Печат на тази страница
Понеделник, 10 Август 2015 14:03

Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Министерство на земеделието и храните
    Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана


В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 253 от 05.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Медковец ще се проведат в сградата на общински пазар с. Медковец, както следва:


На 12.08.2015г. от 10.00ч. – за землищата на с.Аспарухово и с. Расово;

На 12.08.2015г. от 14.00ч. – за землищата на с.Медковец и с. Сливовик

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Медковец и в сградата на Общинска служба по земеделие - с. Медковец. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Медковец и на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана.
                        


З А П О В Е Д № 253 Монтана, 05.08.2015г.

Прочетена 5564 пъти Последно променена в Понеделник, 10 Август 2015 14:05
Община Медковец

Последните от Община Медковец