ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.

Приоритетите за развитие на Община Медковец произтичат от визията за развитие.Тя определя условията за развитие и рамката на инвестиционните усилия, които трябва да положат всички за тяхното реализиране.

Целите се основават на правилното определяне на приоритетите за развитието на Общината, които трябва дза са адаптирани към условията, които са актуални за дадения момент.

Мерките и дейностите съответстват на приоритетите, като са съобразени с проблемите на Общината и необходимостта от тяхното разрешаване и възможностите за финансиране най-вече по програмите и фондовете на Европейския съюз.

 

 

ФИНАНСОВА ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА

 

в хил.лв.

Приоритети, цели, мерки и дейности

Източник на финансиране

Обща стойност на проекта

ЕС фондове

Общински бюджет

Държавно финансиране

Заеми

НПО

Други донори

Частен сектор

ОБЩО

131 080

             

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Приоритет 1 – Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт

88 720

88 720

           
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел1.1. Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината

88 720

88 720

           

Мярка 1.1.1:Пътна инфраструктура – разширяване и трайно подобряване състоянието й

47 700

 

47 700

 

           

• Изграждане на четвъртокласен път – Брусарци-Медковец- Д.Церовене – 2009 г.

8 200

 

8 200

         

•Изграждане четвъртокласен път Расово – Комощица –2007 г.

2 400

 

2 400

         

• Изграждане на четвъртокласен път Расово-Якимово –2010 г.

4 100

 

4 100

         
                 

*Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в населените места на общината – 2006 г.-2010 г.

15 000

15 000

           

Мярка 1.1.2:Изграждане и реконструкция на воопреносни и водопречиствателни мрежи в община Медковец

33 200

33 200

           

•Изграждане на довеждащ напорен водопровод –Багачина-Медковец –2006 г.

960

   

960

       

• Водоснабдяване група Расово – трети етап –2006 г.

300

   

300

       

•Водоснабдяване група Расово – четвърти етап –2006 г.

300

   

300

       

•Водоснабдяване група Расово – пети етап –2007 г.

300

   

300

       

•Подмяна и реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Медковец –2007 г. – 2008 г.

4 100

   

300

       

•Подмяна и реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Сливовик – 2008 г.

1 700

   

300

       

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води в ромския квартал на с. Медковец – 2010 г.

21 740

21 740

           

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води група Расово – 2011 г.-2012 г.

2 600

2 600

           

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води с. Сливовик – 2013 г.

1 200

1 200

           

Мярка 1.1.3: Изграждане на ефективни преносни мрежи и въвеждане на енергийно-ефективни технологии

6 410

6 410

           

•Изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на населените места в община Медковец –2006г.- 2008 г.

810

810

           

• Въвеждане на енергоспестяващи мерки и саниране на всички общински сгради – училища, детски градини, читалища и общински учреждения, съгласно закона за енергийната ефективност - 2008 г. – 2013 г.

3 500

3 000

500

         

• Ремонт и реконструкции на отоплителните системи на читалищата, училищата и детските градини в община Медковец - 2008 г-2009 г.

2 100

 

2 100

         

Мярка 1.1.4: Осъвременяване на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда

7100

3 450

 

2 500

       

• Изграждане на система за за механизирано събиране на битовите отпадъци от депата и превозването им в предприятие за преработка на отпадъци в град Монтана - 2007 г.

400

   

400

       

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Турловица с. Медковец – 2006 г.

1 600

1 600

           

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Расоха с. Расово – 2007 г.

1 300

   

1 300

       

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Сливошка с. Сливовик – 2008 г.

500

   

500

       

• Ремонт на изпускателното устройство на язовира в с. Сливовик - 2006 г.

200

   

200

       

• Залесяване на участъците по устията на реките в съставните села на общината 2008 г. - 2013 г.

1 850

1 850

           

• Изграждане на поливни системи за поддържане на зелените площи в съставните села на общината - 2010

650

   

650

       

-каптиране на содаж Р-1и Р-2 – Расово и реколтивиране на замърсената земеделска земя.

600

600

   

Мярка 1.1.5: Изграждане и реконструкция на инфраструктурата със социално-икономически ефект

12 310

             

• Изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания - 2006 г.

3 750

3 750

           

• Изграждане на нова материална база на центъра за социални услуги 2008 г.

2 350

   

2 350

       

• Изграждане и обзавеждане на здравни кабинети в трите училища в общината – 2007 г

350

   

350

       

• Реконструкция и модернизация на материално-техническата база на училището интернат “Иван Вазив” с. Аспарухово за деца в неравностойно положение 2007 г.

1740

1 740

           

• Ремонт на църковните храмове в съставните села 2006 г. – 2009 г.

650

650

           

• Възстановяване на инфраструктурата до всички паметници на културата – оброци, паметни плочи и местности – 2013 г.

470

   

470

       

• Реконструкция и модернизация на спортните обекти в общината - 2010 г.

800

   

800

       

• Реконструкция и модернизация на спортните зали в трите училищат - 2010 г.

1 700

1 700

           

• Реконструкция и бновяване на гробищните паркове 2010 г.

500

   

500

       

Цел1.2. Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на общинската инфрастуктура

1 050

             

Мярка 1.2.1: Развитие на съвременни стандарти за управление на общинската инфраструктура

1 050

             

• Въвеждане цифров модел на кадастър за цялата община (създаване кадастрални карти на населените места и специализирани кадастрални карти)

250

   

250

       

• Актуализиране и разработване на подробни устройствени планове на населените места

200

   

250

       

• Извършване комасация на земеделските земи

600

   

600

       

Приоритет 2: Развитие на икономиката на територията на Община Медковец и увеличаване заетостта

27 430

             
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел 2.1: Развитие на селското стопанство като основен дял в икономиката чрез внедряване на съвревменни технологии и осигурядане на трайна заетост

21 130

             

Мярка 2.1.1: Развитие на съставните села на общината чрез изграждане на ефективни и биологични селскостопански производства

21 130

             

•Изграждане на селскостопанските пътища в съставните села на общината 2008 г. – 2013 г.

2 700

   

2 700

       

•Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративните съоражения в общината 2010 г. – 2013 г.

7 930

7 930

           

• Създаване и развитие на рибовъдни стопанства – 2009 г. - 2012 г.

2 500

2 500

           

• Развитие на производството от трайни насаждения (овощни, лозя и ягодоплодни) и лечебни растения 2006 г. – 2010 г.

5 000

5 000

           

• Създаване и развитие на частни животновъдни ферми 2006 г. – 2013 г.

3 000

3 000

           

Цел 2.2: Осигуряване на възможности за инвестиции за изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскоктопанска продукция

6 300

             

Мярка 2.2.1: Изграждане на агро-структури от европейски тип

6 300

             

• Подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански производители (маркетингови кооперации) - 2006 г.

180

180

           

• Обучение, правно-организационно и специализирано подпомагане на предприемачите в селското стопанство вкл. за развитие на алтернативни производства - 2006 г.

60

60

           

• Програма за подпомагане на местните земеделски производители за покриване на европейските стандарти и изисквания - 2006 г.

80

80

           

• Проучване и развитие на аграрен клъстер -2006 г.

80

80

           

• Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - 2010 г.

3 500

3 500

           

• Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни консерви - 2012 г.

1 700

             

• Създаване на условия за развитие на малкия и семеен бизнес

100

 

100

         

Цел 2.3: Развитие на промишлеността в община Медковец

               

• Създаване възможности за възстановяване на шивашката промишленост

200

200

           

• Възстановяване и увеличаване дяла на производството на кооперирани доставки в областта на машиностроенето.

400

400

           

               

               

Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация

13540

             
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел 3.1: Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда

7 500

             

Мярка 3.1.1: Развитие на инфраструктура, осигуряваща удобна и съвременна жизнена среда

3 150

             

• Залесителни кампании в селищата на общината

250

250

           

• изграждане на депа за отпадъците във всички съставни села на общината, отговарящи на европейските изисквания - 2006 г.

700

700

           

• Ремонт и реконструкция на централните площадни пространства

2 200

             

Мярка 3.1.2: Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство в Община Медковец

1 050

             

• Консервационни и реставрационни дейности за паметници на културата

500

500

           

• Подобряване на материално-техническата база на читалищата и повишаване квалификацията на кадрите им

350

350

           

• Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и културни празници

200

200

           

Мярка 3.1.3: Развитие на туризма и създаване на регионалния туристически продукт

3 300

             

• Развитие на туристическа инфраструктура в общината

200

200

           

• Създаване на рекламен пакет, промотиращ регионалния туристически продукт

100

100

           

• Изграждане на туристически комплекси в районите на микроязовирите на територията на общината

3 000

3 000

           

Цел 3.2: Подобряване условията за живот на младите хора

5 680

             

Мярка 3.2.1: Стимулиране на младежите за включване им в обществения живот

350

             

• Създаване в читалищата на младежки центрове

200

200

           

• Възстановяване и изграждане на детски и спортни площадки на територията на община

150

150

           

Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образованието

5 330

             

• Обновяване на учебната и материално-техническата база в училищата, детските градини и детските ясли.

5 000

5 000

           

• Подобряване достъпа до училище (специализиран училищен автобус) и сигурността в училищата

250

   

250

       

• Квалификация и периодична преквалификация на педагогическите кадри.

80

80

           

Цел 3.3: Социална интеграция на, деца в неравностойно положение и малцинствени групи

360

             

Мярка 3.3.1: Социална интеграция на деца в неравностойно положение .

50

             

• Програми за адаптация на деца в риск

35

35

           

• Програма за превенция на наркомании

15

15

           

Мярка 3.3.2: Социална и образователна интеграция на малцинствените групи

310

             

• Разработване и реализация на програми за придобиване на квалификация на младежи от ромски произход

180

180

           

• Изготвяне на дългосрочни програми на Община Медковец, свързани с интеграцията на ромите

5

5

           

• Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми

40

40

           

• Подобряване достъпа до образование на деца от малцинствата и предприемане на мерки, стимулиращи образователната им интеграция в българските училища

50

50

           

• Организиране на публични дебати по проблемите на ромското население в община Медковец

10

10

           

• Популяризиране на културата, традициите и занаятите на ромската общност

25

25

           

Приоритет 4: Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила

1390

     

-

     
         

-

     

в т.ч. 2007

       

-

     

2008

       

-

     

2009

       

-

     

2010

       

-

     

2011

       

-

     

2012

       

-

     

2013

       

-

     

Специфични цели

               

Цел 4.1: Повишаване на професионалното равнище на работната сила чрез допълнителна квалификация съобразно потребностите на пазара на труда

430

     

-

     

Мярка 4.1.1: Подобряване качеството на образованието на младежите и квалификацията на работната сила

430

             

• Разработване и внедряване на система от професионални обучения, квалификационни и преквалификационни програми

380

380

           

• Създаване на Програма за развитие на работната сила и общински консултативен съвет за партньорство в образованието и обучението

50

50

           

Цел 4.2: Изграждане на съвременна и компетентна администрация

270

             

Мярка 4.2.1: Развитие на капацитета на Община Медковец за комплексно и професионално обслужване на гражданите

270

             

• Ежегодно обновяване на материалната база: оборудване, програмни продукти, хардуер и обзавеждане

50

30

 

20

       

• Сертифициране на общинската администрация по стандарта за качество ISO 9001-2000

10

   

10

       

• Разширяване, модернизация, ремонти и дооборудване на общинските сгради, служби и кметства (ежегодно)

115

   

115

       

• Квалификация и преквалификация на служителите от общинската администрация и общинските съветници

60

   

60

       

• Разработване и въвеждане на комплексни административни услуги на местно ниво

10

   

10

       

• Създаване и развитие на съвременни средства за информация и комуникация в общината

20

   

20

       

• Изграждане и поддръжка на функционална и динамична Интернет страница на общината

5

   

5

       

Цел 4.3: Развитие и укрепване на институционалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране целите и задачите на плана

690

             

Мярка 4.3.1: Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници

180

             

• Изграждане на центрове за обществена информация и информация за Европейския съюз в читалищните библиотеки

80

80

           

• Международно сътрудничество в контекста на директивите за ТГС – България, Сърбия и Румъния

100

100

           

Мярка 4.3.2: Поддържане и разширяване участието на Община Медковец в местни, регионални, национални, международни мрежи и партньорства

510

             

• Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно ниво

60

60

           

• Реализиране на съвместни инициативи с побратимени общиние и развитие на международни връзки

150

150

           

• Изграждане и развитие на обществено-частни партньорства в подкрепа на местното и регионално развитие

300

300

           


VI.РЕД И НАЧИН ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА.

Планът за развитие на Община Медковец, област Монтана е подготвен от екип на общинската администрация и с участието на широк от специалисти, под прякото ръководство на кмета на Общината.Приоритетите, мерките и дейностите, както и целия план бяха представени пред цялото гражданство на Общината.Общественото обсъждане на плана се проведе с почти всички прослойки на обществото – бизнес, интелигенция, неправителствени организации, стопански организации, работодатели и ръководства на техните организации.Всички те взеха участие и бяха основни партньори при изготвянето и съгласуването на плана, което гарантира неговата прозрачност и изпълнение.

VII.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА.

Мониторингът и оценката на общинския план за развитие са неразделна част от него.Мониторингът включва текущото наблюдение на изпълнението на плана по предварително определени сфери и определени показатели.

Оценката е количествено измерване на резултатите и въздействието от реализацията на плана. Целта на оценката е да направи систематичен преглед на конкретните управленчески дейности.

Мониторингът и оценката са част от цялостния процес на контрол върху управлението и вземането на решения. Те ще се осъществяват текущо от независим обществен орган.