Община Медковец
Сряда, 03 Февруари 2016 15:21

О Б Я В А

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във Военноморските сили и ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров". Обявени са 80 длъжности за Военноморските сили и 3 длъжности за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".


Обявата в doc формат

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за войници във военни формирования в  градовете Карлово, Казанлък и Стара Загора. Обявени са общо 350 длъжности за войници.

Обявата в pdf формат

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „НОВИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ГРИЖА”  
„Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Обявата в pdf формат

Понеделник, 04 Януари 2016 15:33

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 Започва прием на документи за потребители по проект BG05M9OP001-2.002-0079-C001 „Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на община Медковец“

Обявата в pdf формат

Четвъртък, 17 Декември 2015 16:07

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за планове, програми, проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ 1 в pdf формат
УВЕДОМЛЕНИЕ 2 в pdf формат

Понеделник, 14 Декември 2015 14:52

О Б Я В А

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Обявата в pdf формат

Петък, 27 Ноември 2015 14:26

СЪОБЩЕНИЕ БЮДЖЕТ 2016

П О К А Н А

За обществено обсъждане
на проект за Бюджет – 2016 на община Медковец


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 16 и 17 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, община Медковец отправя към жителите на общината, представителите на бизнеса и всички заинтересовани лица от местната общност покана за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Медковец за 2016 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Предстои приемането на бюджета на община Медковец за 2016 г. Основният финансов план на общината е свързан с поставените цели и приоритети, с решаването на конкретни проблеми от местно значение и с подобряване условията на живот и качеството на предлаганите услуги в община Медковец.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала  на община Медковец.

Проектът на Бюджета на община Медковец за 2016 г. е публикуван на интернет- страницата на общината: www.medkovec.bg.

    
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Понеделник, 02 Ноември 2015 14:59

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-20-82/30.10.2015 г. на Областния управител на област Монтана и на Решенията на Общинската избирателна комисия – Медковец,за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, ОИК – Медковец съобщава, че на 04.11.2015 г. /сряда/ от 10.30 часа в Заседателната зала на община Медковец ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, което ще премине при следния

Дневен ред:

Сряда, 21 Октомври 2015 15:02

Мерки за пожарна безопасност

maxresdefault

Във връзка със зачестилите произшествия през отоплителен сезон, Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Лом, напомня на гражданите за повишената пожарна опасност в бита. Свързано със сезонната специфика, битовите пожари възникват в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и в изоставени сгради.
 

Инвестиционно предложение за "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин-София":Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9

За заинтересованите лица повече информация в община Медковец ул."Г.Димитров" 26