Публични регистри

 

Публични регистри за 2017 г.

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП 2017г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2017г.


 Регистри общинска собственостРегистър на разпоредителните сделки с общинска собственостРегистри на проектите


 

  • Регистър заповеди

 

  • Регистър НПО и сдружения с нестопанска цел на територията на Община Медковец


Регистри на търговските дружества

  • Регистър на търговските дружества, в които община Медковец притежава миноритарен дял
  • Регистър на търговските дружества със 100% общинско участие


Публичен регистър на сградите в режим на етажната собственост

  • Към 03.05.2012 г.

 

  • ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ