Р Е Ш Е Н И Е № 89:Постъпила молба

Р Е Ш Е Н И Е № 88:Изпълнение на инвестиционната програма на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 87:Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 год

Р Е Ш Е Н И Е № 86:Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 год 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 :Разширяване на гробищен парк в с. Сливовик

Р Е Ш Е Н И Е № 84:Прекратяване на договори за наем

Р Е Ш Е Н И Е № 83:Отчет за изпълнение на бюджета

Р Е Ш Е Н И Е № 82:Актуализация за Бюджет 2012 г

Р Е Ш Е Н И Е № 81 :Утвърждаване на името, числеността и структурата на ОДЗ с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 80:Създаване на Социално предприятие

Р Е Ш Е Н И Е № 79:Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 78:Отчети за дейността на НЧ на територията на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 77 :Разширяване на гробищен парк

Р Е Ш Е Н И Е № 76 :Закриване на ЦДГ 1 и ЦДГ 2 с.Медковец и създаване на ОДЗ с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 75 :Актуализация за бюджет 2012

Р Е Ш Е Н И Е № 74:Предоставяне право на строеж във връзка с ремонт на читалищни сгради, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

Р Е Ш Е Н И Е № 73 :Предоставяне право на строеж

Р Е Ш Е Н И Е № 72 :Предоставяне право на строеж във връзка с ремонт на читалищни сгради

Р Е Ш Е Н И Е № 71 :Разделяне на УПИ ІІІ от кв. 66 по плана на с. Сливовик

Р Е Ш Е Н И Е № 70 Актуализация на Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж.

Р Е Ш Е Н И Е № 69 :СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Р Е Ш Е Н И Е № 68 :Председателят на ОбС запозна присъстващите спостъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи

Р Е Ш Е Н И Е № 67 :Постъпило заявление от Мая Благоева Трифонова

Р Е Ш Е Н И Е № 66 :Подадена подписка отродителите на деца от Целодневна детска градина №1 – с.Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 65 :Ремонт на православен храм „Свето възнесение” в с.Аспарухово

Р Е Ш Е Н И Е № 64 :Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 63:Разпореждане с общински имоти

Р Е Ш Е Н И Е № 62:Молба от Изпълнителният Директор на фирма „Метикар” АД

Р Е Ш Е Н И Е № 61 :Молба Венцислав Цветанов Евстатиев