Община Медковец
Вторник, 20 Септември 2016 14:53

Операция ЕДУАРД

Европейскиден без загиналина пътя - 21 септември 2016 г.
Вижте брошурата в pdf формат.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26
Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg
Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: : „ Реконструкция на общински път МОN1132 /III-114/ - Сталийска махала – граница община /Лом-

Медковец/ - Аспарухово- Расово- /II-81/ от км. 0 + 000 до км. 7 + 850, общ. Медковец“.
 
1. Резюме на предложението-
     Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационни  качества и

носимоспособността на настилката и пътното тяло , подобряване на отводняването на разглеждания участък

и подобряване на комфорта на
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом.
Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.  
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Лице за контакти: Румяна Динчева- секретар на община Медковец
Тел. . 09727 22-88 и 0882293685


Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа в с. Медковец,  общ. Медковец,               обл. Монтана“ –

ул. „Дунав“ от ОТ 158 до ОТ 305“.

1. Резюме на предложението-
     Предвижда се цялостен ремонт на улица „Дунав“ в регулация на селото. Настилката е разрушена

изцяло.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен  е План за управление на строителните отпадъци.
Не се засяга защитена зона. Не се засягат обекти подлежащи на здравна защита.                       Не

се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство.
Не се налагат отчуждителни  мероприятия .
Материалите които ще се използват са описани в проектното предложение.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от   инж. Венцислав Евгениев Куткудейски
 Кмет на община Медковец
с. Медковец, ул. „Георги Димитров“  № 26
тел. 09727 23-23
БУЛСТАТ  000320865

Пълен пощенски адрес: с. Медковец, п.к. 3700, обл. Монтана,
ул. „Георги Димитров“  № 26

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):
09727 23-23, 09727 23-30 , medkovec@mail. bg

Уведомяваме Ви,  че община  Медковец
има следното инвестиционно предложение:

Обект: „Благоустрояване на уличната мрежа на с. Расово, общ. Медковец“ – първи етап.

1. Резюме на предложението-
    За първи етап се предвижда да се реконструират основните улици на селото през които преминава

трафикът за влизане и излизане от селото.Предвижда се цялостен и/или частичен ремонт на 9 /девет/ бр.

улици всички в регулация на селото.Настилката е разрушена с неравности поради значителното транспортно

натоварване.   
Необходимо е съгласуване с РИОСВ-Монтана, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"

– гр. Лом. Изготвен е план за управление на строителните отпадъци.  
 

Читалища

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии

към документа

Понеделник, 08 Август 2016 07:24

П О К А Н А


П О К А Н А
за среща за обществено обсъждане

    инж.Венцислав Евгениев Куткудейски- Кмет на община Медковец  адрес: с.Медковец

ул.Георги Димитров №26 на основание чл.67, ал.6, чл.82,ал.4 и чл.83 от Закона за публичните

финанси:
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено

обсъждане на Прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите

за местни дейности на община Медковец.
    Срещата ще се проведе на 23.08.2016г. от 11,00часа в приемната зала на община

Медковец.
    Прогнозата за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за

местни дейности на община Медковец, както и придружаващите я справки, е на разположение на

интересуващите се всеки работен ден от 8,00ч. до 16,30ч. в сградата на общината, както и на

официалната страница на община Медковец- http://medkovec.bg/
    Писмени становища могат да се предоставят на срещата за обществено обсъждане.
    За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
    Цеца Илиева- Председател на бюджетната комисия GSM:088811459

Четвъртък, 10 Април 2014 06:57

СЪОБЩЕНИЕ

С  Ъ  О   Б  Щ   Е   Н   И   Е


За изработване на проект на нормативен акт  от  ЗУТ  за  приемане от ОбСС – Медковец.
 
    Във връзка с изпълнение на чл. 26, ал. 1 и ал. 2 /Глава III/ от ЗНА,  уведомяваме

заинтересованите  лица,  че могат  да подават всеки работен ден до 24.04.2014 г.  мнения,

становища и възражения в Техническа служба на община Медковец.    

към документа

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 -с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В община Медковец постъпи уведомление с наш вх. № П02-377/11.08.2016 г., от Иван Георгиев Велков за инвестиционно намерение "Изграждане на цех за гранулиране на люцерна и складови помещения в имот № 206 004 - с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана".
При реализирането на проекта не се очакват вредни емисии и замърсяване на въздуха. Няма отпадъчни води и опасни химични вещества.
 
Инж. Венцислав Евгениев ' Кмет на община Медковец

Мнения, становища и възражения относно инвестиционното намерение
могат да се представят до 26.08.2016 г. в ЦИУГ на община Медковец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


           Относно: Промяна в Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти за

търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана
          Във връзка с искане на Окръжна прокуратура гр.Монтана за отмяна на разпоредбите на

чл.5, ал.2, чл.8, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за реда за разполагане на  преместваеми обекти

за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне  /по чл. 56 и 57

ЗУТ/за община Медковец, област Монтана информираме заинтересованите лица, че е извършена

промяна в горецитираните членове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
        Наредбата е на разположение в техническа служба на община Медковец.

АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Гл.архитект на община Медковец

Понеделник, 01 Август 2016 14:22

„ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „ДАЛИЯ АГРО“ ЕООД  с ЕИК 204033537, със седалище и адрес на управление с. Медковец 3670,

община Медковец, област Монтана, ул. „Дано Опинчев“ No 24
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/