Обяви

Обяви (119)

Проектиране железопътна линия    Видин-София

Обявата в .pdf формат

Сряда, 10 Юни 2015 05:23

О Б Я В А

Написана от

О Б Я В А


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 346 от Протокол № 42/28.05.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 73/08.06.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години с месечен наем в размер на 2,30 лв./кв.м без ДДС на свободни помещения в „Производствена сграда-Артанес“ в село Медковец, както следва:

•    Търговски обект № 1 – площ 16 м2-месечен наем с ДДС 44,16 лв.- год.наем с ДДС 529,92 лв.
•    Търговски обект № 2 – площ 17 м2- месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 3 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 4 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 6 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Кафе-аперитив – площ 165 м2 месечен наем с ДДС 455,40 лв.- год.наем с ДДС 5 464,80 лв.

Търгът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Депозита за участие е 10% от годишния наем и ще се внася в срок до 12,00 часа на 29.06.2015 г., на касата на община Медковец или по банкова сметка на община Медковец в ОББ АД - клон Лом, BG62UBBS80023300130232, BIC UBBSBGSF.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната наемна цена на квадратен метър.
Оглед на помещенията ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка на тел. 09727 21 34 или в ЦУИГ в общ.Медковец.

Понеделник, 01 Юни 2015 14:00

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Написана от

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Медковец съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община МЕДКОВЕЦ,
както и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.
                Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30.часа в сградата на Община Медковец.
Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2015 г. от11.00.часа в заседателната зала на Община Медковец
               Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Медковец се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

Неделя, 07 Юни 2015 14:01

„Арт Фокус“ ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй  предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 11.06.2015 до 16.06.2015 г. /вкл./ от 8.30 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане на слънчоглед и царевица
срещу плевели, с наземна техника, с препаратите  Екип и Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 1 км от селото.

Четвъртък, 04 Юни 2015 14:24

ОБЯВЛЕНИЕ

Написана от

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Общината сключи договор с регистрационен  №  2014BG05FMOP001-03.01-31- С01 “ Осигуряване на топъл обяд в община Медковец“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция тип 3, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  в България.
          Обща цел на операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд -2015 г.“: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение.

ВНИМАНИЕ!!!

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 29.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратът  Фокус Ултра /Стратос Ултра/.
Карантинен срок – 60 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.

Вторник, 26 Май 2015 13:46

Фирма „Арт Фокус”ЕООД

Написана от

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус”ЕООД, гр. Козлодуй предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 28.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ от 7.00 до 10.00 ч. и от 19.30 ч.
в землището на община Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40, Фокус Ултра, Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в землището на община Медковец.

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД
 предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 20.05.2015 до 22.05.2015 г. /вкл./
до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на селоМедковец
ще се проведе пръскане на слънчоглед с наземна техника
с препаратите  Пулсар 40 /Листего 40;Пасат 40/.
Карантинен срок – 90 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.

Сряда, 06 Май 2015 05:05

Пръскане

Написана от

О   Б   Я   В   А
На  11.05.2015 г.  от 7.00 до 10.00 часа, ЖП-СЕКЦИЯ ВРАЦА   ЩЕ  ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ  НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП -ИВИЦА  ПО ЛИНИЯТА БРУСАРЦИ – МЕДКОВЕЦ
С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.На 12 и 13.05.2015  г. от  7.00 до 10.00 часа,  
ЩЕ   СЕ ПРОВЕДЕ  ТРЕТИРАНЕ НА  СЕРВИТУТНАТА  ЖП-ИВИЦА  
ПО ЛИНИЯТА  МЕДКОВЕЦ – МЪРЧЕВО  С ПРЕПАРАТ ЕФАЗАТ 36 СЛ.
  КАРАНТИНЕН СРОК – 30 ДНИ ПРИ ДОЗА 3% РАЗТВОР.

Четвъртък, 23 Април 2015 14:08

О Б Я В А

Написана от

О  Б  Я  В  А


    На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 год., Наредба № Iз – 1669 от 17.08.2012 год. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях и Решение № 170 от 25.07.2013 год. на Общински съвет – село Медковец

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в доброволно формирование „ЩИТ 112“ на община Медковец, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

Страница 7 от 9