Р Е Ш Е Н И Е № 150     :Одобряване разход направен от общинският бюджет

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 149   :докладна записка от Вилхема Иванова
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 148    :Отчет за изпълнение на Общинската програма

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147    :Отдаване под наем на мери и пасища  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 146:Утвърждава данъчните и пазарни оценки

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 145: Предложение на Районна прокуратура гр. Лом

 

Р Е Ш Е Н И Е № 144:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 143 :Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 142:Протест от Районна прокуратура гр.Лом срещу Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на животни, домашни любимци на територията на община Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 141:Приемане Бюджета на общината за 2013г., разработен от бюджетна комисия при общинска администрация.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 140:Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 139:Отчет за изпълнение на Бюджет 2012 год. на община Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 138:Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2013 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 137:Приемане на решение от ОбС Медковец за отпускане на средства за художественотворческа дейност

 

Р Е Ш Е Н И Е № 136:Заповед № АК-04-30/ 18.12.2012 год

 

Р Е Ш Е Н И Е № 135:Заповед № АК-04-29/ 18.12.2012 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 134:Решение № 101 от Протокол № 14/29.11.2012 год. на ОбС – Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133:Заповед № АК-04-4/ 14.01.2013 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 132:Изработване на Общ Устройствен План на Община Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 131 :Подобряване на административното обслужване на населението

 

Р Е Ш Е Н И Е № 130:Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 129:Отчет за дейността на МКБППМН през 2012 год

 

Р Е Ш Е Н И Е № 128:Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2013г

 

Р Е Ш Е Н И Е № 127:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 126:Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125:План сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2013 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124:Определяне на заплатите на кмет на община, кметове на кметства, кметски наместник и зам. Кмет на община

 

Р Е Ш Е Н И Е № 123:Определяне структурата на Общинска администрация за 2013 год

 

Р Е Ш Е Н И Е № 122:Актуализация за Бюджет 2012г

 

Р Е Ш Е Н И Е № 121:Молба от фирма „Метикар” АД с. Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 120:Промяна в таксите на техническите услуги, извършвани в община Медковец.