Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

      РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
№1/05.01.2009г. Иван Евстатиев Иванов
№2/10.01.2009г. Соня Кръстева Куткудейска
№3/12.01.2009г. Райка Николова Борисова
№5/12.01.2009г. Анна Горанова Иванова
№6/13.01.2009г. Валентина Кирилова Станева
№7/14.01.2009г. Монка Тодорова Паункова
№8/16.01.2009г. Кръсто Захариев Кръстев
№9/16.01.2009г. Милен Горанов Табаков
№10/20.01.2009г. Надя Трифонова Георгиева
№11/20.01.2009г. Ренета Трифонова Каменова
№12/23.01.2009г. Цеца Илиева Бориславова
№13/10.02.2009г. Николай Божиков Динчев
№14/22.06.2009г. Румяна Иванова Динчева
№15/22.06.2009г. Тотка Ангелова Маркова
№16/18.01.2010г. Цеца Илиева Бориславова
№18/14.03.2011г. Румяна Трифонова Ценкова
№19/02.05.2012г. Валя Илиева Кирилова
№20/03.07.2012г. Мария Валериева Николова
№21/04.01.2013г. Румяна Иванова Динчева
№22/01.07.2013г. Мариана Миланова Атанасова
№23/03.07.2015г. Даниела Георгиева Илиева
№24/11.01.2016г. Невяна Валентинова Георгиева
№26/04.01.2017г. Славомир Росенов Славчев
№27/18.01.2016г. Ралица Цветанова Йончева
№28/01.03.2017г. Петя Кръстева Петрова
№29/20.03.2017г. Станислава Стефанова Стефанова
   
  Декларации по чл.12 т.2
   
   
   
 

 

 

18.01.2017 г.
ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  ЗА ПЕРИОДА  2017-2020  год.

03.01.2017г  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

21.12.2016 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ  КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

 

 24.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И

ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

         Мотиви за приемането на Правилник за символите

             Мнения и предложения всеки работен ден в ЦУИГ община Медковец

Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец


Обявление
Решение
Техническа спецификация
Методика
Приложение 1.1
Указания
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12
Образец № 13_1
Образец № 13_2
Образец № 14_1
Образец № 14_2
Образец № 15

Образец № 16 проект на договор  

Публикувано на 07.10.2015 г. Разяснение
Публикувано на 27.11.2015 г. Съобщение
Публикувано на 12.12.2015 г.
                              Протокол №1
                              Протокол №2
                              Протокол №3
                              Решение класиране

 

28.01.2016 г.  Договор консултански услуги
                     Информация за освобождаване гаранции


15.02.2016 г.   Информация сключен договор

Аспарухово
Медковец
Пишурка
Расово
Сливовик

П  О  К  А  Н  А

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП  ”ГЕРБ” , „КОАЛИЦИЯ БСП  ЛЯВА  БЪЛГАРИЯ ”,
ПП  „ДПС”, ПП „ АТАКА“
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ  БЛОК“
КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ И ВМР“
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“
КОАЛИЦИЯ АБВ
В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
ОБЛАСТ МОНТАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.  и  съгласно разпоредбите на  чл. 75, ал.1  от  ИК,  Ви каня да участвате в консултациите за определяне на състава на общинска избирателна комисия  в община Медковец.
Консултациите ще се проведат в заседателната зала на община Медковец на 21.08.2015  г. от  10.00 часа.
На основание  чл. 75, ал. 3 от ИК,  в деня на  консултациите партиите и коалициите от партии трябва да представят:
1. Писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.
2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или представляващите коалицията от партии лица, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на ОИК не участва в заседанията повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на ЦИК.
         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК – София.
         За членове на ОИК се предлагат лица които имат висше образование, право да гласуват и владеят български език.

С  уважение,
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец


Приложение