РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ 2012-2015

 

 

Решение №383 Допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
Решение №382 Предложение от Районна прокуратура относно: Допълване на Наредба № 1 на община Медковец.
Решение №381 Актуализация на Бюджет 2015г. на община Медковец.
Решение №380 Избиране на представител от община Медковец за участие в общо събрание на Асоциацията на ВиК
Решение №379 Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
Решение №378 молби от граждани за еднократни помощи
Решение №377 Избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр. Лом.
Решение №376 Ползване на годишен платен отпуск
Решение №375 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на СОУ „Отец Паисий“ с. Медковец.
Решение №374 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово
Решение №373 Кандидатстване на община Медковец  по  проект “Работилница за младежка активност – „ИСКАМ И МОГА“
Решение №372 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №371 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №370 Отдаване под наем на помещение в „Производствена сграда – Артанес“

Архив решения от 337 до 369
Решение №369 Ново обсъждане на Решение 363
Решение №368 Заповед № АК – 04 – 35/11.08.2015г
Решение №367 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №366 Окончателно искане за плащане и верифициране на суми
Решение №365 Направен разход
Решение №364 Отдававане под наем на помещение в„Производствена сграда – Артанес“
Решение №363 Ползване на водоизточник с цел поливка.
Решение №362 замяна или закупуване на общински имоти
Решение №361 Откриване на процедура за продажба на имоти и съоръжения, чрез публичен търг с явно наддаване.
Решение №360 Препоръчителен размер на вноската на община Медковец и проект на бюджет Асоциацията по ВиК
Решение №359 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №358 Определяне на наемна цена на 1 кв.м. за общински имоти или части от тях.
Решение №357 Отдаване под наем или аренда без търг или конкурс на земи от общински поземлен фонд.
Решение №356 Кандидатстването на църква „Свети ВМЧК Георги“ с.Расово и църква „Свети Никола“ с. Сливовик за отпускане на финансова помощ
Решение №355 бюджетната процедура за 2016 год. и актуализираната прогноза за 2017 год. и 2018 год.
Решение №354 Отпочване на процедура по придобиване на собственост на земя
Решение №353 Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
Решение №352 Изпълнението на Бюджет на община Медковец
Решение №351 Актуализация за Бюджет 2015 г. на община Медковец.
Решение №350 Изработване на работен проект за обект " Основен ремонт и обновяване на спортни терени село Медковец и село Расово "
Решение №349 Писмо с Рег. № МН – 31 – 381
Решение №348 Подаване на Проекто предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
Решение №347 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №346 Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“
Решение №345 Молба с вх. № 072
Решение №344 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/
Решение №343 Възстановяване сума .
Решение №342 Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
Решение №341 Отмяна на НАРЕДБА за пожарна безопасност
Решение №340 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
Решение №339 Намерение на община Медковец да осигури непрекъснатост на получаването на безплатна храна за летните месеци
Решение №338 Парични награди на абитуренти.
Решение №337 Промяна в структурата на ОДЗ „Слънчева дъга“ с. Медковец за 2015г.
Решение №336 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №335 Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Медковец за отчетен период 2014г.
Решение №334 Ново обсъждане на Решение № 324
Решение №333 Ново обсъждане на Решение № 326
Решение №332 Свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД гр.Монтана
Решение №331 Еднократна помощ за погребение.
Решение №330 За замяна или продажба на личен имот № 083016
Решение №329 Разпореждане с имоти частна общинска собственост.
Решение №328 Приемане на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност на територията на Община Медковец.
Решение №327 Проект за изменение на ПУП за имот пл.№1861, кв.66 по плана на с.Медковец.
Решение №326 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №325 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сливовик.
Решение №324 Отдаване под наем мери и пасища – Общинска собственост в землището на с. Сливовик.
Решение №323 Вземане на решение заседанията на ОбС да бъдат записвани с видеокамера.
Решение №322 Определяне на минимални цени за таксиметров превоз
Решение №321 Годишен отчет за изпълнение на Общинската Програма за управление дейностите по отпадъците през 2014г.
Решение №320 Продажба на сграда в имот № 000246 в землището на село Расово.
Решение №319 Имот № 422 по плана на с.Медковец и построената в него сграда за ветеринарна лечебница.
Решение №318 Проекти на договори
Решение №317 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №316 Ново обсъждане на Решение № 307 от Протокол № 39
Решение №315 Ново обсъждане на Решение № 307
Решение №314 Възможности за насърчаване на местния бизнес чрез създаване на условия за реализиране на инвестиционни намерения.
Решение №313 Охрана на населените места в община Медковец от доброволци и длъжностни лица от общинска администрация.
Решение №312 Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация“ ООД, г. Монтана
Решение №311 Участие на община Медковец във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ.

Решение №310 Отчет за дейността на МКБППМН през 2014г.
Решение №309 Кандидатстване на община Медковец в  Национална кампания ``За чиста околна среда-

2015г.``
Решение №308 Определяне на заплатите
Решение №307 Приемане на Бюджет 2015г.
Решение №306 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
Решение №305 Предложение за определяне на план- сметка
Решение №304 Изпълнението на Бюджета
Решение №303 Окончателно искане за плащане и верифициране
Решение №302 Предоставяне на „ВиК“ ООД гр. Монтана на новоизградена канализационна система
Решение №301 Докладна записка от А.Г.
Решение №300 Определяне структурата на ОСП за 2015г.
Решение №299 Определяне структурата на Общинска администрация за 2015г.
Решение №298 Писмо с наш вх.№ П 02-730/17.12.2014г. от Районна прокуратура.
Решение №297 Актуализиране на приет с Решение №116 от Протокол №15/21.12.2012г. на ОбС –

Медковец
Решение №296 Наредба по чл.1, ал.2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец.
Решение №295 Актуализация на Бюджет 2014г

РЕШЕНИЕ  № 294  Общо събрание на Асоциация по ВиК
РЕШЕНИЕ  № 293  Молби на граждани за еднократна помощ
РЕШЕНИЕ  № 292  Уведомително писмо относно констатирани системни нарушения от питейното заведение „Двата бора“ с. Расово.
РЕШЕНИЕ  № 291  докладна записка от А. С. Е.
РЕШЕНИЕ  № 290  Културната дейност на читалищата за 2015 г. на територията на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 289  Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
РЕШЕНИЕ  № 288  Избиране на съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана
РЕШЕНИЕ  № 287  Финансова корекция, наложена по проект BG 2005/017-684.01.02.30 „Рехабилитация на Сливовишко дере“, изпълняван от община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 286  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 285  Молба от В. Т.Н.
РЕШЕНИЕ  № 284  Уведомително писмо за изплащане на средства чрез безлихвен заем по договор № 12/321/00837 от 08.07.2011г. – ПРСР – ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ  № 283  Разпореждане със средства от набирателната сметка на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 282  Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 281  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Расово
РЕШЕНИЕ  № 280  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Отец Паисий” с.Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 279  Актуализация на Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.08.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 278  Предложение за промяна в утвърдената структура за 2014 год. на Община Медковец
РЕШЕНИЕ  № 277  Отпускане на персонална пенсия
РЕШЕНИЕ  № 276  Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 275  Учредяване право на прокарване през чужд поземлен имот на отклонение на трасе на оптична кабелна линия с. Расово – с.Комощица
РЕШЕНИЕ  № 274  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост допълване  на  Решение № 269
РЕШЕНИЕ  № 273  Отдаване под наем на язовири – публична  общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 272  Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ  № 271  Изготвяне и финансиране   на  Проект за  общ устройствен план  на  община  Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 270  Изготвяне на анализ за състоянието на училищата и детските заведения на територията на община Медковец .
РЕШЕНИЕ  № 269  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 268  Актуализация за Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.07.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 267  План за опазване и управление на недвижимите културни ценостти с национална значение в община Медковец за периода 2014 – 2019 година.
РЕШЕНИЕ  № 266  Приемане Отчета за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците за 2013 год.
РЕШЕНИЕ  № 265  Приемане на Програма за управление  на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за период2014- 2020г .
РЕШЕНИЕ  № 264  Последваща оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Медковец 2007- 2013 г.