ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.