Р Е Ш Е Н И Е № 263 Взето Решение 254 от Протокол № 31/ 25.04.2014 г . с което е определен за представител за община Медковец за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 262 Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 261 Спешен ремонт в кухненският блок на ОДЗ в с. Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 260 Разшифровка на предвиденият резерв в местни дейности по Бюджет 2014 г. на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 259 Стопанисване на имоти общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 258 Цени на сервитути по чл.64 от Закона за енергетиката за трасе на Преносен газопровод „Южен поток“, разположени върху общински имоти.

Р Е Ш Е Н И Е № 257 Учредяване право на строеж и сервитутни права за площатковите обекти, разположени върху общински имоти в полза на „Южен поток България“ АД.

Р Е Ш Е Н И Е № 256 Молба от А.Т.

Р Е Ш Е Н И Е № 255 „Ремонт и преустройство на масивна двуетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в с. Расово, УПИ I- 676, кв.31“.

Р Е Ш Е Н И Е № 254 Писмо с вх.№ П02-303/22.04.2014 год. на МБАЛ Д-Р Стамен Илиев АД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 253 Стопанисване на имоти общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 252 Отдаване под наем на мери и пасища

Р Е Ш Е Н И Е № 251 Изпълнение на инвестиционната програма на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 250 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 249 Приемане на Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне / по чл.56 и 57 ЗУТ/ за община Медковец, област Монтана.

Р Е Ш Е Н И Е № 248 За становище от ОбС – Медковец относно актуализирания бизнес план за развитие на ВиК ООД гр. Монтана за периода 2009- 2015 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 247 Молби от граждани за еднократни помощи за покриване разходи за погребение

Р Е Ш Е Н И Е № 246 Направен разход за погребение.

Р Е Ш Е Н И Е № 245 Закупуване на недвижим имот УПИ ХVII – 988, кв.44 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 244 Разполагане на водопроводна шахта SV 10 в имот №000048 в община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 243 Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 242 Допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред

Р Е Ш Е Н И Е № 241 Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Р Е Ш Е Н И Е № 240 Неотложни мерки за подобряване на състоянието на образователната система в община Медковец и за повишаване на нейната конкурентоспособност.

Р Е Ш Е Н И Е № 239 Награждаване на ОУ „Христо Ботев“с. Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 238 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 237 Неверифицирани разходи по договор № 12/322/00511

Р Е Ш Е Н И Е № 236 Ново обсъждане на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“

Р Е Ш Е Н И Е № 235 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 234 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 233 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 232 Проект „Ремонт и подобряване на културен център – читалище „Развитие – 1898 г.“ с. Медковец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 231 Проект „Оптимизиране на улично осветление в с. Медковец, община Медковец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 230 Писмо на „Водоснабдяване и канализация” – ООД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е №229   Кандидатстване на кметство с.Пишурка в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №228   Кандидатстване на кметство с.Расово в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №227   Кандидатстване на кметство с.Сливовик в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №226   Кандидатстване на кметство с.Аспарухово в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е № 225  Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е № 224  Приемане на бюджета на община Медковец за 2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 223   Молба от А. Е. Т.

Р Е Ш Е Н И Е № 222   Преотреждане на УПИ XII-371, 372 от кв.20 по плана на с.Расово

Р Е Ш Е Н И Е №221   Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

 Р Е Ш Е Н И Е № 220     Определяне на заплатите

 Р Е Ш Е Н И Е № 219     Създаване на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие

 Р Е Ш Е Н И Е № 218     Организация на изпълнението на план за инвестиционна програма

 Р Е Ш Е Н И Е № 217     Отчет на МКППМН за 2013 г.

 Р Е Ш Е Н И Е № 216     Определяне структурата на общинска администрация

 Р Е Ш Е Н И Е № 215     Определяне план-сметка за поддържане на чистотата

Р Е Ш Е Н И Е № 214     Приемане на отчета на Бюджет 2013    

Р Е Ш Е Н И Е № 213      Актуализиране на Бюджета

Р Е Ш Е Н И Е № 212      Относно:Отделяне на общинското предприятие като БРБ

Р Е Ш Е Н И Е № 211       Относно: Окончателно верифицирани разходи по договор BG051PO001-5.1.02-0037-C0001

Р Е Ш Е Н И Е № 210      Относно:Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.      

Р Е Ш Е Н И Е № 209      Относно:Актуализиране на на Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размер на Местните данъци в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 208         Относно:Решение № 198 от Протокол № 26/28.11.2013 год

Р Е Ш Е Н И Е № 207        Относно:Приемане на Общински план за развитие на община Медковец, област Монтана за периода 2014г. – 2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № 206       

Относно:Молба вх.№ З 02-671/29.10.2013 г. От Е. И, Т .

Р Е Ш Е Н И Е № 205    Относно:Молба от Е. П.П.

Р Е Ш Е Н И Е № 204      Относно:Прекратяване на съсобственост с община Медковец върху поземлен имот с пл.№1854, кв.62 по регулационния план на с.Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 203

Относно:Приемане на общинска културна програма за 2014 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 202     Относно:Закупуване общински имот, съставляващ УПИ ХІV от кв. 98 по плана на с.Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 201      Относно:Докладна записка от управителния съвет на дружеството на инвалида с.Аспарухово относно: Ползване сградата зад читалището, като клуб на инвалида.

Р Е Ш Е Н И Е № 200    Относно:Докладна от Георги Стоянов Стоянов – църковен настоятел на храма „Свето Възнесение” – с.Аспарухово относно:Основния ремонт на храма.

Р Е Ш Е Н И Е № 199     Относно:Дофинансиране на Народно читалище „Просвета – 1927” с. Аспарухово.

Р Е Ш Е Н И Е № 198     Относно:Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размер на Местните данъци в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 197    

Относно: Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 год.

 Р Е Ш Е Н И Е № 196    

Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинският бюджет-Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 195    Относно:Заявление вх.№ З 02-678/31.10.2013 год. От „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРАУДБЕНД” ЕАД

Р Е Ш Е Н И Е № 194     

Относно:Собствеността в имот №1854, кв.62 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 193  

Относно:Дофинансиране на Народно читалище „Просвета – 1927” с. Аспарухово.

Р Е Ш Е Н И Е № 192  

Относно:Обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 191     Относно:Предложение за промяна в утвърдената структура на общинска администрация за 2013 г

Р Е Ш Е Н И Е № 190      Относно:Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев, кмет на община Медковец относно: Споразумение с ВиК – Монтана.

Р Е Ш Е Н И Е № 189     

Относно:Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев, кмет на община Медковец относно: Закупуване на общински имот, съставляващ УПИ ХІV от кв.98 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 188   Относно:Заповед на № АК-08-42 /15.10.2013 год. на Областен управител Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 187   Относно:Информация за дейността на звеното по инвестиционни програми на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 186    Относно:Писмо с вх.№ П02-430/29.08.2013 год. на МБАЛ Д-Р Стамен Илиев АД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 185    Относно:Стопанисване общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 184    Относно: Разпореждане с хидротехнически съоръжения – общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 183      Относно: Заповед №АК-04-42/ 12.09.2013 год. на Областен Управител на област Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 182   

Р Е Ш Е Н И Е № 181    Относно:Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2013/2014 г.на ОУ „Христо Ботев” с. Расово

Р Е Ш Е Н И Е № 180   Относно:Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2013/2014 г. на СОУ „Отец Пайсий” с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 179    Относно: Информация за дейността на звеното по инвестиционни програми на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 178    Относно: Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализация на с.Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 177   

Относно: Изпълнение на Плана за развитие на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 176     Относно: Стопанисване, управление и ползване на общинските пътища.

Р Е Ш Е Н И Е № 175    

Относно:Избиране на Председател за настоящето заседание на ОбС