еЕЕДОП - Електронна система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП

 

 

13.04.2018 - ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МЕДКОВЕЦ

 

1. - Указания

1.1 - Опис

2. - Проект на договор

2.1 - ЕЕДОП

3. - Методика ВиК

3.1 - Предложение за изпълнение

4. - Спецификация ВиК

4.1 - Декларация - съгласие условие договор

5. - Декларация валидност оферта

6. - Декларация осигуровки околна среда

7. - Ценово предложение

8. - КС Медковец

9. - Обявление 1

10. - Решение

 

 

02.04.2018 г. Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щурче“-с. Расово, ДГ „Слънчева дъга“-с. Медковец, ОСП „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” - с. Медковец и проект: BG05FMOP001-3.002-0031-С01 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец“, Дневен център за стари хора, общински съвет, общинска администрация”

Указания

образец 1 - ЕЕДОП

образец 2 - оферта

образец 4 - ценово предложение

образец 5 -

образец 6 - съгласие подизпълнител

образец 7 - валидност на офертата

образец 8 - списък доставки

образец 9 - списък техника

образец 10 - списък обекти

образец 13 - проект на договор

образец 13А - проект на договор

Приложение 2

Приложение 3_1

Приложение 3_2

Приложение 3_3

Приложение 3_4

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

АКТУАЛНИ ОБРАЗЦИ

РАЗЯСНЕНИЕ 1

 

14.02.2018 г.  Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Медковец

Обява за обществена поръчка

Техническа спецификация

Образци

Договор - проект

Заповед процедура

Протокол - Комисия

 

====================================================================================

02.01.2018 г. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ВТОРИ ЕТАП

УКАЗАНИЯ

ОПИС

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЕЕДОП

МЕТОДИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ВАЛИДНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ - ОСИГУРОВКИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ПРОЕКТ - ТОМ V

РАЗЯСНЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ - КЗК

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Протокол - Комисия

ПРОТОКОЛ-2

====================================================================================

13.11.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

 

====================================================================================

 

11.10.2017 г.

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„

ОБЯВА - ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ1 - Технически спецификации

ПРИЛОЖЕНИЕ2 - Указания

СЪОБЩЕНИЕ - Прекратяване на поръчката

====================================================================================

03.04.2017 г.
"Реконструкция,основен ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на
Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с.Медковец"

====================================================================================

21.03.2017 г.

Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на ДГ“Щурче“ с.Расово,ДГ“Слънчева дъга“ с.Медковец ОСП„Озеленяване,благоустройство и социални дейности”- с. Медковец ” и проект:BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване топъл обяд“ Община Медковец по обособени позиции както следва:1.Обособена позиция 1-Хляб и хлебни изделия
            2.Обособена позиция 2-Хранителни продукти

 

====================================================================================

 

2016

======================================================================================

 

     21.09.2016 г.  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

======================================================================================

     12.09.2016 г.   Обява за събиране на оферти (Строителство)

 

                          Документи по проект MON 1132/III-114/

                                ЗАПОВЕД

                                РЕГИСТЪР

                                ОФЕРТА 1

                                ОФЕРТА 2

                                ОФЕРТА 3

                                РЕШЕНИЕ 1

======================================================================================

      04.04.2016 г. „ Доставка на специализиран автомобил с рампа за инвалиди за нуждите на проект:Интегрирани социални услуги за лица в неравностойно положение на територията на Община Медковец-BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

      ======================================================================================

       08.03.2016 г.   РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СЛИВОВИК,ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ-ПЪРВИ ЕТАП

 

      ======================================================================================

       16.02.2016 г.  

                  Определяне на изпълнител на договор за проектиране с предмет: Аварийно

                   възстановяване коритото на преливника на яз.Сливовишко дере,в землището на с.Сливовик

 

        ======================================================================================

         15.02.2016 г.  

                    „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница

                    общ.(Лом-Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850,

                    община  Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община

                    Медковец”, необходим на община Медковец за кандидатстване по Програмата за

                    развитие на селските райони 2014-2020г., със следните обособени позиции:

                              Обособена позиция 1: „Изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на

                              проектно предложение, необходимо на община Медковец за кандидатстване по

                              Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект: „Реконструкция

                              на общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-

                              Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  

                              Медковец и благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”;

 

                               Обособена позиция 2: „Изготвяне на инвестиционен проект „Реконструкция на

                               общински път MON 1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-Медковец)-

                               Аспарухово-Расово-/II-81/ от км 0 + 000 до км 7 + 850, община  Медковец и

                               благоустрояване на улична мрежа в с. Медковец, община Медковец”, необходим на

                                община Медковец за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г.”

         ======================================================================================

           06.01.2016 г.     

                              „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ ЗА НУЖДИТЕ НА

                               ПРОЕКТ :ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА

                               ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ- BG05M9OP001-2.002-0079-С001“

 

======================================================================================

07.12.2015 г.  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ІV -11407 ,
                               РАСОВО-АСПАРУХОВО-СТАЛИЙСКА МАХАЛА ОТ КМ.0+000 ДО КМ.7+800

======================================================================================

24.08.2015   Консултантски услуги за проект: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Расово, община Медковец

======================================================================================

19.05.2015 г.  проект „Благоустрояване на улична мрежа в с.Расово ,Община Медковец”

======================================================================================

       13.01.2015      Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на общинските служители по

                                   ключови компетентности в изпълнение на проект: "Повишаване квалификацията на служителите в

                                   Община Медковец чрез обучения", по Приоритетна ос II "Управление на човешките

                                   ресурси",Подприоритет:2.2."Компетентна и ефективна държавна администрация"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ