълнев- 1903“ с.Расово.
Решение №154 Проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на НЧ „Развитие-1898“ с.Медковец.
Решение №153 Актуализация на общински план за развитие  на община Медковец за периода 2014 -2020г.
Решение №152 Отпускане на финансова помощ
Решение №151 Отпускане на еднократна помощ за лечение
Решение №150 Отпускане на еднократна помощ за лечение
Решение №149 Промяна на Наребдата за реда за разполагането на преместваеми обекти за търговия
Решение №148 Актуализация в Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услугите на община Медковец.
Решение №147 Утвърждаване на маломерни паралелки
Решение №146 Утвърждаване на маломерни паралелки
Решение №145 Ремонт и реконструкция на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец
Решение №144 Проект „Реконструкция на общински път  MON 1132 Сталийска махала – Граница общ. (Лом- Медковец) - Аспарухово – Расово“.
Решение №143 Проект “Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово I етап  и с. Медковец“.
Решение №142 Актуализация на общински план за развитие на община Медковец за периода 2014- 2020 г.
Решение №141 Писмо от Областен управител
Решение №140 Определяне на двама представители от общински съвет  Медковец, които да бъдат включени в състава на общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
Решение №139 Намаляване на общинските възнаграждения.
Решение №138 Изпълнение на решение №117 от Протокол № 11/30.06.2016 г.
Решение №137 Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на община Медковец. 

Решение №136 Молба от М.Р.Я.
Решение №135 Молба от Б.К.К.
Решение №134 Молба от  Г.М.Б.  
Решение №133 Заявление от П.И.К.
Решение №132 Вземане на окончателно решение по молба на Е.А.
Решение №131 Писмо от ВиК
Решение №130 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №129 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №128 Докладна записка от Николай Иванов Филипов
Решение №127 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №126 Предложение на инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
Решение №125 Предложение и допълнение на Н.Ф.
Решение №124 избор на втори заместник – председател на ОбС – Медковец
Решение №123 Писмо от Областна дирекция „Земеделие“ - гр. Монтана
Решение №122 Заявление  от П.И.К.
Решение №121 Молба от П.С.И.
Решение №120 Молба от В.П.Д.
Решение №119 Молба от Е.А.Д.
Решение №118 Молба от Е.А.Д.
Решение №117 Молба от Р.Й.К.
Решение №116 Молба от Г.С.
Решение №115 Предложение от Т.Е.А.
Решение №114 Актуализация на бюджет 2016 г. на община Медковец
Решение №113 Създаване на помощни стопанства.
Решение №112 Заповед  №АК–04–10/ 10.06.2016г.  на областен управител - Монтана
Решение №111 Заявление от В.П.М.
Решение №110 Определяне на пълномощията на кметския наместник
Решение №109 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
Решение №108 Молба от М.Ш.
Решение №107 Молба от З.З.Р.
Решение №106 Молба от Ю.В.Ц.
Решение №105 Докладна записка от Веромир Спасов
Решение №104 Допълнение на решение № 87
Решение №103 Допълнение на решение № 86
Решение №102 Уведомително писмо от НОИ
Решение №101 Покана от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“
Решение №100 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №99 Докладна записка от Венцислав Евгениев
Решение №98 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев
Решение №97 Подаденото предложение от Теодор Евгениев Антонов
Решение №96

Решение №95 Отчет от „Давидов Секюрити“ ООД – гр. Лом.
Решение №94 Допълване списъка на мери, пасища и ливади – общинска собственост за индивидуално

ползване.
Решение №93 Електронно размножаване на материалите за сесиите на Общинския съвет
Решение №92 Молба от С.A.Й.
Решение №91 Заявление от В.П.М.
Решение №90 Избор на представител на ОбСС при преговорите с „Виваком – БТК“ ЕАД.
Решение №89 Закупуване на части от втория етаж на масивна общинска сграда със собственици БТК

ЕАД и община Медковец.
Решение №88 Изплащане на командировъчни разходи на Г.Н.К.
Решение №87 Допълване на Решение № 72 от Протокол № 8/31.03.2016 г.
Решение №86 Започване на процедура за промяна на предназначението на имоти – общинска

собственост.
Решение №85 Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“ в с.

Медковец
Решение №84 Изграждане на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Решение №83 Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие

2014-2020 г. на община Медковец за отчетен период 2015г
Решение №82 Допълване на състава на постоянната комисия по общинска собственост и устройство на

територията (ПКОСУТ) на НСОРБ.
Решение №81 Определяне на размера на годишната вноска във фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ
Решение №80 Докладна записка от председателя на НЧ „Кирил и Методий“ – с. Пишурка  
Решение №79 Докладна записка от председателя на НЧ „Пробуда – 1929“ – с. Сливовик
Решение №78 Докладна записка от председателя на НЧ „Просвета – 1927“ – с. Аспарухово
Решение №77 Докладна записка от председателя на НЧ „Димитър Вълнев – 1903“ – с. Расово
Решение №76 Докладна записка от председателя на  НЧ „Развитие – 1898 г. с. Медковец“

Решение №75 Молба от С.Ц.Б.
Решение №74 Ремонт на кухненски блок в ОУ «Христо Ботев» - с. Расово, обл. Монтана.
Решение №73 Дофинансиране на проект „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“
Решение №72 Допълване на правилник за дейността на Общинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“.
Решение №71 Годишен отчет за изпълнение на общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците
Решение №70 Уточняване размера на отпуснати еднократни помощи.
Решение №69 Удължаване на договор за наем, сключен с Агенция по заетостта.
Решение №68 Вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, В и К ООД – Монтана
Решение №67 Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
Решение №66 Извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана. 

решение №65   Предложението да бъде поставена в ЦУИГ кутия за доброволни

дарения за социално слаби хора.
решение №64   Молба от К.Ш.А.
решение №63   Молба от Р.В.Ц.
решение №62   Заявление от О.Т. и Е.Т.
решение №61   Молба от К.Й.Г. за отваряне на затворена улица в с. Сливовик.
решение №60   Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
решение №59   Мери, пасища и ливади – общинска собственост за общо и

индивидуално ползване
решение №58   План за действие при терористична дейност на община Медковец.
решение №57   Приемане на общински план за защита при бедствия
решение №56   плащания към ДФЗ

решение №55   Молба за парична помощ
решение №54   Молба за еднократна помощ от КТ.
решение №53   Молба за еднократна помощ от ФА.
решение №52   Кандидатстване на община Медковец  в Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“
решение №51   Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Медковец.
решение №50   Кандидатстване на кметство Сливовик в Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“
решение №49   Отчет на МКБППМН.
решение №48   Молба за еднократна помощ за дете от МП.
решение №47   Относно промяна в предназначението на сграда в с. Медковец и преустройство на сграда в с. Расово.
решение №46   Изпълнение на Решение № 382 от Протокол № 46/24.09.2015 г
решение №45   Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2016 г.
решение №44   Бюджета на община Медковец за 2016 година.
решение №43   Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
решение №42   Актуализацията на Бюджет 2015  г.
решение №41   Финансиране на училищата от Бюджет 2016 г.

решение 40 Окончателно искане за плащане и верифициране на суми
решение 39 Неверифицирани разходи по Договор № 12/321/000837
решение 38 Определяне структурата на общинското социално предприятие за 2016г.
решение 37 Определя основно месечно възнаграждение на кмет на Община Медковец
решение 36 Определяне основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник
решение 35 Определяне структурата на Общинска администрация за 2016г.
решение 34  Отказва отпускането на еднократна помощ на Б.К. и пренасочва молбата към  Д“СП“ гр.Брусарци.
решение 33 проектно – предложение „Изграждане на парк на безопасно движение и спорт за младежи“
решение 32 „Промотиране на туристическата привлекателност на трансграничния регион България – Сърбия чрез 3D и мобилно приложение“
решение 31 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2016.
решение 30 Решение №21 от Протокол № 3/26.11.2015г.
решение 29 Движение на велосипеди и пътни превозни средства с животинска тяга
решение 28 Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие
решение 27 Споразумение между Община Медковец, ЦПО към „КЪНЕКТЕД“ ЕООД.
решение 26 Създаване на Местна инициативна група „Брусарци – Медковец – Якимово“.
решение 25 Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
решение 24 Приемане на общинска програма на читалищната дейност за 2016г.
решение 23 Утвърждаване брой на кметските наместници в община Медковец.
решение 22 Актуализиране на Инвестиционна програма 2015г. на община Медковец.
решение 21 Прогноза за приходи от общинска собственост за бюджетната 2016г.
решение 20 Доклад – анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Медковец.
решение 19 Извънредно общо събрание на 15.12.2015 г. на Асоциация по ВиК
решение 18 Определяне на титулярни представители и заместници от страна на Общинските съвети в състава на Областен съвет за развитие.
решение 17 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
решение 16 Режим гласуване на предложението на д-р Крумов
решение 15 Писмо от ОД „Земеделие“ – гр. Монтана.
решение 14 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет
решение 13 По Заповед АК – 04 – 42/20.11.2015г.
решение 12 По Заповед АК – 04 – 41/20.11.2015г.
решение 11 Определяне възнагражденията на общинските съветници.
решение 10 Възнаграждение на председателя на ОбС – Медковец.
решение 9   Предложение за Състава на ПК  за конфликт на интереси
решение 8   Състава на ПК по Комисия по бюджет ,финанси ,икономика,нормативна уредба .
решение 7   Състава на ПК  за работа с малцинствени групи
решение 6   Състава на ПК по образование, спорт,здравеопазване,социална политика
решение 5   Състава на ПК по земеделие устройство на територията,пътна и селищна мрежа
решение 4   Избиране броя на Постоянни комисии към Общински съвет.
решение 3   Избиране на временна комисия за изготвяне на Правилник на ОбС – Медковец.
решение 2   Избиране на заместник председател на ОбС – Медковец.
решение 1   Избор на председател на Общински съвет Медковец.