Община Медковец
Четвъртък, 01 Декември 2016 15:44

железопътен участък Видин – Медковец

Изх.№ ОП 04-65
        01.12.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уведомяваме Ви, че със заповед на Изпълнителния директор на

Агенцията по геодезия, картография и кадастър №РД-18-94 от 12.08.2016 г.

са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на

група поземлени имоти по трасето на железопътен участък Видин –

Медковец, попадащи в землището на с.Медковец, община Медковец.
           Съгласно §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинската

администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на

скици от тях за съответната територия се прекратяват.
           Справки, услуги и издаване на скици за имоти по трасето на

железопътен участък Видин – Медковец, попадащи в землището на с.Медковец

ще се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър

гр.Монтана, пл.“Жеравица“ №3, ет.3.


ИНЖ.ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ:/пп/
Кмет на община Медковец

Сряда, 09 Ноември 2016 15:29

Военно окръжие – Монтана

Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина във Военномедицинска академия, както следва:
1. За офицери – 44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности.
2. За сержанти – 8 (осем) вакантни длъжности.
Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

Четвъртък, 13 Октомври 2016 07:36

СЪОБЩЕНИЕ

Проект за изменение на чл.5, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Във връзка с изпълнение на чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗНА, уведомяваме заинтересованите лица, че могат да подават всеки работен ден до 27.10.2016 г.  мнения, становища и възражения в общинска администрация при Мариана Атанасова(ст. екс. ЕП-ДФО, ОСиЗ).

Вторник, 25 Октомври 2016 14:20

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Решение № 57 от 21.10.2016 г. на РИК – Монтана на

31.10.2016 год. от 13,30 часа в зала „Артанес“  с. Медковец ще се

проведе обучение на членовете на СИК за община Медковец.
    Присъствието на всички членове е задължително.

Вторник, 25 Октомври 2016 14:15

Мерки за пожарна безопасност

PojBezopasnost

Препоръки за безопасност
Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон
Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна

служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на

гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната

специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти,

работни помещения и в изоставени сгради.

Сряда, 12 Октомври 2016 14:13

Военно окръжие II степен – Монтана

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища  във военни формирования на Сухопътни войски както следва:
1. В Национална гвардейска част – 32 (тридесет и две) вакантни длъжности.
2. В Гвардейски представителен духов оркестър – 6 (шест) вакантни длъжности.
3. В духови оркестри от Сухопътните войски – 16 (шестнадесет) вакантни длъжности.
4. В Представителен духов оркестър на Военновъздушните сили – 2 (две) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

Вторник, 11 Октомври 2016 14:13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕДКОВЕЦ

ОБЯВЯВА на основание чл. 68е от Закона за съдебната власт , процедура за подбор на 2 броя кандидати за съдебни заседатели на Районен съд – Лом.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт да е дееспособен български гражданин:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда,      за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
 
Документите, които трябва да представят кандидатите, са:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Срок за подаване на документите:  25.10.2016г., 16,30 часа.

Събота, 08 Октомври 2016 06:08

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“

Във връзка с подписано допълнително споразумение №1 към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0031-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“  на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г., община Медковец ще продължи да предоставя безплатно топъл обяд от 01.10.2016г. до 30.04.2017г. на 54 потребители от следните целеви групи:
1.    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП,
2.    Самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност.

Вторник, 04 Октомври 2016 14:12

Военно окръжие II степен – Монтана

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища във военни формирования на Сухопътни войски както следва:

1. За гарнизон Плевен – 44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности.

2. За гарнизон Асеновград – 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности.

3. За гарнизон Пловдив – 60 (шестдесет) вакантни длъжности.

4. За гарнизон Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 (сто и три) вакантни длъжности.

5. За гарнизон Шумен – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.

6. За в.ф. 24620 – Свобода – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

7. За в.ф. 26400 – Благоевград – 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности.

8. За в.ф. 28610 – София – 15 (петнадесет) вакантни длъжности.

9. За в.ф. 42600 – Мусачево – 30 (тридесет) вакантни длъжности

Вторник, 27 Септември 2016 14:27

ПРИЕМНА

ПРИЕМНА на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация
на 28.09.2016 г. от 10:00 часа
място: Заседателна зала на община Медковец