bgeuflag

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“

 

Община Медковец предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 84 потребители, които са жители на населените места в община Медковец :
с.Медковец, с. Расово, с.Аспарухово, с.Сливовик, с.Пишурка, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0031-С05, по проект „ Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица в Община Медковец", Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  съфинансирана от фонд за Европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица.
Услугата „Топъл обяд" се предоставя само в работни дни от Домашен социален патронаж - Медковец, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.
Във връзка с изпълнението на проекта се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни и здравни услуги както и други форми на подкрепа,съдействие, индивидуално или групово консултиране в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

 

Лицата които могат да бъдат включени като потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица в Община Медковец", Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" е необходимо да подадат заявление-образец в „Центъра за информация и услуги на гражданите“ в община Медковец.
Кандидат-потребителите трябва да са представители на една от целевите групи, които се подпомагат по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансирана от фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2.Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“;
3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават минимални пенсии-за осигурителен стаж и възраст,за инвалидност,наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
4.Скитащи и бездомни хора.
5.Лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1(,т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА НА ПРОЕКТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА НАРУШЕНИЯТА В ЗРЕНИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПОЖАР

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ТУБЕРКУЛОЗАТА – КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ