Декларации по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

      РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
№1/05.01.2009г. Иван Евстатиев Иванов
№2/10.01.2009г. Соня Кръстева Куткудейска
№3/12.01.2009г. Райка Николова Борисова
№5/12.01.2009г. Анна Горанова Иванова
№6/13.01.2009г. Валентина Кирилова Станева
№7/14.01.2009г. Монка Тодорова Паункова
№8/16.01.2009г. Кръсто Захариев Кръстев
№9/16.01.2009г. Милен Горанов Табаков
№10/20.01.2009г. Надя Трифонова Георгиева
№11/20.01.2009г. Ренета Трифонова Каменова
№12/23.01.2009г. Цеца Илиева Бориславова
№13/10.02.2009г. Николай Божиков Динчев
№14/22.06.2009г. Румяна Иванова Динчева
№15/22.06.2009г. Тотка Ангелова Маркова
№16/18.01.2010г. Цеца Илиева Бориславова
№18/14.03.2011г. Румяна Трифонова Ценкова
№19/02.05.2012г. Валя Илиева Кирилова
№20/03.07.2012г. Мария Валериева Николова
№21/04.01.2013г. Румяна Иванова Динчева
№22/01.07.2013г. Мариана Миланова Атанасова
№23/03.07.2015г. Даниела Георгиева Илиева
№24/11.01.2016г. Невяна Валентинова Георгиева
№26/04.01.2017г. Славомир Росенов Славчев
№27/18.01.2016г. Ралица Цветанова Йончева
№28/01.03.2017г. Петя Кръстева Петрова
№29/20.03.2017г. Станислава Стефанова Стефанова
   
  Декларации по чл.12 т.2
   
   
   
 

 

Аспарухово
Медковец
Пишурка
Расово
Сливовик

11.12.2018 г.

  Д О К Л А Д Н А:  ОТНОСНО: Изменения и допълнения на «Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец», накратко НОАМТЦУ, съгласно констатации и препоръки по Одитен доклад№0200302116 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Медковец

Д О К Л А Д Н А : ОТНОСНО: Изменения и допълнения на «Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Медковец», накратко НОРМДТ, съгласно констатации и препоръки по Одитен доклад№0200302116 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Медковец

18.01.2017 г.
ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  ЗА ПЕРИОДА  2017-2020  год.

03.01.2017г  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

21.12.2016 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ  КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

 

 24.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И

ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

         Мотиви за приемането на Правилник за символите

             Мнения и предложения всеки работен ден в ЦУИГ община Медковец

Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец


Обявление
Решение
Техническа спецификация
Методика
Приложение 1.1
Указания
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12
Образец № 13_1
Образец № 13_2
Образец № 14_1
Образец № 14_2
Образец № 15

Образец № 16 проект на договор  

Публикувано на 07.10.2015 г. Разяснение
Публикувано на 27.11.2015 г. Съобщение
Публикувано на 12.12.2015 г.
                              Протокол №1
                              Протокол №2
                              Протокол №3
                              Решение класиране

 

28.01.2016 г.  Договор консултански услуги
                     Информация за освобождаване гаранции


15.02.2016 г.   Информация сключен договор