РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ 2012-2015

 

 

Решение №383 Допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси
Решение №382 Предложение от Районна прокуратура относно: Допълване на Наредба № 1 на община Медковец.
Решение №381 Актуализация на Бюджет 2015г. на община Медковец.
Решение №380 Избиране на представител от община Медковец за участие в общо събрание на Асоциацията на ВиК
Решение №379 Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
Решение №378 молби от граждани за еднократни помощи
Решение №377 Избиране на съдебни заседатели за Районен съд гр. Лом.
Решение №376 Ползване на годишен платен отпуск
Решение №375 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на СОУ „Отец Паисий“ с. Медковец.
Решение №374 Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016г. на ОУ „Христо Ботев“ с. Расово
Решение №373 Кандидатстване на община Медковец  по  проект “Работилница за младежка активност – „ИСКАМ И МОГА“
Решение №372 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №371 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №370 Отдаване под наем на помещение в „Производствена сграда – Артанес“

Архив решения от 337 до 369
Решение №369 Ново обсъждане на Решение 363
Решение №368 Заповед № АК – 04 – 35/11.08.2015г
Решение №367 Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Решение №366 Окончателно искане за плащане и верифициране на суми
Решение №365 Направен разход
Решение №364 Отдававане под наем на помещение в„Производствена сграда – Артанес“
Решение №363 Ползване на водоизточник с цел поливка.
Решение №362 замяна или закупуване на общински имоти
Решение №361 Откриване на процедура за продажба на имоти и съоръжения, чрез публичен търг с явно наддаване.
Решение №360 Препоръчителен размер на вноската на община Медковец и проект на бюджет Асоциацията по ВиК
Решение №359 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №358 Определяне на наемна цена на 1 кв.м. за общински имоти или части от тях.
Решение №357 Отдаване под наем или аренда без търг или конкурс на земи от общински поземлен фонд.
Решение №356 Кандидатстването на църква „Свети ВМЧК Георги“ с.Расово и църква „Свети Никола“ с. Сливовик за отпускане на финансова помощ
Решение №355 бюджетната процедура за 2016 год. и актуализираната прогноза за 2017 год. и 2018 год.
Решение №354 Отпочване на процедура по придобиване на собственост на земя
Решение №353 Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
Решение №352 Изпълнението на Бюджет на община Медковец
Решение №351 Актуализация за Бюджет 2015 г. на община Медковец.
Решение №350 Изработване на работен проект за обект " Основен ремонт и обновяване на спортни терени село Медковец и село Расово "
Решение №349 Писмо с Рег. № МН – 31 – 381
Решение №348 Подаване на Проекто предложение по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“.
Решение №347 Разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №346 Отдаване под наем на свободни помещения в „Производствена сграда – Артанес“
Решение №345 Молба с вх. № 072
Решение №344 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/
Решение №343 Възстановяване сума .
Решение №342 Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
Решение №341 Отмяна на НАРЕДБА за пожарна безопасност
Решение №340 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
Решение №339 Намерение на община Медковец да осигури непрекъснатост на получаването на безплатна храна за летните месеци
Решение №338 Парични награди на абитуренти.
Решение №337 Промяна в структурата на ОДЗ „Слънчева дъга“ с. Медковец за 2015г.
Решение №336 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №335 Приемане на годишен доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Медковец за отчетен период 2014г.
Решение №334 Ново обсъждане на Решение № 324
Решение №333 Ново обсъждане на Решение № 326
Решение №332 Свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД гр.Монтана
Решение №331 Еднократна помощ за погребение.
Решение №330 За замяна или продажба на личен имот № 083016
Решение №329 Разпореждане с имоти частна общинска собственост.
Решение №328 Приемане на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопастност на територията на Община Медковец.
Решение №327 Проект за изменение на ПУП за имот пл.№1861, кв.66 по плана на с.Медковец.
Решение №326 Отдаване под наем на мери, пасища и ливади
Решение №325 Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сливовик.
Решение №324 Отдаване под наем мери и пасища – Общинска собственост в землището на с. Сливовик.
Решение №323 Вземане на решение заседанията на ОбС да бъдат записвани с видеокамера.
Решение №322 Определяне на минимални цени за таксиметров превоз
Решение №321 Годишен отчет за изпълнение на Общинската Програма за управление дейностите по отпадъците през 2014г.
Решение №320 Продажба на сграда в имот № 000246 в землището на село Расово.
Решение №319 Имот № 422 по плана на с.Медковец и построената в него сграда за ветеринарна лечебница.
Решение №318 Проекти на договори
Решение №317 Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение №316 Ново обсъждане на Решение № 307 от Протокол № 39
Решение №315 Ново обсъждане на Решение № 307
Решение №314 Възможности за насърчаване на местния бизнес чрез създаване на условия за реализиране на инвестиционни намерения.
Решение №313 Охрана на населените места в община Медковец от доброволци и длъжностни лица от общинска администрация.
Решение №312 Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация“ ООД, г. Монтана
Решение №311 Участие на община Медковец във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ.

Решение №310 Отчет за дейността на МКБППМН през 2014г.
Решение №309 Кандидатстване на община Медковец в  Национална кампания ``За чиста околна среда-

2015г.``
Решение №308 Определяне на заплатите
Решение №307 Приемане на Бюджет 2015г.
Решение №306 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
Решение №305 Предложение за определяне на план- сметка
Решение №304 Изпълнението на Бюджета
Решение №303 Окончателно искане за плащане и верифициране
Решение №302 Предоставяне на „ВиК“ ООД гр. Монтана на новоизградена канализационна система
Решение №301 Докладна записка от А.Г.
Решение №300 Определяне структурата на ОСП за 2015г.
Решение №299 Определяне структурата на Общинска администрация за 2015г.
Решение №298 Писмо с наш вх.№ П 02-730/17.12.2014г. от Районна прокуратура.
Решение №297 Актуализиране на приет с Решение №116 от Протокол №15/21.12.2012г. на ОбС –

Медковец
Решение №296 Наредба по чл.1, ал.2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец.
Решение №295 Актуализация на Бюджет 2014г

РЕШЕНИЕ  № 294  Общо събрание на Асоциация по ВиК
РЕШЕНИЕ  № 293  Молби на граждани за еднократна помощ
РЕШЕНИЕ  № 292  Уведомително писмо относно констатирани системни нарушения от питейното заведение „Двата бора“ с. Расово.
РЕШЕНИЕ  № 291  докладна записка от А. С. Е.
РЕШЕНИЕ  № 290  Културната дейност на читалищата за 2015 г. на територията на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 289  Избиране на представител за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
РЕШЕНИЕ  № 288  Избиране на съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана
РЕШЕНИЕ  № 287  Финансова корекция, наложена по проект BG 2005/017-684.01.02.30 „Рехабилитация на Сливовишко дере“, изпълняван от община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 286  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 285  Молба от В. Т.Н.
РЕШЕНИЕ  № 284  Уведомително писмо за изплащане на средства чрез безлихвен заем по договор № 12/321/00837 от 08.07.2011г. – ПРСР – ДФ „Земеделие“.
РЕШЕНИЕ  № 283  Разпореждане със средства от набирателната сметка на община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 282  Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост /лозя/ в землището на село Расово, община Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 281  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на ОУ „Христо Ботев” с. Расово
РЕШЕНИЕ  № 280  Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Отец Паисий” с.Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 279  Актуализация на Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.08.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 278  Предложение за промяна в утвърдената структура за 2014 год. на Община Медковец
РЕШЕНИЕ  № 277  Отпускане на персонална пенсия
РЕШЕНИЕ  № 276  Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 275  Учредяване право на прокарване през чужд поземлен имот на отклонение на трасе на оптична кабелна линия с. Расово – с.Комощица
РЕШЕНИЕ  № 274  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост допълване  на  Решение № 269
РЕШЕНИЕ  № 273  Отдаване под наем на язовири – публична  общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 272  Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ  № 271  Изготвяне и финансиране   на  Проект за  общ устройствен план  на  община  Медковец.
РЕШЕНИЕ  № 270  Изготвяне на анализ за състоянието на училищата и детските заведения на територията на община Медковец .
РЕШЕНИЕ  № 269  Отдаване под наем на общински имоти – часна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ  № 268  Актуализация за Бюджет 2014 г. на община Медковец към 01.07.2014г.
РЕШЕНИЕ  № 267  План за опазване и управление на недвижимите културни ценостти с национална значение в община Медковец за периода 2014 – 2019 година.
РЕШЕНИЕ  № 266  Приемане Отчета за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците за 2013 год.
РЕШЕНИЕ  № 265  Приемане на Програма за управление  на дейностите по отпадъците на територията на община Медковец за период2014- 2020г .
РЕШЕНИЕ  № 264  Последваща оценка на изпълнението на общинския план за развитие на община Медковец 2007- 2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 263 Взето Решение 254 от Протокол № 31/ 25.04.2014 г . с което е определен за представител за община Медковец за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 262 Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД гр. Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 261 Спешен ремонт в кухненският блок на ОДЗ в с. Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 260 Разшифровка на предвиденият резерв в местни дейности по Бюджет 2014 г. на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 259 Стопанисване на имоти общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 258 Цени на сервитути по чл.64 от Закона за енергетиката за трасе на Преносен газопровод „Южен поток“, разположени върху общински имоти.

Р Е Ш Е Н И Е № 257 Учредяване право на строеж и сервитутни права за площатковите обекти, разположени върху общински имоти в полза на „Южен поток България“ АД.

Р Е Ш Е Н И Е № 256 Молба от А.Т.

Р Е Ш Е Н И Е № 255 „Ремонт и преустройство на масивна двуетажна сграда – частна общинска собственост, находяща се в с. Расово, УПИ I- 676, кв.31“.

Р Е Ш Е Н И Е № 254 Писмо с вх.№ П02-303/22.04.2014 год. на МБАЛ Д-Р Стамен Илиев АД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 253 Стопанисване на имоти общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 252 Отдаване под наем на мери и пасища

Р Е Ш Е Н И Е № 251 Изпълнение на инвестиционната програма на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 250 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 249 Приемане на Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне / по чл.56 и 57 ЗУТ/ за община Медковец, област Монтана.

Р Е Ш Е Н И Е № 248 За становище от ОбС – Медковец относно актуализирания бизнес план за развитие на ВиК ООД гр. Монтана за периода 2009- 2015 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 247 Молби от граждани за еднократни помощи за покриване разходи за погребение

Р Е Ш Е Н И Е № 246 Направен разход за погребение.

Р Е Ш Е Н И Е № 245 Закупуване на недвижим имот УПИ ХVII – 988, кв.44 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 244 Разполагане на водопроводна шахта SV 10 в имот №000048 в община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 243 Отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 242 Допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред

Р Е Ш Е Н И Е № 241 Кандидатстване пред фонд „Социална закрила“ към МТСП.

Р Е Ш Е Н И Е № 240 Неотложни мерки за подобряване на състоянието на образователната система в община Медковец и за повишаване на нейната конкурентоспособност.

Р Е Ш Е Н И Е № 239 Награждаване на ОУ „Христо Ботев“с. Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 238 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 237 Неверифицирани разходи по договор № 12/322/00511

Р Е Ш Е Н И Е № 236 Ново обсъждане на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“

Р Е Ш Е Н И Е № 235 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 234 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 233 Подаване на заявление по § 133 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Водите

Р Е Ш Е Н И Е № 232 Проект „Ремонт и подобряване на културен център – читалище „Развитие – 1898 г.“ с. Медковец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 231 Проект „Оптимизиране на улично осветление в с. Медковец, община Медковец“.

Р Е Ш Е Н И Е № 230 Писмо на „Водоснабдяване и канализация” – ООД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е №229   Кандидатстване на кметство с.Пишурка в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №228   Кандидатстване на кметство с.Расово в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №227   Кандидатстване на кметство с.Сливовик в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е №226   Кандидатстване на кметство с.Аспарухово в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е № 225  Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”

Р Е Ш Е Н И Е № 224  Приемане на бюджета на община Медковец за 2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 223   Молба от А. Е. Т.

Р Е Ш Е Н И Е № 222   Преотреждане на УПИ XII-371, 372 от кв.20 по плана на с.Расово

Р Е Ш Е Н И Е №221   Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

 Р Е Ш Е Н И Е № 220     Определяне на заплатите

 Р Е Ш Е Н И Е № 219     Създаване на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие

 Р Е Ш Е Н И Е № 218     Организация на изпълнението на план за инвестиционна програма

 Р Е Ш Е Н И Е № 217     Отчет на МКППМН за 2013 г.

 Р Е Ш Е Н И Е № 216     Определяне структурата на общинска администрация

 Р Е Ш Е Н И Е № 215     Определяне план-сметка за поддържане на чистотата

Р Е Ш Е Н И Е № 214     Приемане на отчета на Бюджет 2013    

Р Е Ш Е Н И Е № 213      Актуализиране на Бюджета

Р Е Ш Е Н И Е № 212      Относно:Отделяне на общинското предприятие като БРБ

Р Е Ш Е Н И Е № 211       Относно: Окончателно верифицирани разходи по договор BG051PO001-5.1.02-0037-C0001

Р Е Ш Е Н И Е № 210      Относно:Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.      

Р Е Ш Е Н И Е № 209      Относно:Актуализиране на на Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размер на Местните данъци в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 208         Относно:Решение № 198 от Протокол № 26/28.11.2013 год

Р Е Ш Е Н И Е № 207        Относно:Приемане на Общински план за развитие на община Медковец, област Монтана за периода 2014г. – 2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № 206       

Относно:Молба вх.№ З 02-671/29.10.2013 г. От Е. И, Т .

Р Е Ш Е Н И Е № 205    Относно:Молба от Е. П.П.

Р Е Ш Е Н И Е № 204      Относно:Прекратяване на съсобственост с община Медковец върху поземлен имот с пл.№1854, кв.62 по регулационния план на с.Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 203

Относно:Приемане на общинска културна програма за 2014 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 202     Относно:Закупуване общински имот, съставляващ УПИ ХІV от кв. 98 по плана на с.Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 201      Относно:Докладна записка от управителния съвет на дружеството на инвалида с.Аспарухово относно: Ползване сградата зад читалището, като клуб на инвалида.

Р Е Ш Е Н И Е № 200    Относно:Докладна от Георги Стоянов Стоянов – църковен настоятел на храма „Свето Възнесение” – с.Аспарухово относно:Основния ремонт на храма.

Р Е Ш Е Н И Е № 199     Относно:Дофинансиране на Народно читалище „Просвета – 1927” с. Аспарухово.

Р Е Ш Е Н И Е № 198     Относно:Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размер на Местните данъци в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 197    

Относно: Изпълнение на инвестиционната програма за 2013 год.

 Р Е Ш Е Н И Е № 196    

Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинският бюджет-Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 195    Относно:Заявление вх.№ З 02-678/31.10.2013 год. От „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРАУДБЕНД” ЕАД

Р Е Ш Е Н И Е № 194     

Относно:Собствеността в имот №1854, кв.62 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 193  

Относно:Дофинансиране на Народно читалище „Просвета – 1927” с. Аспарухово.

Р Е Ш Е Н И Е № 192  

Относно:Обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Р Е Ш Е Н И Е № 191     Относно:Предложение за промяна в утвърдената структура на общинска администрация за 2013 г

Р Е Ш Е Н И Е № 190      Относно:Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев, кмет на община Медковец относно: Споразумение с ВиК – Монтана.

Р Е Ш Е Н И Е № 189     

Относно:Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев, кмет на община Медковец относно: Закупуване на общински имот, съставляващ УПИ ХІV от кв.98 по плана на с. Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 188   Относно:Заповед на № АК-08-42 /15.10.2013 год. на Областен управител Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 187   Относно:Информация за дейността на звеното по инвестиционни програми на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 186    Относно:Писмо с вх.№ П02-430/29.08.2013 год. на МБАЛ Д-Р Стамен Илиев АД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 185    Относно:Стопанисване общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 184    Относно: Разпореждане с хидротехнически съоръжения – общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 183      Относно: Заповед №АК-04-42/ 12.09.2013 год. на Областен Управител на област Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 182   

Р Е Ш Е Н И Е № 181    Относно:Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2013/2014 г.на ОУ „Христо Ботев” с. Расово

Р Е Ш Е Н И Е № 180   Относно:Утвърждаване на на маломернаи паралелки за учебната 2013/2014 г. на СОУ „Отец Пайсий” с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 179    Относно: Информация за дейността на звеното по инвестиционни програми на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 178    Относно: Проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и канализация на с.Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 177   

Относно: Изпълнение на Плана за развитие на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 176     Относно: Стопанисване, управление и ползване на общинските пътища.

Р Е Ш Е Н И Е № 175    

Относно:Избиране на Председател за настоящето заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е № 174     Разпореждане на Административен съд – Монтана от 18.07.2013 год., по Адм.дело №463/13 год.

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 173       Актуализация на Бюджет 2013 г. на община Медковец към 01.07.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 172       Проект „Дом за стари хора и хора с увреждания – с.Аспарухово”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 171      Националната кампания към Декларацията за достъп на младите хора до култура.
 

Р Е Ш Е Н И Е № 170     Сформиране доброволен отряд на територията на община Медковец за действие при бедствия.

Р Е Ш Е Н И Е № 169      Отчет за изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2013 г. На основание чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА. 

Р Е Ш Е Н И Е № 168         Предоставяне за безвъзмездно ползване помещението отредено за клуб на пенсионера и хората с увреждания в с.Расово.

Р Е Ш Е Н И Е № 167      Актуализация на Бюджет 2013г. на община Медковец към 28.06.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 166     Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Медковец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 165      Ремонт на православен храм „Св.Усп.Пр.Богородица” в с.Пишурка.

Р Е Ш Е Н И Е № 164     Осигуряване на заплата на новоназначения свещеник при храм „Света Параскева” село Медковец   

Р Е Ш Е Н И Е № 163     Заповед № АК 09.30 от 11.06.2013 год. на Областен управител на област Монтана за преразглеждане на Решение №158 от Протокол № 20/30.05.2013 год. на ОбС – Медковец като незаконосъобразно.

 Р Е Ш Е Н И Е № 162          Промяна в структурата на Общинска администрация в частта Специализирана администрация приета с Решение №123 от 31.01.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 161     Актуализация на Бюджет 2013г. на община Медковец към 30.05.2013 год 

Р Е Ш Е Н И Е № 160      Актуализиране на „Наредба за пожарната безопастност и защита на населението на територията на община Медковец. 

Р Е Ш Е Н И Е № 159    :Задание за изработване на общ устройствен план на община Медковец.     

Р Е Ш Е Н И Е № 158      :Стопанисване на язовир „Слатина”, находящ се в землището на с.Медковец.   
 

Р Е Ш Е Н И Е № 157  : Искане  от Р. К. М.

Р Е Ш Е Н И Е № 156   :Избиране на представител от община Медковец за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”

Р Е Ш Е Н И Е № 155         :Молба вх.№М-02-682/05.04.13 год. от ЕТ „Далия – А. В.

Р Е Ш Е Н И Е № 154      :Становище на община Медковец относно заустването на отпадни води

Р Е Ш Е Н И Е № 153    :Писмо на „Водоснабдяване и канализация” – ООД Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 152     :Постъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 151   :Одобряване на разход направен от кметство с. Расово


 Р Е Ш Е Н И Е № 150     :Одобряване разход направен от общинският бюджет

Р Е Ш Е Н И Е № 149   :докладна записка от Вилхема Иванова
 

Р Е Ш Е Н И Е № 148    :Отчет за изпълнение на Общинската програма

Р Е Ш Е Н И Е № 147    :Отдаване под наем на мери и пасища  

Р Е Ш Е Н И Е № 146:Утвърждава данъчните и пазарни оценки

Р Е Ш Е Н И Е № 145: Предложение на Районна прокуратура гр. Лом

Р Е Ш Е Н И Е № 144:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 143 :Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 142:Протест от Районна прокуратура гр.Лом срещу Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на животни, домашни любимци на територията на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 141:Приемане Бюджета на общината за 2013г., разработен от бюджетна комисия при общинска администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 140:Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.”

Р Е Ш Е Н И Е № 139:Отчет за изпълнение на Бюджет 2012 год. на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 138:Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 137:Приемане на решение от ОбС Медковец за отпускане на средства за художественотворческа дейност

Р Е Ш Е Н И Е № 136:Заповед № АК-04-30/ 18.12.2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 135:Заповед № АК-04-29/ 18.12.2012 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 134:Решение № 101 от Протокол № 14/29.11.2012 год. на ОбС – Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 133:Заповед № АК-04-4/ 14.01.2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 132:Изработване на Общ Устройствен План на Община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 131 :Подобряване на административното обслужване на населението

Р Е Ш Е Н И Е № 130:Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 129:Отчет за дейността на МКБППМН през 2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 128:Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2013г

Р Е Ш Е Н И Е № 127:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е № 126:Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 125:План сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 124:Определяне на заплатите на кмет на община, кметове на кметства, кметски наместник и зам. Кмет на община

Р Е Ш Е Н И Е № 123:Определяне структурата на Общинска администрация за 2013 год

Р Е Ш Е Н И Е № 122:Актуализация за Бюджет 2012г

Р Е Ш Е Н И Е № 121:Молба от фирма „Метикар” АД с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 120:Промяна в таксите на техническите услуги, извършвани в община Медковец.


Р Е Ш Е Н И Е № 119:Проведен конкурс за длъжността „ медицинска сестра – училищни здравни кабинети”

Р Е Ш Е Н И Е № 118:Актуализирана Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на животни

Р Е Ш Е Н И Е № 117 :Приемане на Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация

Р Е Ш Е Н И Е № 116:Приемане на „План за действие на община Медковец за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014 г.”.

Р Е Ш Е Н И Е № 115:Участие в проект BG051PO001 – 1.1.11 „Подкрепа за заетост

Р Е Ш Е Н И Е № 114:Молба – декларация от Иванка Кирилова

Р Е Ш Е Н И Е № 113:Допълнително материално стимулиране за 2012 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 112:Отчет Инвестиционна програма на община Медковец 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 111:Съвместна дейност за стопанисване на микроязовир

Р Е Ш Е Н И Е № 110 :Национална кампания „ДОСТЪП ДО СПОРТ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ”

Р Е Ш Е Н И Е № 109:Разкриване на социална услуга в общността

Р Е Ш Е Н И Е № 108:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти

Р Е Ш Е Н И Е № 107:Разпределението на субсидията по читалищата за 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 106:Приемане на общинска културна програма 2013 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 105 :Актуализация за Бюджет 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 104:Актуализиране на взето решение

Р Е Ш Е Н И Е № 103:Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 102 :Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 101:Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е № 100:Преминаване на проектно трасе на газопровод „Южен поток"

Р Е Ш Е Н И Е № 99:Молба от Анжела Иванова Георгиева

Р Е Ш Е Н И Е № 98:Възстановяване на улица „Расоха” в с.Расово в действащия ПУП

Р Е Ш Е Н И Е № 97:Издаване на запис на заповед от община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 96:Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”

Р Е Ш Е Н И Е № 95:Кандидатстване на община Медковец с проекто предложение по Оперативна програма „ Административен капацитет”

Р Е Ш Е Н И Е № 94:Избиране на представител за участие

Р Е Ш Е Н И Е № 93:Допълнение на Решение № 27

Р Е Ш Е Н И Е № 92:Актуализиране на Наредба за гробищните паркове

Р Е Ш Е Н И Е № 91:Осигуряване на превоз за децата от с. Сливовик

Р Е Ш Е Н И Е № 90 :Такса за шест годишните деца, подлежащи на задължително обучение


Р Е Ш Е Н И Е № 89:Постъпила молба

Р Е Ш Е Н И Е № 88:Изпълнение на инвестиционната програма на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 87:Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 год

Р Е Ш Е Н И Е № 86:Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2012/2013 год 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 :Разширяване на гробищен парк в с. Сливовик

Р Е Ш Е Н И Е № 84:Прекратяване на договори за наем

Р Е Ш Е Н И Е № 83:Отчет за изпълнение на бюджета

Р Е Ш Е Н И Е № 82:Актуализация за Бюджет 2012 г

Р Е Ш Е Н И Е № 81 :Утвърждаване на името, числеността и структурата на ОДЗ с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 80:Създаване на Социално предприятие

Р Е Ш Е Н И Е № 79:Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация

Р Е Ш Е Н И Е № 78:Отчети за дейността на НЧ на територията на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 77 :Разширяване на гробищен парк

Р Е Ш Е Н И Е № 76 :Закриване на ЦДГ 1 и ЦДГ 2 с.Медковец и създаване на ОДЗ с. Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 75 :Актуализация за бюджет 2012

Р Е Ш Е Н И Е № 74:Предоставяне право на строеж във връзка с ремонт на читалищни сгради, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

Р Е Ш Е Н И Е № 73 :Предоставяне право на строеж

Р Е Ш Е Н И Е № 72 :Предоставяне право на строеж във връзка с ремонт на читалищни сгради

Р Е Ш Е Н И Е № 71 :Разделяне на УПИ ІІІ от кв. 66 по плана на с. Сливовик

Р Е Ш Е Н И Е № 70 Актуализация на Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж.

Р Е Ш Е Н И Е № 69 :СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Р Е Ш Е Н И Е № 68 :Председателят на ОбС запозна присъстващите спостъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи

Р Е Ш Е Н И Е № 67 :Постъпило заявление от Мая Благоева Трифонова

Р Е Ш Е Н И Е № 66 :Подадена подписка отродителите на деца от Целодневна детска градина №1 – с.Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 65 :Ремонт на православен храм „Свето възнесение” в с.Аспарухово

Р Е Ш Е Н И Е № 64 :Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е № 63:Разпореждане с общински имоти

Р Е Ш Е Н И Е № 62:Молба от Изпълнителният Директор на фирма „Метикар” АД

Р Е Ш Е Н И Е № 61 :Молба Венцислав Цветанов Евстатиев


Р Е Ш Е Н И Е № 60 :Избиране на представител за участие в провеждане на общо събрание на акционерите

Р Е Ш Е Н И Е № 59 :Молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 58:Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив.

Р Е Ш Е Н И Е № 57 :Поемане на общински дълг

Р Е Ш Е Н И Е №56 :Актуализация на част от инвестиционната програма

Р Е Ш Е Н И Е № 55 :Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 54 : Възобновяване на спортна дейност – Приложно колоездене в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 53 :Здравна – анализ на профилактични прегледи на учениците и мерки за подобряване здравословното състояние.

Р Е Ш Е Н И Е № 52 :Отчет на дейността на звеното за изпълнение на инвестиционна програма на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 51:Анализ на работата на учебните заведения в Общината

Р Е Ш Е Н И Е № 50 :Постъпила молба от Андриян Петков Герасимов

Р Е Ш Е Н И Е № 49 :Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания”За чиста околна среда- 2012 г. на тема „Обичам природата – и аз участвам”

Р Е Ш Е Н И Е № 48 :Оптимизиране на разходите и управлението в делегираните от държавата дейности за ЦДГ 1 и ЦДГ 2 Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 47 :Промяна на заплатите на кмет на община, кметове и кметски наместник.

Р Е Ш Е Н И Е № 46 :Отдаване под наем на мери и пасища

Р Е Ш Е Н И Е № 45 :Издаване на запис на заповед от община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 44 :Издаване на запис на заповед от община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 43 :Обособяване на групи включващи предучилищна подготовка за децата

Р Е Ш Е Н И Е № 42 :Разделяне на имот №099001

Р Е Ш Е Н И Е № 41 :Приемане на Общинска програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата

Р Е Ш Е Н И Е № 40 :Допълнение към Наредба № 1 за поддържане на общественият ред

Р Е Ш Е Н И Е № 39 :План за работата на ОбС при община Медковец през първото шестмесечие на 2012 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 38 :Молба от Емил Розов Ромеов

Р Е Ш Е Н И Е № 37 :Докладна записка от Людмила Красимирова Макавеева – кмет на с. Аспарухово

Р Е Ш Е Н И Е № 36 :Годишен отчет за изпълнение на общинската „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 35 :Писмо с изх.№02-90/25.01.2012год. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Р Е Ш Е Н И Е № 34: Разпределение на субсидията на читалищата в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 33 :Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди

Р Е Ш Е Н И Е № 32 :Заповед № АК-04-2 от 11.01.2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 31 :Заповед № АК-04-1 от 11.01.2012 год.


Р Е Ш Е Н И Е № 30 :Постъпили молби от граждани за отпускане на еднократни помощи.

Р Е Ш Е Н И Е № 29 :Продажба на търг на общински автомобили.

Р Е Ш Е Н И Е № 28 :Отдаване стопанисване на земите от остатъчен фонд

Р Е Ш Е Н И Е № 27:Приемане бюджета на Община Медковец за 2012г

Р Е Ш Е Н И Е № 26 :По предложението на ПК по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура

Р Е Ш Е Н И Е № 25 :Приемане отчета за изпълнението на бюджета на община Медковец за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 24 :Определяне структурата на Общинска администрация за 2012 год

Р Е Ш Е Н И Е № 23 :Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 22 :Наредба по чл.1, ал.2 за определяне на размера на Местните данъци в община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 21:Предложение за определяне на План – сметка за такса битови отпадъци на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2012 год..


Р Е Ш Е Н И Е № 20:Отчет за дейността на МКБПППМН за 2011 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 19:Наредба за дейността на Домашен социален патронаж/ДСП/ по предоставяне на социални услуги в община Медковец.

Р Е Ш Е Н И Е № 18:Актуализация на Бюджета на община Медковец към 31.12.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17:Заявление от Църковното настоятелство при православен храм «Св. Параскева» в с. Медковец относно: Освобождаване от данък сгради и такса битови отпадъци за 2012 година и изцяло.

Р Е Ш Е Н И Е № 16:Съгласие за временно прехвърляне на средства от набирателна скметка в бюджетната сметка на община Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 15:Актуализация на Бюджета на община Медковец към 30.11.2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14:Приемане на общинска културна програма.

Р Е Ш Е Н И Е № 13:Учредяване право на строеж за срок от 5/пет/ години в полза на „МЕДКОВЕЦ СОЛАР 2011” ЕООД


Р Е Ш Е Н И Е № 12:Докладна записка от Антоанета Дамянова Арсенова

Р Е Ш Е Н И Е № 11:Подобряване на приходите в общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 10:Отчет за изпълнението на бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е № 9:Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Р Е Ш Е Н И Е № 8:Актуализация на Наредбата за съставянето и отчитането на общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 7:Актуализация на състава на Областният съвет за развитие на област Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № 6:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНАТА В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 5:Избиране и утвърждаване Комисия по устройство на територията,пътна и селищна мрежа

Р Е Ш Е Н И Е № 4:Избиране и утвърждаване Комисия по образование, спорт, здравеопазване

Р Е Ш Е Н И Е № 3:Избиране и утвърждаване Постоянната Комисия по бюджет ,финанси ,икономика,нормативна уредба

Р Е Ш Е Н И Е № 2:Комисия за изготвяне Правилник на Общински Съвет - Медковец

Р Е Ш Е Н И Е № 1 : таен избор за председател ОбС – Медковец