Бюджет 2012

 


 


  Бюджет 2012

БЮДЖЕТ 2012 лева

ПРИХОДИ

Държавни

Местни

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

Обща допълваща субсидия

Преходен остатък

Неданъчни приходи

 

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци

Приходи от доходи на собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други неданъчни приходи

Внесени данъци

Постъпления от продажби на неф.активи

Приходи от концесии

Обща изравнителна субсидия

Целева субсидия за капиталови разходи

Трансфери

Заеми м/ду бюдж. и изв. бюдж. с-ки

Заеми от др. банки в страната

Преходен остатък

ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Соц. осигурява не, подпомагане и грижи

Почивно дело, култура и религ.д-ти

 

ДОФИН. НА Д.ДЕЙН.С МЕСТНИ ПРИХОДИ

Общи държавни служби

Образование

Соц.осигуряване.подпомагане и грижи

МЕСТНИ РАЗХОДИ

Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и ОС

Почивно дело, култура и религ.д-ти

Икономически дейности

Разходи за лихви и такса ангажимент

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

Целева субсидия за капиталови разходи

Собствени средства

Продажба на общински неф.активи
СФИ и ДА

Заем фонд .ФЛАГ


Начало


 Рамка Бюджет 2012

Начало


  Oбщински приходи

Начало


  Общински разходи – структура

Начало


  Разходи по икономически елементи

Начало


  Разходи по функции

Начало