bgeuflag

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“

 

Община Медковец предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 84 потребители, които са жители на населените места в община Медковец :
с.Медковец, с. Расово, с.Аспарухово, с.Сливовик, с.Пишурка, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0031-С05, по проект „ Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица в Община Медковец", Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  съфинансирана от фонд за Европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица.
Услугата „Топъл обяд" се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж - Медковец, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.
Във връзка с изпълнението на проекта се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни и здравни услуги както и други форми на подкрепа,съдействие, индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

 

Лицата които могат да бъдат включени като потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица в Община Медковец", Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" е необходимо да подадат заявление-образец в „Центъра за информация и услуги на гражданите“ в община Медковец.
Кандидат-потребителите трябва да са представители на една от целевите групи, които се подпомагат по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансирана от фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2.Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“;
3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст,за инвалидност,наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
4.Скитащи и бездомни хора.
5.Лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1(,т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА НА ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА НАРУШЕНИЯТА В ЗРЕНИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЖАР

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ТУБЕРКУЛОЗАТА – КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

БЮДЖЕТ 2019

 

 

№ 1 ПЛАН-ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

№ 2 СПРАВКА ЗА СТАВКИ НА ДАНЪЦИ

№ 3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАН-СМЕТКАТА ПО ЧЛ 66 ОТ ЗМДТ

№ 4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

№ 4А СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТАТЪК ПО ДЕЙНОСТИ

№ 5 БЮДЖЕТ 2019

№ 5.1 БЮДЖЕТ ДД ОБЩИНА

№ 5.2 БЮДЖЕТ МД ОБЩИНА

№ 5.3 ДОФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2019 ОБЩИНА

№ 5.4 СПРАВКА РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

№ 6 СПРАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ ПЛАН ПРИХОДИ 2019

№ 6А АНАЛИЗНИ СПРАВКИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

№ 7 СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 7А СПРАВКА - ДЪР. ДЕЙНОСТИ ЧИСЛЕНОСТ И ЗАПЛАТИ

№ 7Б СПРАВКА - МЕСТНИ. ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ

№ 8 СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБС. ПО ЧИТАЛИЩА

№ 9 СПРАВКА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020-2021

№ 10 СПРАВКА ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020-2021

№ 11 ПРОГНОЗА 2018

№ 12 СПРАВКА - ЗАПЛАТИ СОЦ.ПРЕДПРИЯТИЕ

№ 13 ИНД.РАЗЧЕТ СЕС 2019

№ 14_ОТЧЕТИ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2018 Г

№ 15 СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

№ 16 ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019

№ 16А KR_PLAN_2019_6208

№ 16Б НАМЕРЕНИЯ КАПИТАЛОВИ ПО ОБЕКТИ

№ 16В КАПИТАЛОВ ПЛАН 2019

№ 16Г ZO_2019_0_6208

№ 17 СПИСЪК ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ

№ 18 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 2019

 

Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

      РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
№1/05.01.2009г. Иван Евстатиев Иванов
№2/10.01.2009г. Соня Кръстева Куткудейска
№3/12.01.2009г. Райка Николова Борисова
№5/12.01.2009г. Анна Горанова Иванова
№6/13.01.2009г. Валентина Кирилова Станева
№7/14.01.2009г. Монка Тодорова Паункова
№8/16.01.2009г. Кръсто Захариев Кръстев
№9/16.01.2009г. Милен Горанов Табаков
№10/20.01.2009г. Надя Трифонова Георгиева
№11/20.01.2009г. Ренета Трифонова Каменова
№12/23.01.2009г. Цеца Илиева Бориславова
№13/10.02.2009г. Николай Божиков Динчев
№14/22.06.2009г. Румяна Иванова Динчева
№15/22.06.2009г. Тотка Ангелова Маркова
№16/18.01.2010г. Цеца Илиева Бориславова
№18/14.03.2011г. Румяна Трифонова Ценкова
№19/02.05.2012г. Валя Илиева Кирилова
№20/03.07.2012г. Мария Валериева Николова
№21/04.01.2013г. Румяна Иванова Динчева
№22/01.07.2013г. Мариана Миланова Атанасова
№23/03.07.2015г. Даниела Георгиева Илиева
№24/11.01.2016г. Невяна Валентинова Георгиева
№26/04.01.2017г. Славомир Росенов Славчев
№27/18.01.2016г. Ралица Цветанова Йончева
№28/01.03.2017г. Петя Кръстева Петрова
№29/20.03.2017г. Станислава Стефанова Стефанова
   
  Декларации по чл.12 т.2