№1 справка приложение план приходи 2018

№2 План-график за обслужване на просрочени задължения към ФО-1 от 2018 г

№3 Справка за размера (ставката) на местните данъци за 2018 г към ФО-1 от 2018 г

№4 Информация за план-сметката по чл 66 от ЗМДТ към ФО-1 от 2018 г

№5 Бюджет_2018_6208

№5А Натурални показатели_2018_6208

№6 Приложение №6 Справка за разпределение на преходния остатък към ФО-1 от 2018

№6А Справка за разпределение на преходния остатък по дейности

№7 Справка за разпределение на разходите за персонал в дейност общинска администрация към ФО-1 от 2018 г

№7А СПРАВКА - ДЪР. ДЕЙНОСТИ ЧИСЛЕНОСТ И ЗАПЛАТИ

№7Б СПРАВКА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАТИ

№8 списък пътуващи учители

№9 справка планирани приходи бюджетна прогноза 2019-2020

№10 справка планирани разходи по бюджетна прогноза 2019-2020

№11 Прогноза_2018_6208

№12 Разпределения на субс по читалища към ФО-1 от 2018 г

№13 ИНД.РАЗЧЕТ СЕС 2018

№14 СПРАВКА - заплати соц.предприятие

№15 справка за собствените приходи

№16 ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПЛАН 2017

№16А РАЗЧЕТ KR_2018_6208

№17 отчети дълг_ФО-1_2018 г 28.12.2017

№18 протокол и документи от обществено обсъждане