Община Медковец
Вторник, 12 Декември 2017 14:54

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Медковец за 2018 г.

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец за 2018 г.

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Медковец през 2018 г.

ПРОЕКТ за Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Медковец

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Отдадени под наем пасища, мери и ливади

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Отдадени под наем помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Отдадени под наем язовири

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

Конкурсът се обявява за длъжността: „Старши експерт европейски проекти, договаряне, финансиране, отчитане, общинска собственост и земеделие“, Дирекция „Специализирана администрация“ - Медковец.

 

1. ОБЯВЛЕНИЕ

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. Декларация по чл 7_ал_1_ЗДСл

4. Декларация по чл 7_ал_2_ЗДСл

5. Списък на допуснатите кандидати

6. Резултат от конкурса

Страница 10 от 32