Съобщения

Съобщения (60)

Петък, 22 Април 2016 14:25

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
или
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ГР. МОНТАНА.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец има следното инвестиционно предложение:

Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот с                     № 213002, в землището на с. Расово, м. „Греда“ собственост на община Медковец. Начин на трайно ползване по скица: пасище, мера с площ от 2.915 дка.


Към документа

Неделя, 17 Април 2016 04:44

ЧЕЗ

Написана от

На 20.04.2016 г. /09:45 - 10:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс
Ha 20.04.2016 r. /15:45 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Извън Регулацията Пс

Четвъртък, 07 Април 2016 14:06

Железопътна линия Видин – София

Написана от

Изх.№ ОП - 04 - 13
            06.04.2016 г.

                       Съобщаваме Ви, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда и съгласно указанията на Министъра на околната среда и водите, посочени в писмо изх.№ОВОС-39/07.08.2015 г.  е изготвена ИНФОРМАЦИЯ  по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение  на Държавно предприятие „НКЖИ“ за „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идеен проект за участък II: Медковец – Руска Бяла“ и участък „Руска Бяла – Столник“.
                    Информацията е на разположение на заинтересованите лица  в техническа служба на община Медковец в 14-дневен срок, считан от 07.04.2016 г.

ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Понеделник, 04 Април 2016 14:55

ЧЕЗ

Написана от
Понеделник, 04 Април 2016 14:53

ЗУТ

Написана от

Изх.№  ОП-04-11
     04.04.2016 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  с издадена заповед №26/18.03.2016г. на Кмета на община Медковец е разрешено изработване на Подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ V от кв.1 по плана на с.Сливовик, община Медковец, съгласно представено задание по чл.125 от ЗУТ.
                       Съгласно чл.124б, ал.4 заповедта не подлежи на оспорване.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Неделя, 27 Март 2016 05:43

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

 Община Медковец    
На 30.03.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец Васил Левски 2, 3, 4, 5; Георги Димитров 8; Георги Кирков 12, 16, 20; Георгица Карастоянова 10, 3, 5, 6; Иван Вазов 2, 4, 6, 8; Йорданка Чанкова 1, 10, 12, 16, 3, 5, 6, 8; Кирил и Методий 10, 12, 15, 21, 23, 25, 7; Ломска комуна 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Йонков Вапцаров 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Опълченска 2; Хаджи Димитър 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9
На 30.03.2016 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец 135031 Васил Коларов 5; Георги Димитров 1, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 49; Елин Пелин 1, 3, 5, 6; Извън регулацията Ферма; Леонид Брежнев 2; Любен Каравелов 1, 2, 4, 6, 7, 8; Малчика 25, 28; Митко Палаузов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 3, 5, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 40, 42, 44

Четвъртък, 24 Март 2016 15:36

Заседание на ОС Медковец

Написана от

Заседание на ОС Медковец на 31.03.2016 г.

Към документа

Неделя, 20 Март 2016 09:12

ЧЕЗ

Написана от

На 21.03.2016 г. /понеделник/
от 9.00 до 12.00
и от 13.00 до 16.00 часа
районът на трафопост № 1
на ул. „Митрополит Неофит“
ще бъде
БЕЗ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ!

ЧЕЗ „Разпределение България” АД

Неделя, 21 Февруари 2016 06:34

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

Община Медковец    
За периода 22-26.02.2016 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Расово Адалберт Антонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 6; Ген. Скобелев 1, 2, 3, 4, 5; Замфир Хаджийски 1, 10, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов 33; Людмила Живкова 1, 12, 14, 3, 4, 6, 8; Младен Йорданов 10, 16, 28, 3, 4, 6, 8; Панайот Хитов 7; Първи май 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33; Стефан Караджа 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6; Тодор Каблешков 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 8; Христо Смирненски 2; Цветан Йонов Бояджиев 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Четвъртък, 17 Декември 2015 16:07

УВЕДОМЛЕНИЕ

Написана от

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 в pdf формат
УВЕДОМЛЕНИЕ 2 в pdf формат