Р Е Ш Е Н И Е № 119:Проведен конкурс за длъжността „ медицинска сестра – училищни здравни кабинети”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118:Актуализирана Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на животни

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117 :Приемане на Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация

 

Р Е Ш Е Н И Е № 116:Приемане на „План за действие на община Медковец за подкрепа на интеграционните политики 2012-2014 г.”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 115:Участие в проект BG051PO001 – 1.1.11 „Подкрепа за заетост

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114:Молба – декларация от Иванка Кирилова

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113:Допълнително материално стимулиране за 2012 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 112:Отчет Инвестиционна програма на община Медковец 2012 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111:Съвместна дейност за стопанисване на микроязовир

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110 :Национална кампания „ДОСТЪП ДО СПОРТ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ”

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 109:Разкриване на социална услуга в общността

 

Р Е Ш Е Н И Е № 108:Издаване на разрешително за ползване на водни обекти

 

Р Е Ш Е Н И Е № 107:Разпределението на субсидията по читалищата за 2012 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 106:Приемане на общинска културна програма 2013 год.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 105 :Актуализация за Бюджет 2012 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 104:Актуализиране на взето решение

 

Р Е Ш Е Н И Е № 103:Разпореждане с общинско имущество

 

Р Е Ш Е Н И Е № 102 :Разпореждане с общинско имущество

 

Р Е Ш Е Н И Е № 101:Разпореждане с общинско имущество

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100:Преминаване на проектно трасе на газопровод „Южен поток"

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 99:Молба от Анжела Иванова Георгиева

 

Р Е Ш Е Н И Е № 98:Възстановяване на улица „Расоха” в с.Расово в действащия ПУП

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97:Издаване на запис на заповед от община Медковец

 

Р Е Ш Е Н И Е № 96:Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 95:Кандидатстване на община Медковец с проекто предложение по Оперативна програма „ Административен капацитет”

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94:Избиране на представител за участие

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93:Допълнение на Решение № 27

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92:Актуализиране на Наредба за гробищните паркове

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91:Осигуряване на превоз за децата от с. Сливовик

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90 :Такса за шест годишните деца, подлежащи на задължително обучение