• процедурите по изготвянето на общинския бюджет, т. нар. бюджетно планиране;
 • финансово администриране;
 • бюджетно счетоводство;
 • бюджетен контрол;
 • отчет за изпълнение на общинския бюджет.

Бюджетното осигуряване има своето място в аналитично-оценъчната част на Общинския план за развитие на община Медковец, тъй като то играе ролята на един от факторите гарантиращи нормални условия за развитието на всички онези дейности, които са на бюджетна издръжка. Такива са:

 • издръжката на органите и структурите на местната общинска власт;
 • образование, предучилищното възпитание и детски градини;
 • здравеопазването;
 • социално осигуряване и грижи;
 • културни дейности;
 • благоустройствените дейности;

За оценка на бюджетното осигуряване на община Медковец обект на обобщени анализи са основните параметри на отчетите на общинските бюджети за последните 3 години: 2002, 2003 г. и 2004 г., както и планираните средства, заложени в бюджета за 2005 г.

Предмет на разглеждане са размерите и структурата както на приходната, така и на разходната част на общинските бюджети за посочените години.

От началото на 2003 г., стартира финансовата децентрализация на общините. Чрез нея от една страна се определиха и разделиха дейностите, изпълнявани от органите на местната власт на делегирани от държавата дейности и на общински дейности, а от друга страна се определиха източниците за финансиране на разходите за тези дейности: държавни дейности, чрез преотстъпения данък върху доходите на физическите лица и чрез обща допълваща субсидия, а общинските дейности – чрез местни данъци и не данъчни приходи и обща изравнителна субсидия. В допълнение бяха изработени и приети национални стандарти за издръжка на държавните дейности, като конкретните натурални и стойностни показатели за всяка община се регламентираха в Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България.

Размерът на бюджетните ресурси се определя на базата на очакваните собствени (данъчни и неданъчни) приходи в бюджета. Община Медковец подобно на преобладаващата част от останалите общини в страната допълва размера на своите бюджетни приходи и по линия на трансфера (субсидията) от Републиканския бюджет.

Втората важна страна, засягаща структурата на общинския бюджет е във възможно по-високата степен на обективизиране на потребностите от бюджетни финансови ресурси, необходими за развитието и издръжката на социалните и благоустройствени дейности и мероприятия.

 

Бюджетни приходи

Анализът на приходните части на бюджетите на община Медковец за периода 2003-2005 г. показват, че планираните средства в приходната част на бюджетите за съответната година са в следните размери:

2003 г. - 990 хил. лева;

2004 г. – 1 057 хил. лева;

2005 г. –1 235 хил лева.

В Общинските бюджети на община Медковец, за трите бюджетни години по съответен начин са структурирани финансовите средства, осигурявани за бюджета посъответните приходоизточници.

В групата на собствените приходоизточници, основно място до 2003 г. заемат данъчните приходи. Те имат съответна вътрешна структура и се диференцират на приходи от данък върху доходите на физическите лица, приходи от имуществени данъци, приход от данък върху превозните средства, пътен данък и др. С въвеждането на винетна такса от края на 2004 г. отпада като приходоизточник към данъчните приходи и пътния данък. Това доведе до значително намаляване на относителния дял на данъчните приходи. Второто направление, по което се осигуряват постъпления в общинския бюджет от местни приходоизточници са неданъчните приходи. Те включват общинските такси и глоби, вноски от прихода от общински фирми, наеми от общинско имущество, лихви по текущи банкови сметки и т. н. Тяхното участие в приходната част на общинския бюджет е по-висока, от това на данъчните постъпления.

С въвеждане на новите структурни промени, с които се освобождават данъчните поделения от ангажимента за събиране на приходите за сметка на общината, все повече се очаква да променя структурата на приходоизточниците.

В съответствие с приемания ежегодно закон за държавния бюджет, субсидията за общината е обща допълваща, обща изравнителна и целева за капиталови разходи. Върху размера на получаваните субсидии общината не може да оказва влияние. Община Медковец разчита най-вече на субсидия от Републиканския бюджет, която за трите години на разглаждания период е както следва:

2003 г. – 787 хил. лева

2004 г. – 928 хил. лева

2005 г. – 1 036 хил. лева.

Бюджетни разходи

От размера и структурата на разходите до голяма степен се определя функционирането на социалните дейности в общината и осигуряването на средства за благоустрояването на населените места.

Обект на анализ са бюджетните разходи за посочените по-горе години – 2003, 2004 и 2005 г. Разходите се диференцират по следните основни параграфи на бюджета:

 • разходи за труд - заплатите на бюджетните служители, всички видове осигуровки и други възнаграждения;
 • разходи за веществена издръжка - разходите за храна, за инвентар, лекарства, облекло, отопление, осветление и други подобни;
 • инвестиционни разходи - основно за ремонт; за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи

Определена представа за мястото и значимостта на различните дейности в общината дава структурата на бюджетните разходи за тези дейности. Анализът на бюджетните разходи за 2003 г., 2004 г. и 2005 г.дава представа за това кой дейности са с най-голяма тежест в бюджетното финансиране в община Медковец.

Поради наличието на икономически негативни процеси, които обективно водят до необходимостта от свиване на бюджетните разходи в общинските бюджети, в т.ч. и в бюджета на община Медковец е заложен висок относителен дял на разходите за труд.

В общата структура на бюджетните разходи най-висок е делът на разходите за образование. В бюджета за 2005 г. те са около 44,52 % от общия размер на всички разходи.

По години издръжката по функции е както следва:

ПРИХОДИ

Бюджет 2003 (в лева)

Бюджет 2004 (в лева)

Бюджет 2005 (в лева)

Имуществени данъци, неданъчни приходи и преотстъпен данък

177 070

123 669

122 815

1.Преотстъпен данък

78 300

   

2.Имуществени данъци

27 490

28 000

16 700

3.Неданъчни приходи

71 280

95 669

106 115

Взаимоотношения с Централния бюджет

787 459

927 986

1 035 646

1.Обща допълваща субсидия

667 000

701 186

697 646

2.Обща изравнителна субсидия

34 000

70 800

155 800

3.Целева субсидия за капиталови разходи

86 000

28 000

50 900

Трансфери

459

128 000

131 300

Финансиране на дефицит

25 664

5 316

76 349

1.Остатък в лв. от предходния период

4 790

5 316

76 349

2.Друго финансиране

20 874

   

Общо приходи

990 193

1 056 971

1 234 810

 

 

 

 

Разходната част на общината има следната структура:

 

РАЗХОДИ

Бюджет 2003 (в лева)

Бюджет 2004 (в лева)

Бюджет 2005 (в лева)

Общо разходи

990 193

1 056 971

1 234 810

Общи държавни служби

259 524

300 426

365 292

Отбрана и сигурност

26 904

30 580

33 886

Образование

421 042

550 619

549 745

Здравеопезване

23 539

30 675

31 216

Социално осигуряване и подпомагане

143 461

51 481

96 481

Жилищно строителство и опазване на околната среда

72 430

39 650

78 466

Почивно дело и култура

26 725

43 891

58 223

Икономически дейности и услуги

16 568

9 649

21 501

 

От бюджета на общината се финансират дейностите по издръжка на образованието, социалното осигуряване и подпомагане, здравеопазването, културата и издръжката на общинската администрация.

 

6. Съвместна дейност и партньорство с други общини

Съвместна дейност и партньорство с други общини намира изражение в:

 • подобряване на техническата инфраструктура;
 • подобряване на транспортното между-общинско обслужване;
 • съвместни стопански/бизнес проекти;
 • съвместни екологични проекти.

 

7.Силни и слаби страни, възможности и заплахи в Община Медковец

 

S.W.O.T.

 

L.O.E.D.

Силни страни

 1. Стратегическо географско положение
 2. Близост до столицата на България
 3. Близост да пристанище Лом
 4. Свободна нескъпоструваща работна ръка
 5. Достъп до транспортни мрежи
 6. Приятелски настроена към бизнеса местна власт
 7. Екологично чист район
 8. Ниска престъпност
 9. Ниски наеми и ниски цени на имотите
 10. Развита телекомуникационна мрежа

 

Надграждане

 1. Популяризиране на географското положение;
 2. Реализиране на инфраструктурните проекти;
 3. Подобряване състоянието на пътищата
 4. Подобряване на материално техническата база на училищата и разкриване на специалности, свързани с приоритетите;
 5. Подобряване и поддържане на спортно техническата база;
 6. Програми за работа с непълнолетни и малолетни;
 7. Преференциални условия за работа на младите хора;
 8. Изграждане на цифрова централа;
  1. Остър недостиг на финансов ресурс за поддържане на съществуващата и за из­граждане на нова техническа инфраст­руктура;
  2. Недостатъчно развити бизнес-услуги;
  3. Разпокъсаност на земята, липса на комасация
  4. Липса на хидромелиоративни съоражения;
  5. Амортизирана, остаряла и унищожена селскостопанска база.
  6. Остарели технологии, ниска пройзводителност, ниска конкурентноспособност, ограни­чени местни пазари.
  7. Реализация на общинските програми за подобряване на инфраструктурата;
  8. Лобиране за законодателни промени за стимулиране на инвестиционните процеси в селското стопанство;
  9. Осъществяване на проекти за развитие на селскостопанско производство;
  10. Близост до международно летище София
  11. Достъп до голямо пристанище на р. Дунав
  12. Общината отговаря на много от условията на новите приоритети на структурните фондове за участие в бъдещи проекти;
  13. Предприети активни действия към привличане на нови инвестиции в селскостопанскистопански производства и работна сила за тях са добра възможност при намиране на инвеститори;
  14. Бърза и ефективна реализация на селскостопанската продукция;
  15. Организиране на търгжища за селскостопанска продукция;
  16. Използване водните ресурси на микроязовирите за осъществяване на интензивно и еко земеделие и селски туризъм.
  17. Изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскостопанска продукция.

Слаби страни

Преодоляване

Възможности

Използване

 

 

 

 

Заплахи

 1. Липса на финансови средства;
 2. Слаба популярност;

3.Задълбочаващият се отрицателен прираст на населението .

Защита

 1. Кандидатстване по проекти. Намиране на инвеститори.
 2. Агресивна рекламна кампания
 3. Балансирани и аргументирани инициативи за преодоляване на изоставането в развитието на Общината

Силни страни-S.W.O.T и как да подсилим техния ефект – L.O.E.D

 

Стратегическо географско положение.

Близостта на Общината до пристанище Лом, както и разположението до стратегическите пътища водещи към София и Лом, са предпоставка за евтин транспорт и износ на селскостопански стоки за традиционните пазари на Сърбия, Украйна и Румъния.

Близостта до столицата.

Близостта до столицата дава възможност на бизнеса в Общината да осъществява бързи и лесни контакти със съответните бизнес среди, да популяризира възможностите на Общината и по-бързо да осигурява инвестиции.

Свободна нискоквалифицирана работна ръка.

Това дава възможност и стратегически предимства за всички инвеститори.Това създава възможност за ниска себестойност на всякакъв вид произведена продукция.Изхождайки от факта, че безработицата в Общината е голяма и крайно некфалифицирана, следва извода, че е необходима прекфалификация на същата, като непрекъснато проучваме нуждите на пазара на труда.

Приятелски настроена към бизнеса местна власт.

Общинското ръководство винаги са разбирали ролята и мястото на чуждите инвестиции и нуждата да се съдейства на всеки инвеститор независимо дали е местен или външен.Всяка предложена идея за развиване на какъвто и да е бизнес, се приема положително и се подпомага всячески за нейното развитие.

Екологически чист район.

На територията на Общината няма прозводства, които замърсяват околната среда.Това е предпоставка за развитието на екологично земеделие във всичките му форми.

Ниска престъпност.

В Общината винаги престъпността е била ниска, което се дължи на превантивната работа на органите на МВР.Това от своя страна е предпоставка за спокойствие, ред и сигурност на гражданите на Общината и и нейните посетители.

Ниски наеми и ниски цени на имотите.

Цената на земята, което е най- голямото богатство на Общината, разбира след хората,които живеят в нея, е изключително ниска, а така също са ниски наемите на земята, което е предпоставка за наемането и обработването на същата.Ниски са и цените на недвижимата собственост.