Съобщения

Съобщения (71)

Сряда, 21 Септември 2016 15:19

РИОСВ

Написана от

Становище по екологична оценка

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26
Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg
Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: : „ Реконструкция на общински път МОN1132 /III-114/ - Сталийска махала – граница община /Лом-

Медковец/ - Аспарухово- Расово- /II-81/ от км. 0 + 000 до км. 7 + 850, общ. Медковец“.
 
1. Резюме на предложението-
     Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационни  качества и

носимоспособността на настилката и пътното тяло , подобряване на отводняването на разглеждания участък

и подобряване на комфорта на
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом.
Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.  
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа в с. Медковец,  общ. Медковец,               обл. Монтана“ –

ул. „Дунав“ от ОТ 158 до ОТ 305“.

1. Резюме на предложението-
     Предвижда се цялостен ремонт на улица „Дунав“ в регулация на селото. Настилката е разрушена

изцяло.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа на с. Расово, общ. Медковец“ – първи етап.

1. Резюме на предложението-
    За първи етап се предвижда да се реконструират основните улици на селото през които преминава

трафикът за влизане и излизане от селото.Предвижда се цялостен и/или частичен ремонт на 9 /девет/ бр.

улици всички в регулация на селото.Настилката е разрушена с неравности поради значителното транспортно

натоварване.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци.  
 

Читалища

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии

към документа

Четвъртък, 10 Април 2014 06:57

СЪОБЩЕНИЕ

Написана от

С  Ъ  О   Б  Щ   Е   Н   И   Е


За изработване на проект на нормативен акт  от  ЗУТ  за  приемане от ОбСС – Медковец.
 
    Във връзка с изпълнение на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 /Глава III/ от ЗНА,  уведомяваме

заинтересованите  лица,  че могат  да подават всеки работен ден до 24.04.2014 г.  мнения,

становища и възражения в Техническа служба на община Медковец.    

към документа

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 -с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В община Медковец постъпи уведомление с наш вх. № П02-377/11.08.2016 г., от Иван Георгиев Велков за инвестиционно намерение "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 - с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".
При реализирането на проекта не се очакват вредни емисии и замърсяване на въздуха. Няма отпадъчни води и опасни химични вещества.
 
Инж. Венцислав Евгениев ' Кмет на община Медковец

Мнения, становища и възражения относно инвестиционното намерение
могат да се представят до 26.08.2016 г. в ЦИУГ на община Медковец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Относно: Промяна в Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана
          Във връзка с искане на Окръжна прокуратура гр.Монтана за отмяна на разпоредбите на

чл.5, ал.2, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти

за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана информираме заинтересованите лица, че е извършена

промяна в горецитираните членове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
        Наредбата е на разположение в техническа служба на община Медковец.

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Четвъртък, 28 Юли 2016 09:54

Агенция за социално подпомагане

Написана от

Във връзка с одобрено финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“  по Оперативна програма за храни и/или основно материална подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., община Медковец сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0031-С01. В рамките на договора от 11.05.2016г. до 30.09.2016г. ще се предоставя безплатно топъл обяд на 54 потребители от следните целеви групи:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП,
2.    Самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.

Неделя, 15 Май 2016 05:27

ЧЕЗ

Написана от

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Област Монтана

Община Медковец  
На 16.05.2016 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Медковец Андрей Конов 2, 3; Антим Първи 1, 13, 15, 19, 21,

24, 25, 30, 32; Борис Дяволски 1, 2, 6, 8; Васил Левски 11, 15, 4, 5, 6, 7, 9; Видинска 1, 10,

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 30, 4, 7, 8, 9; Георги Димитров 24, 26;

Дано Опинчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 9;

Извън Чертата на с.то Селстопсграда; Константин Величков 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Майор Ванков 1, 2, 6, 7, 8, 9; Неофит Бозвели 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 11, 21, 5; Тодор

Данков 1, 4; Христо Ботев 148, 150, 156, 164, 61, 63, 71, 73, 77, 81, 87; Ъгъла С ул. Евст.

Априлов и Данчо Опинчев

Страница 3 от 6