Новини

Новини (134)

Проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


            На 30.12.2014г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на  община Медковец се проведе начална пресконференция на проект " Повишаване квалификацията  на служителите в община Медковец чрез обучения ", по  договор за безвъзмездна финансова помощ №М 13-22-76/07.08.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

 

Презентацията в  pdf формат

Вторник, 30 Декември 2014 13:15

Отмяна на бедственото положение

Написана от

                                       З А П О В Е Д                               Препис!

130 / 30.12. 2014 г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия,  поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение на територията на Община Медковец, изразяващи се в спиране на ураганния вятър, разчистване на снегонавяванията в района на третокласен път 81057 Лом-Расово-Медковец-Сливовик-Славотин-Монтана и четвъртокласен път Расово-Аспарухово-Сталийска махала и овладяване на бедствието,

Н А Р Е Ж Д А М:


1. Отменям обявеното с моя заповед № 129/29.12.2014г. бедствено положение на територията на община Медковец, считано от  10:00 часа на 30.12.2014г. /вторник/.

2. Прекратявам  изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта  „Усложнена зимна обстановка”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Областен управител на Област Монтана, всички длъжностни лица и гражданите на община Медковец.Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Динчев – ст.експерт ОПЕФ и ГЗ.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

Кмет на община Медковец      ПП.........................

Понеделник, 29 Декември 2014 14:25

Бедствено положение

Написана от

Бедствено положение на територията на община Медковец!

 

Документа в .pdf  формат

Сряда, 17 Декември 2014 16:06

Апел

Написана от

ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

 

Община Медковец подкрепя обявената и стартирала кампания на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа.

Апелът към Вас е да се присъедините към инициативата и за коледните празници да си купите живо коледно дръвче. След това то ще бъде посадено отново в природата.

 

Документът в .pdf формат

Понеделник, 15 Декември 2014 16:01

Инвестиционно предложение

Написана от

Инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение и изграждане на система за капково напояване"

 

Документа в .pdf формат

Понеделник, 08 Декември 2014 15:46

Воден ад

Написана от

Воден ад постави на колене земеделието в село Медковец. Публикуваните снимки са направени на 8 декември 2014 г. в землището на селото.

Необходима е спешна подкрепа от държавата!

 

Следват снимки

 

 

 

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 17 от Наредбата за съставянето, приемането, изпълнението и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя за публично обсъждане проектобюджета на общината за 2015 година.

 

Материалите са на разположение от 21.11.2014 година, всеки работен ден между 9 и 16 часа в сградата на общинска администрация. Публичното обсъждане на проектобюджета за 2015 година на община Медковец, ще се състои на 28.11.2014 година от 15 часа в залата на общинска администрация.

Сряда, 08 Октомври 2014 14:13

"Подкрепи една мечта"

Написана от

            СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с инициативата на Президента на Република България "Подкрепи една мечта",свързана с получаване на еднократна финансова помощ за 2014 г. за младежи в неравностойно положение която е в размер до 2000 лв., желаещите младежи,които искат да продължат образованието си във висше учебно заведение могат да кандидатстват с документи,които се подават в Администрацията на Президента в срок до 20.10.2014 г.

Едно от условията за отпускане на помоща е кандидатите да представят Удостоверение от Дирекция "Социално подпомагане" -Брусарци,че отговарят на условията за подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Удостоверението ще се използва единствено за целите на инициативата "Подкрепи една мечта" и е неразделна част от необходимата документация,освен в случаите, в които кандидатът за еднократна финансова помощ притежава документ,удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Правилата за получаване на финансова помощ са публикувани на интернет страницата на президента.

(htt://www.prezident.bg/news2121/opredelenJ-sausloviyata-zapolucavane-na-finansova-podkrepa-po-iniciativata-na-rosen-plevneliev-podkrepi-edna-mechta-za-2014-godina.html)

от ръководството на ДСП-Брусарци

Неделя, 14 Септември 2014 04:28

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Написана от

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по
Договор № 13-22-58/ 14.01.2014 г.
между община Медковец и Управляващия орган
на Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

Презентацията в pdf формат

Проект"Община Медковец-компетентна и съвременна", с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавнаадминистрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

На 10.09.2014г. /сряда/ от 10.00ч. в заседателната зала на община Медковец ще се проведе заключителна пресконференция на проект "Община Медковец-компетентна и съвременна", по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-58/14.01.2014г., финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Страница 8 от 10