Община Медковец

Проектиране железопътна линия    Видин-София

Обявата в .pdf формат

изх.№ ОП-04-24    21.07.2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                             На  основание   чл.129, ал.2   от   ЗУТ   Ви  съобщаваме,  че  със   заповед  № 90/21.07.2015 год.  на  Кмета  на    Община  Медковец  е  одобрен  Проект за изменение на ПУП –ПЗ и ПР  за  имот пл.№1861 от кв.66  по плана на с.Медковец, община Медковец.
                     Заповедта  подлежи  на  обжалване  по  реда  на  АПК  пред  Административен съд – гр.Монтана
                     


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА :/пп/
Главен архитект на община Медковец

Вторник, 07 Юли 2015 14:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕДКОВЕЦ

Общински съвет – Медковец
обявява подбор на кандидати за съдебни заседатели в
Районен съд – Лом с мандат 2015 – 2019 г.

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Опазване на горския фонд от пожари

Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

Сряда, 10 Юни 2015 05:23

О Б Я В А

О Б Я В А


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 346 от Протокол № 42/28.05.2015 г. на ОбСС – община Медковец, област Монтана и Заповед № 73/08.06.2015 г. на Кмета на община Медковец:

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години с месечен наем в размер на 2,30 лв./кв.м без ДДС на свободни помещения в „Производствена сграда-Артанес“ в село Медковец, както следва:

•    Търговски обект № 1 – площ 16 м2-месечен наем с ДДС 44,16 лв.- год.наем с ДДС 529,92 лв.
•    Търговски обект № 2 – площ 17 м2- месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 3 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 4 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Търговски обект № 6 – площ 17 м2 месечен наем с ДДС 46,92 лв.- год.наем с ДДС 563,04 лв.
•    Кафе-аперитив – площ 165 м2 месечен наем с ДДС 455,40 лв.- год.наем с ДДС 5 464,80 лв.

Търгът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 13,00 часа в заседателната зала на община Медковец.
Депозита за участие е 10% от годишния наем и ще се внася в срок до 12,00 часа на 29.06.2015 г., на касата на община Медковец или по банкова сметка на община Медковец в ОББ АД - клон Лом, BG62UBBS80023300130232, BIC UBBSBGSF.
Стъпка на наддаване 10% от първоначалната наемна цена на квадратен метър.
Оглед на помещенията ще се извършва всеки работен ден, в рамките на работното време на администрацията, след предварителна заявка на тел. 09727 21 34 или в ЦУИГ в общ.Медковец.

Понеделник, 01 Юни 2015 14:00

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Медковец съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община МЕДКОВЕЦ,
както и на  Доклад за Екологична оценка/ ЕО / към него.
                Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до15.30.часа в сградата на Община Медковец.
Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2015 г. от11.00.часа в заседателната зала на Община Медковец
               Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Медковец се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

Понеделник, 08 Юни 2015 14:04

Изх.№ОП 04-18

Изх.№ОП 04-18
03.06.2015 год.

                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                      На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви  съобщаваме,  че  е изготвен  и представен за одобряване : “Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за имот №1861 в кв.66  по плана на с.Медковец”.
                   Проектът е на разположение в община Медковец. Съгласно чл.128, ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от датата получаване на настоящето съобщение.


АРХ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА:
Гл.архитект на община Медковец

Неделя, 07 Юни 2015 14:01

„Арт Фокус“ ЕООД

ВНИМАНИЕ!!!

Фирма „Арт Фокус“ ЕООД, гр. Козлодуй  предупреждава собствениците на пчелни семейства,
че от 11.06.2015 до 16.06.2015 г. /вкл./ от 8.30 до 11.00 ч. и след 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане на слънчоглед и царевица
срещу плевели, с наземна техника, с препаратите  Екип и Фолиар Екстра.
Карантинен срок – 40 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местността до поделението, на отстояние 1 км от селото.

Четвъртък, 04 Юни 2015 14:24

ОБЯВЛЕНИЕ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
    
            
    Общината сключи договор с регистрационен  №  2014BG05FMOP001-03.01-31- С01 “ Осигуряване на топъл обяд в община Медковец“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция тип 3, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица  в България.
          Обща цел на операция тип 3 “Осигуряване на топъл обяд -2015 г.“: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни с оглед преодоляване на основно материално лишение.

ВНИМАНИЕ!!!

Фирми „Златия Агро”ЕООД и „Дива Агро 2012“ ЕООД предупреждават собствениците на пчелни семейства,
че от 29.05.2015 до 02.06.2015 г. /вкл./ до 11.00 ч. и от 18.30 ч.
в землището на село Медковец ще се проведе пръскане с наземна техника
с препаратът  Фокус Ултра /Стратос Ултра/.
Карантинен срок – 60 дни.

Подлежащите на третиране терени се намират
в местностите Манастирското, Пояки, Долните ливади, Козоровец, Слатина, Суха падина.