18.01.2017 г.
ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ  ЗА ПЕРИОДА  2017-2020  год.

03.01.2017г  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

21.12.2016 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ  КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

 

 24.10.2016 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДИТЕ И

ПАМЕТНИТЕ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

         Мотиви за приемането на Правилник за символите

             Мнения и предложения всеки работен ден в ЦУИГ община Медковец