ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г.

 

I.Въведение

II. Резюме

III. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината

 1. 1. Обща характеристика

1.1. Географска характеристика и местоположение

1.2. Административна обособеност

1.3. Население и демографско развитие

2. Секторен анализ - тенденции, процеси, проблеми

2.1. Селско стопанство

2.2. Промишленост

2.3.Търговия и услуги

2.4. Туризъм и спорт

2.5.Култура и културно наследство

3. Човешки ресурси

3.1. Заетост и безработица

3.2. Образование

4. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

4.1. Водоснабдяване и канализация

4.2. Пътна мрежа и услуги

4.3. Енергийни мрежи и системи

4.4. Телекомуникации

4.5. Социална инфраструктура

4.6. Околна среда

5. Общински бюджет и бюджетно осигуряване

6. Съвместна дейност и партньорство с други общини

7. Силни и слаби страни, възможности и заплахи в община Медковец

8.Приоритети, цели и мерки за развитие за периода 2007-2013г.

V. Индикативна финансова таблица за периода 2007-2013 г.

VI. Ред и начин за доставяне на информация и публичност на плана

VII.Мониторинг и оценка

 

I.Въведение

Общинският план за развитие на Община Медковец е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.

Той определя целите и приоритетите за развитието на община Медковец като елемент на развитието на страната и в частност на Северозападния район за планиране.

Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ. Подлежи ежегодно на отчет, актуализация и допълнение.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Северозападния район за планиране на Република България. С оглед на последващото приемане на Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие, така разработения общински план следва да бъде съгласуван с другите два документа.

Общинският план за развитие на Община Медковец обхваща, съгласно изискванията, периода 2007 – 2013, но заедно с това съблюдава изпълнението на основните стратегически цели и приоритети за развитие на общината и за периода 2005 - 2007 година.

Основните задачи на плана за развитие на община Медковец са:

 • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.
 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционално и финансово осигуряване на плана.
 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на набелязаните цели.
  • Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.
  • Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. В неговото изработване основно участие взеха общинската администрация, кметовете на населените места и ръководителите на дейности към Общината.

Изработването на плана премина последователно през следните фази:

 • Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината и събрана актуална статистическа информация;
 • Проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни проучвания на територията на съставните села и проведени разговори с кметове и кметския наместник. Бяха направенипрофилирани консултации с общинска администрация. За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени граждански групи и неправителствени организации и местния бизнес;
 • Междинно съгласуване, принос на партньорите: В работни срещи с представители на общинска администрация и Общински съветници бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети. Представителна група на общинския съвет оформи информирано мнение по визията, приоритетите и мерките на плана в рамките на работни срещи на комисиите на ОбС – Медковец.

Общинският план за развитие представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината, изработена през 2000 година и актуализирана през 2004 година. Планът е разработен в период, когато Република България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и навлезе в периода на бързи трансформации, както на организационни структури, така и на регулиращи регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До началото на 2007 година страната ни трябва да разработи всички необходими планови и регулиращи документи, за да е в състояние да започне активното си участие като равноправен член на ЕС с усвояването на вече определената финансова рамка за периода 2007 – 2009 година.

Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Медковец, който отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в периода преди пълноправно участие в ЕС:

 • последователност и съответствие с регламентите и изискванията на ЕС;
 • дългосрочност на целите и приоритетите;
 • краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова таблица в рамките на специфични периоди – в конкретния случай - периодът до края на 2007 година;
 • възможност за развитие в следващия период – 2007 – 2013 година, когато средата за реализация на конкретните мерки ще бъде променена и същевременно постигането на целите ще се основава на постигнатото в периода 2005 – 2007 г.

 

Общинският план за развитие на Община Медковец съдържа:

 • анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
 • анализ на силни и слаби страни, предимства и заплахи;
 • приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината;
 • описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на развитието чрез сътрудничество със съседни общини;
 • индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и проекти;
 • реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

 

Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на развитие на община Медковец са:

 • балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на ситуацията и постигнатите през последните години резултати;
 • интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите и националната и регионална рамка за развитие;
 • идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.

Стратегическата роля на общината, в процеса на претворяване в действителност на виждането за бъдещето се определя от нейната


В И З И Я

 

 

ВИЗИЯ: Интензивно икономическо развитие на община Медковец и подобряване качеството на живот на населението във всички области, с цел доближаването му до Европейските стандарти

 

 

П Р И О Р И Т Е Т И И Ц Е Л И

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1

Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт

 

ЦЕЛ 1 Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината

ЦЕЛ 2 Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за контрол и управление на общинската инфраструктура

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2

 

Развитие на икономиката на територията на община Медковец и увеличаване на заетостта

 

ЦЕЛ 1 Развитие на селското стопанство като основен дял в икономиката, чрез внедряване на съвременни технологии и осигуряване на трайна заетост

ЦЕЛ 2 Осигуряване на възможности за инвестиции за изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскостопанска продукция

ЦЕЛ 3 Развитие на промишлеността

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3

Подобряване на жизненаната среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация

 

ЦЕЛ 1 Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда

ЦЕЛ 2 Подобряване условията за живот на младите хора

ЦЕЛ 3 Социална интеграция на деца в неравностойно положение и малцинствени групи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4

Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила

 

ЦЕЛ 1 Повишаване на професионалното равнище на работната сила, чрез допълнителна квалификация, съобразно потребностите на пазара на труда

ЦЕЛ 2 Изграждане на съвременна и компетентна администрация

ЦЕЛ 3 Развитие и укрепване на институциалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране на целите и задачите на плана

 

 

На практика в настоящия стратегически документ е достигната висока степен на съответствие с всички нормативни изисквания съобразени с реалностите и потенциала за развитие на общината и отчитайки мненията на основните заинтересовани страни, което е важна предпоставка за бъдеща успешна реализация.

Принципите, на които се базира Плана на развитие са изцяло подчинени на принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално развитие:

 • единен подход;
 • концентрация на ресурсите;
 • партньорство;
 • публичност и прозрачност;
 • допълняемост на финансирането;
 • координация на дейностите;
 • съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите;
 • спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз.

Бяха създадени четири работни групи по тематични сектори. Основните задачи пред екипа на тези групи беше да събере и анализира необходимите данни в сектора, като използва различни методи и техники, да направи изводи за тенденциите и процесите на развитие, да предложи приоритети и цели за развитие на сектора.

Работните групи координираха своите действия във всички главни етапи на работата по Общинския план за развитие.

 • Работна група “Местно икономическо развитие” с ръководител инж. Емилия Цветанова – зам. кмет на Община Медковец .
 • Работна група “Инфраструктура, благоустройство и екология” с ръководител инж. Камен Каменов – н-к А и Б”.
 • Работна група “Местна администрация, образование, култура и социални дейности” с ръководител д-р Георги Крумов – секретар Община Медковец.
 • Работна група “Здравеопазване, спорт и младежки дейности” с ръководител д-р Евгени Антонов

 

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и компетенции на партньорите. Въпреки всичко, планът има аспекти на несигурност. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен централизиран ведомствен подход в планирането и управлението. Това води до недостатъчна координация на финансовите ресурси.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове за развитие до 2013 г.

 

 

II.Резюме

Община Медковец е разположена в западната Дунавска равнина. Общината граничи на север с община Лом, на изток с община Якимово, на юг-югозапад с община Монтана и община Брусарци. Центъра на общината – с. Медковец се намира на 38 км. от областния град Монтана и на 26 км. от гр. Лом. Общината попада в териториалния обхват на Северозападния район за планиране, в който са обособени три области – Враца, Монтана и Видин.

В Община Медковец основен дял в икономиката заема селското стопанство. По-слабо са развити промишлеността, търговията и услугите. Общината е с изразени демографски проблеми, характерни за областта и страната. За да се изпълнят Европейските изисквания по отношение на инфраструктурата са необходими много инвестиции.

Община Медковец ще разгледа своите възможности за развитие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз и произтичащите от това възможности и изисквания като доразвие и актуализира действащите до момента планове и програми:

 • Стратегия за развитие на Община Медковец 2000 – 2006 година;
 • Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2005 – 2007 г.;
 • План на Община Медковец за местно икономическо развитие;
 • Общинска програма за управление на отпадъците;
 • План за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
 • Стратегия за закрила на детето;
 • План за регионално развитие на Северозападния район;
 • Стратегия за развитие на област Монтана;

 

III.Анализ на икономическото и социално развитие на община Медковец

 

1.Обща характеристика

1.1.Географска характеристика и местоположение

 

Община Медковец е разположена на площ 191 090 м² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – Община Лом; на изток-Община Якимово; на юг и югозапад – Община Монтана и Община Брусарци; на запад и северозапад – Община Лом.Територията и се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.

 

Климатична характеристика

 

Областта на Западната Дунавска равнина има умерено континентален климат. Тук освен характера на релефа и неговата надморска височина – 240 м., за формирането на климата оказва влияние простирането на нейната територия в пояса на умерените географски ширини, високата й връзка с континента, въздействието на далечните и близки водни басейни и решаващата роля на въздушния пренос.

Високите линейно-простиращи се орографски бариери в Карпатите и Стара планина, предизвикват значителна трансформация на нахлуващите откъм северозапад влажни океански въздушни маси и преминаващите през студеното полугодие, студени континентални въздушни маси, които определят коренно различен климатообразуващ ефект.

Районът се характеризира с преобладавощо умерено-континентални климатични условия. Характерна е добре изразената валежна сянка и средно годишните валежи са над 500 л. на кв. Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. В Западната Дунавска равнина средно годишните валежни количества са значително от средно годишната валежна сума за цялата страна. Този факт се обяснява с преобладаването на Северозападния въздушен пренос и с постепенното намаляване на значително обеднелите на влага океански въздушни маси.

Сравнително висока е средната януарска температура (-1,6 /3,20 градуса), а средно Юлската е 23 градуса. Средната годишна температура за района е 9-10 градуса. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е под 500 л. на кв.м., като средните валежи по сезони са:

 • пролет - 150 –200 л. на кв. м.;
 • лято 175 л. на кв.м.;
 • есен 125-150 л.на кв.м.;
 • зима 100-125 на кв.м.

Сравнително високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистването на атмосферата от замърсители. Това обаче намалява разсейването и довежда до значително по-високо натоварване на почвите и повърхностните води.

Снежната покривка се задържа 50 до 80 дни през годината, а средната й височина е 10-20 см.

Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април-октомври е 4,5 – 5,0. Сумарната слънчева радиация е 20,0 - 20,5 и под 3,0 декември, като годишната й стойност е под 13,3.

Орографските способности на района силно влияят на скоростта и посоката на вятъра.Средна скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м./сек., в 42,7 % времето през годината е тихо – през есента това е 51%, а през лятото 32,7%. Преобладаващи са западни и северозападни ветрове.

 

Геоложка характеристика

 

В геоложко отношение е установено, че теренът на Община Медовец е изграден от еднообразни квартерни глини, представляващи част от деградирали и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса свойства. По дълбочина на профила са разкрити следните пластове характезиращи геоложката основа на района:

- черноземна глина богата на хумосни вещества и богата коренова растителност. Мощността и е постоянна 1,30 – 1, 50 м.

- глина льосовидна, светложълта, слабо песъклива, влажна с характерни варовити повлекла и включвания. Под 3,5 – 4,0 м. от терена е силно песъклива и водонаситена.

 

 

Полезни изкопаеми

 

В Община Медковец полезни изкопаеми с национално значение няма. Възможен е добив на инертни материали – баластра и пясък от коритото на река Цибрица.

 

 

Водни ресурси

 

Подземните води на територията на Община Медковец съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. В четирите от съставните села минават селски реки, които пълнят 10 микроязовира. Най-големият от тях е язовир “Расоха”, намиращ се в с. Расово с големина 422 дка.

 

Почви

 

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

1.Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.

2.Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи около 60%.

3.Останалите 10% са ливадни почви.

 

1.2.Административна обособеност

 

Населените места в община Медковец са 5. Административен център на Общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка.

 

1.3.Население и демографско развитие – основни тенденции

 

Населението на Община Медковец към 2005 г. е 4863 души. Разпределението на населението по населени места, пол и трудоспособна възраст е дадено в табл. №1

 

Табл. 1 Брой на населението.

 

Населено място

Общо население

в т.ч. мъже

в т.ч. жени

в т.ч. мъже в трудоспособна възраст

в т.ч. жени в трудоспособна възраст

 1. 1.

Медковец

2231

1112

1119

587

466

 1. 2.

Расово

1381

652

729

346

279

 1. 3.

Аспарухово

612

295

317

146

101

 1. 4.

Сливовик

490

230

260

83

55

 1. 5.

Пишурка

149

69

80

30

11

 

Общо

4863

2358

2505

1189

912

 

 

Намаляването на населението е основен проблем в развитието на човешките ресурси в общината. Динамика на населението през периода 2001 г. – 2003 г. е дадена в табл. №2.

 

Табл. 2 Население – брой и динамика

 

 

2001

2002

2003

Медковец

5452

5296

5240

Област Монтана

179 741

176 963

173 596

Северозападен район за планиране

531 149

521 951

512 593

България

7 891 095

7 845 841

7 801 273

Индекси (2001=100)

   
Медковец

100,0

97,14

96,11

Област Монтана

100,0

98,45

96,58

Северозападен район за планиране

100,0

98,27

96,51

България

100,0

99,43

98,86

 

 

 

От данните в табл. № 2 се вижда, че тенденцията за намаляване на населението в Община Медковец е идентична с тази в област Монтана и в Северозападния район за планиране. Естественият прираст в общината е отрицателен с тен­денция на увеличаване през последните няколко години.


Величините са над средните за страната, от тези на общините от Северозападния район и от област Монтана.

Демографското развитие на общината може да се обособи в два периода:

 • Непрекъснато нарастване на населението до средата на 80-те години на ХХ век (с най-високи темпове през 1957-65 г.);
 • Намаление за периода 1986-2003 г.

Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата възрас­това структура. Очертава се застаряване на населението – броят и делът на ли­цата под 15 г. постепенно намалява. Увеличава се броят и делът на лицата в трудоспособна възраст и надтрудоспособна възраст. При такъв възрастов състав на населението и като се вземе предвид образователното и квалификационно равнище общината изпитва дефицит на човешки ресурс за развитие в средносрочен план. Ако не се създадат условия за по-добър начин на живот и реализация този ,проблем ще се задълбочава

Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският следван от ромския.

Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната, като е разпределен по села, както следва:

Населено място

Общо население

роми

%

1.

Медковец

2231

825

37.0

2.

Расово

1381

320

23.2

3.

Аспарухово

612

186

30.4

4.

Сливовик

490

100

20.4

5.

Пишурка

149

няма

0.0

От таблицата е видно, че общия брой на ромите в Общината е 1431, или съставлява 29.4% от общото население.

Основно вероизповедание в общината е източноправославното християнство.

 

2.Секторен анализ – тенденции, процеси, проблеми

 

2.1.Селско стопанство

 

Икономическата криза от 90-те години, характерна за цялата страна, премина със същата сила и икономически последици и в Община Медковец.

Изхождайки от факта, че селското стопанство заема основен дял в икономиката на Общината и факта, че в него настъпиха коренни промени – по отношение на собствеността, стопанисването и управлението на замаделските земи, то цялостния стопанско-икономически живот през този период беше в сериозна криза.

Земеделската земя (в т.ч. и горския фонд) в Община Медковец, област Монтана е 182 218 дка, разпределена по села, както следва:

общо зем. земя в т.ч горски фонд

 • с.Медковец - 77 298 дка 2 147 дка
 • с.Расово - 44 582 дка 416 дка
 • с.Аспарухово - 19 699 дка 614 дка
 • с.Сливовик - 35 028 дка 2 667 дка
 • с.Пишурка - 5 611 дка няма

 

Структурата на земеделската земя по вид собственост е следната:

Общинска Държавна Частна

 • с.Медковец - 102 дка 1079 дка 76 117 дка
 • с.Расово - 315 дка 293 дка 43 974 дка
 • с.Аспарухово - 79 дка 351 дка 19 269 дка
 • с.Сливовик - 554 дка 404 дка 34 070 дка
 • с.Пишурка - няма 142 дка 5 469 дка

 

През 90-те години преструктурирането на този стопански отрасъл доведе до много негативни последици. Наследилите от ТКЗС –тата имущество и обработваема земеделска земя, новообразувани земеделски кооперации, не бяха най-сполучливата форма на стопанисване и не дадоха добри икономически рузултати. Те не успяха да организират производството на селскостопански култури, характерни за региона, почти ликвидираха животновъдството, разпродадоха голяма част от техниката за обработка на земята, натрупаха огромни дългове и не осигуряваха рента и парични приходи на собствениците на земя. Всичко това доведе до ликвидиране на основна част от кооперациите. Тяхното ликвидиране доведе до значително намаляване броя на работните места и увеличаване на безработицата в общината.

През последните години се наблюдава известно оживление в селското стопанство. Утвърди се като практика арендуването на земята от страна на частни земеделски стопани. Тази форма на стопанисване и обрабатване на земята на този етап се явява по-удачна. Арендуването доведе до:

 • намаляване делът на необработваемите земеделски земи, през тази година е само 9%;
 • оживяване на пазарът на земята – има постоянно търсене, макар че цената на земята е все още много ниска;
 • производство на повече и по-качествена селскостопанска продукция;
 • съживяване на животновъдството - овцевъдство, говедовъдство и свиневъдство.

За по-натъшното развитие на този отрасъл и поставянето му на качествено нова основа, отговаряща на Европейските изисквания съществуват редица пречки, характерни, както за страната като цяло, така и за региона.

Обработваемата земя е разпокъсана на малки парцели. В съставните села на Общината, с изключение на с.Медковец не е извършена комасация на земята.

Вследствие унищожаването на хидромелиоративните съоражения за поливане в Общината не се отглеждат интензивни култури – ягоди, малини, тютюн, зеленчуци и други култури характерни за нашия регион. Засаждането на тези култури ще доведе до увеличаване на заетостта и доходите на населението на общината.

Все още фермерите не работят с високопроизводителна техника, което води до оскъпяване на произведената продукция и до нейната неконкурентноспособност на пазара.

 

През този период настъпиха значителни промени и в другите икономически сектори – промишленост, търговия и услуги.

 

 

2.2.Промишленост

 

Отрасловата характеристика на икономиката на Община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство. Промишлеността преди няколко години заемаше значителен дял. Водещо значение в промишления сектор имаше завода за производство на части за военната промишленост. Тогава работещите в завода наброяваха около 400 души, с тенденция за разширяване на производствата и осигуряване на допълнителни работни места. За съжаление след приватизацията му, обема на производството драстично намаля, в резултат на което заетите в момента са около 30 бр, независимо от новите производства.

АД “ Медикар “ е акционерно дружество с 90% частно участие и 10% държавно. В момента се наблюдава тенденция на разширяване на производтвената му програма и се предвижда разкриване на нови работни места, в резултата на което общата численост ще достигне 60 бр.

Шивашкото производство, което осигуряваше заетост на около 150 жени вече не съществува на територията на Общината. Работата за този вид производство се осигуряваше от фирми със седалища в гр. Лом. След преструктурирането на този отрасъл всички шивашки фирми организираха производството си само на територията на гр. Лом, поради което материалната база за шивашкото производство в Община Медковец бе реконструирана и пригодина за други дейности.

 

 

2.3. Търговия и услуги.

 

Районните потребителни кооперации осигуряваха основния дял от дейността на търговията и услугите на територията на общината. През последните години дребните частни търговци успяха да ги изместят от този пазар и постепенно те станаха доминиращи в сектора.

Производството на хляб и хлебни изделия в общината се осъществява от потребителната кооперация в с. Медковец. Фурните в с. Расово и с. Аспарухово бяха закрити. Производство на хляб на територията на общината има организирано само на територията на с. Сливовик. Останалите села се снабдяват с хляб и хлебни изделия от прозводители от Лом и Монтана.

ТПК “Андрей Симеонов” с. Медковец предлагаше за населението от общината дърводелски и железарски услуги. В момента цеховете, осъществяващи тази дейност са закрити, а базити им са разрушени и ликвидирани. Този вид услуги – дърводелски и железарски се предлагат от дребни частни занаятчии.

На територията на общината са организирани 6 пункта за изкуване на мляко. Това подпомага населението на общината, отглеждащо животни за добив на мляко от овце, крави и биволи.

 

2.4.Туризъм и спорт

 

Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.

На територията на общината съществуват стадиони във всички съставни села на общината. Стадионите в с. Аспарухово и с. Пишурка не се поддържат, тъй като години наред поради липса на средства спортна дейност там не се осъществява. В много добро състояние са стадионите в с. Медковец и в с. Расово. В трите училища има изградени спортни зали, които се нуждаят от основни ремонти и закупуване на допълнителни спортни съоражения, за да предоставят възможности за активен спорт на децата в тези училища.

В общината има два футболни отбора – в с. Медковец и с. Расово, които се състезават в окръжните групи.

Традиционен спорт за общината преди години бе конния, който се финансираше от нея. За съжаление той изисква значителни финансови средства, каквито общината на този етап не може да осигури и поради този причина той бе ликвидиран.

Най-сериозни успехи в областта на спорта в републикански и международни състезания е постигал отбора по приложно колоездене. Отбора няколко години поред беше класиран на призови места и донесе спортна слава за Общината.

В трите училища има има изградени спортни зали, които се нуждаят от основен ремонт и ново актуално оборудване.

 

2.5.Култура и културно наследство

 

Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища. Във всичките има библиотеки с добре запазен, но за съжалние не обновяван книжен фонд. Липсата на парични средства не им позволява да разгърнат потенциалните си възможности за културна дейност. Читалищата в селата Медковец и Расово се ремонтират почти всяка година и са в добро състояние. В Аспарухово и Пишурка сградите са за основни ремонти, а в Сливовик е за цялостно възстановяване.

Културният календар на всичките е отчайващо беден, поради липса на финансови средства.

 

3.Човешки ресурси

 

3.1.Заетост и безработица

 

 

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянно регистрирана безработица на ниско квалифицираните жители на общината и тези без квалификация.

Регистрираните безработни към м. Ноември 2005 г. са 678 бр., което отнесено към броя на населението в трудоспособна възраст представлява 32.3 %, което е в пъти повече от средното за страната. Този висок дял на базработните представлява основен проблем за общината.

Възрастовата структура на безработните лица към м. Ноември 2005 г. е следната:

до 19 г. – 25 бр.

от 20-24 г. – 45 бр.

от 25-29 г. – 63 бр.

от 30-34 г. – 69 бр.

от 35-39 г. – 54 бр.

от 40-44 г. – 62 бр.

от 45-49 г. – 53 бр.

от 50-54 г. – 58 бр.

над 55 г. – 113 бр.

Регистрираните безработни по вид образование са както следва:

 

 • с висше образование - 7 бр.
 • с полувисше - 4бр.
 • със средно специално - 36 бр.
 • със средно общо - 91 бр.
 • със средно професионално - 66 бр.
 • с основно професионално - 5 бр.
 • с основно образование - 247 бр.
 • с начално образоване - 183 бр.
 • без образование - 39 бр.

Високото ниво на безработица изисква значителен финансов ресурс за социална подпомагене на населението в общината. Общия брой на лицата в трудоспособна възраст с право на социално подпомагане са 263 бр., от тях безработни лица – 98, семейства с двама родители – 132 и семейства с един родител – 33.

На територията на общината лицата в надтрудоспособна възраст получаващи социални помощи са 75 бр.

Намаляването на безработицата в Общината и увеличаването на заетостта, може да стане с развитието на малкия, дребния и семеен бизнес. Възстановяването на хидромелиоративните съоръжения за поливане, ще даде възможност за отглеждането на традиционните интезивни земеделски култури, като тютюн, ягоди, малини, зеленчуци и други и включването на голям брой безработни за тяхното отглеждане.От друга страна, имайки предвид за ниско квалифицираната работна ръка е наложително изграждането на предприятия за преработка на селскотопанска продукция, които също ще допринесат за увеличаване на заетостта.

 

 

 

3.4. Образование

 

В община Медковец има три училища – две основни в с. Расово и с. Аспарухово и едно средно общообразователно в с. Медковец.

В Средното общообразователно училище “Отец Паисий” се обучават общо 279 ученици от подготвителна група (шест годишни деца) до дванадесети клас. В него е организирано обучението на деца от с. Медковец, Расово, Аспарухово, Сливовик и Славотин.

В училище “Христо Ботев” с. Расово се обучават 111 деца от подготвителна група до осми клас, а в основно училище “Иван Вазов” с. Аспарухово 97 деца. Към училището в с. Аспарухово има общежитие, в което са настанени 50 деца и ученици от социално слаби семейства.

Сградния фонд на училищата е в задоволително състояние. Текущи ремонти се извършват ежегодно. От подмяна на дограмата се нуждаят всички училища в общината.

В общината има и три целодневни детски градини – две в с. Медковец и една в с. Расово, както и една детска ясла в с. Расово.

Училищата разполагат със собствени библиотеки с над 10 000 тома литература за нуждите на обучението.

В училищата е организирано столово хранене на приемливи цени при добро качество на предлаганата храна.

 

4.Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда

Инфраструктурата е един от най-важните елементи, които обуславят функционирането на Общината като единен механизъм.

Основни елементи на общинската инфраструктура са водоснабдяването, канализацията , хидромелиоративните съоръжения, транспорта /пътна и железопътна мрежа/, депата за твърди битови отпадъци, енергийната система, комуникационните мрежи и други.

 

4.1Водоснабдяване и канализация

 

Общинското ръководство полага особени грижи за водоснабдяването, поддържането и развитието на водоснабдителната система.През последните две- три години, бяха водоснабдени селата Расово и Аспарухово, предстои изграждането и на водоснабдяването на с.Пишурка, с което ще се реши изцяло проблема водоснабдяване в Общината. Употребяваното количество питейна вода


е значително по-ниско от това употребявано в Областта. В това отношение общината e в дълг към населението. Към настоящия момент водоснабдяването на община Медковец се осъществява чрез помпени станции изградени в Сливовик и в местността “Багачина”.Дебита на сондажните кладенци в с. Сливовик е недостатъчен и през летните месеци подаваната питейна вода не достига, затова Общината има изготвен проект за изграждането на напорен водопровод “Багачина –Медковец”, с който проблема ще бъде решен

Дължината на изградената водопроводна мрежа на територията на общината е 93,5 км. Водопроводна мрежа има изградена в селата Медковец (46,0 км.), Расово(19,5 км.), Аспарухово(12,0 км.) и Сливовик(16,0 км.). Единственото населено място без такава е с. Пишурка. Водопроводната мрежа в селата Медковец и Сливовик е морално и физически остаряла. Тя е изградена предимно от етернитови тръби и частично от стоманени тръби, които често често аварират и водят до големи загуби на питейна вода.Това налага тяхната подмяна.

Водопроводната мрежа се поддържа и ремонтира от “В и К” град Монтана.

В Община Медковец няма изградена канализация за отпадни води, за която има изготвен проект.

 

4.2. Пътна мрежа и услуги.

През територията на Община Медковец преминават пътищата:

 • Лом-София – II класен път – 7 км.
 • Славотин –Сливовик-Медковец-Расово – III класен път – 20 км.
 • Расово – Аспарухово – Сталийска махала - III класен път – 8 км.
 1. Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка е разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои места има пропадане на пътната настилка.

Общината няма пряка пътна връзка със седните общини Якимово и Брусарци. В момента се изгражда първия етап от IV класен пат Брударци – Медковец – Долно Церовене. Неговото изграждане е започнато през 1995 г. и поради липса на средства до момента не е завършен.Такъв път предстои да се изгради между селата Расово и Якимово, което ще даде възможност за пряка връзка между общините Медковец-Якимово-Вълчедръм

На територията на Общината има изградена улична мрежа – 136.15 км., в т.ч.:

 • с. Медковец - 54.7 км.
 • с. Расово - 35.0 км.
 • с. Сливовик - 22.45 км.
 • с. Аспарухово - 18.0 км.
 • с. Пишурка - 6.0 км.

За съжаление само 45 км. от улиците са с асфалтово покритие, което е в недобро състояние и се нуждае от ремонт.

Община Медковец се намира на железопътния възел София – Видин.

Независимо от сегашното състояние на жп транспорта, той се явява важен фактор за развитие на общинската икономика и следва да се използва по-интензивно. В района на ЖП гарата има изграден зърнен силоз, който в момента не се използва, поради незаконна приватизация.

Транспортното обслужване на населението на Общината се осъществява от автобусни фирми от Лом, Монтана и София. Няма общински междуселищен автобусен транспорт, което затруднява придвижването на жителите от съставните села към централното селище.

 

4.2.Енергийни мрежи и системи

През територията на Общината минават енергийни мрежи от националната електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази система и тя няма самостоятелно структурно звено. В общината има група за поддържка и ремонт на електроенергийната система.

Уличното осветление в Общината подлежи на ремонт и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и осветляване на парковите и площадните пространства на всички села.

4.5. Телекомуникации

Далекосъобщенията на територията на Общината се осъществяват от три аналогови телефонни централи, които са с остарели технически параметри.С цел подобряване качеството на телекомуникационните ослуги е необходима подмяната им с цифрови телефонни централи. Съществуващите централи имат свободен капацитет, което показва, че въпросът с телефонните постове за населението в Общината е напълно решен.

Все още изградените системи за сигнал на мобилните оператори не осигуряват добро качество на услугите.

 

Мрежата от пощенски услуги е сравнително добре развита.

В Община Медковец ТВ кабелен оператор “Монт 7” изгражда и поддържа обществената далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали. Той предоставя възможност и за Интернет достъп.

 

4.5.Социална инфраструктора

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Община Медковец се осъществява от GP – практики, които са четери на брой, съгласно Районна здравна каса по Националния рамков договор.

Стоматологичното обслужване се извършва от трима стоматолози.

Реализирането на реформата в здравеопазването стартира на 01.12.2000г., след приемането на Закона за здравното осигуряване, Закона за местните заведения и поправките в Закона за народното здраве.

В структурата на заболявоемостта, водещо място заемат заболяванията на сърдечно-съдовата система съдово-мозъчна болест.Тендеция на сериозни отклонения се очертава към изместването от злокачествени заболявания.

Негативния естествен прираст при застаряване на населението очертава сложен здравно- демографски статус:

-увеличение на ромското население със социални проблеми и проблеми на социална основа.

-увеличаване на броя на населението в нетрудоспособна възраст и проблемите свързани с необходимите грижи за тях.

В Общината има изграден Център по функционална диагностика по изготвен проект и финансиран от Японското правителство.

Аптечното обслужване се извършва от една частна аптека и аптечни пунктове изградени съгласно Наредба №5 по съставни села.

Необходими са спешно изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания, адекватно обхващане училищното здравеопазване и медииране здравните проблеми на ромското население.

 

Социални дейности

 

На територията на общината има изграден център за социални услуги, който осигурява приготвяне и снабдяване с храна на стари самотни хора и хора със специфични възможности, оказва и помощ в домакинството на тези хора. Материална база на този център е физически и морално остаряла и се нуждае от ремонт, реконструкция и разширяване с цел предоставяне на този вид услуги на по-голям брой нуждаещи се, а така също и развитието на други услуги.

През последните години постоянно се увеличава броя на самотните стари хора, което налага изграждането на социален дом за стари хора и хора с увреждания.

От ремонт и реконструкция се нуждае и интерната за деца в неравностойно положение в с. Аспарухово.Този интернат трябва да се превърне в притегателен център за тези деца.

В общината има изградени два пенсинерски клуба – в с. Медковец и с. Расово. Този в с. Расово се нуждае от нова база, тъй като съществуващата е неподходяща. Клубовете развиват интересна и разнообразна дейност.

 

4.6.Околна среда

4.6.1.Управление на отпадъците

На територията на Общината няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Във всички съставни села на Общината сметищата са нерегламентирани. Предстои изграждане на депа за битови отпадъци, от които те ще се извозват в гр. Монтана за рециклиране и унищожаване. Необходимо е да се закупят контейнери и сметоизвозваща техника с цел да се улесни населението и да се осигури чиста околна среда в съставните села на Общината.

4.6.2.Почистване коритата на реките

В общината има малки реки, които са първоизточник на водосъбирането на всички микроязовири в Общината. На всички предстои почистване на коритата и тяхната корекция.Някой от язовирите са потенциално опасни и причината за това е липса, или повредено изпускателно устройство, които трябва да се отремонтират.Такива са язовирите в с.Сливовик и Медковец, особено опасен е язовира в Сливовик, където предстои и издигане на предпазна дига, тъй като съществува опасност от наводнения и унищожаване на имущество на жителите живеещи покрай реката.

4.6.3.Залесяване на свободните площи

След почистването на коритата на реките, всички места около тях трябва да се залесят с подходящи видове дървета, както и възможните свободни места около язовирите.Предстои и изграждането на залесителни пояси и залесяването на освободените площи от изсечена гора.

4.6.4.Почистване на замърсените площи и реколтивирането им.

В с.Расово преди години беше построена лаборатория за извличане на полезни химични елементи от води богати на хлор, бром, йод и други.Причина за това бяха направените дълбоки сондажи и водата, която беше открита.За съжаление, вследствие прехода и някои други причини попречиха за реализацията на този проект.Двата сондажа останаха, като единия от тях не е каптиран и водата е заляла около петдесет декари обработваема земя с опасност да проникне и във водоносните пластове.Всичко това налага да бъдат направени две неща:

1.Да бъде закрит каптажа.

2.Залетите площи да бъдат реколтирани.

 

 

5. Общински бюджет и бюджетно осигуряване

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя общината като юридическо лице на бюджетна издръжка с право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Настоящата численост на персонала в администрацията на община Медковец е 28,5 души, разпределени както следва:

 

длъжности

Щат

А. Ръководни кадри

3

Кмет

1

Заместник кмет

1

Секретар

1

Б. Обща администрация

11

Главен счетоводител

1

Главен специалист Ф и Б

1

Старши специалист - касиер

2

Старши счетоводител

1

Главен специалист приходи и архива

1

Главен специалист човешки ресурси

1

Главен специалист ГРАО

2

Технически секретар и връзки с обществеността

1

Домакин

1

В. Специализирана администрация

8,5

Директор

1

Старши специалист А и Б

1

Главен специалист ПЗ и СР

1

Главен специалист ОбС ОМП и ГрЗ

1

Главен специалист околна среда

1

Главен експерт ОМ

1

Младши експерт ППФ и ЕИ

1

Главен специалист ОПОС

1

Главен специалист образование

0,5

КМЕТСТВО С. РАСОВО

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. АСПАРУХОВО

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. СЛИВОВИК

2

Кмет

1

Гл. Специалист кметство

1

КМЕТСТВО С. ПИШУРКА

1

Кметски наместник

1

 

Броят на членовете на Общинския съвет е 13. Възрастово–образователната характеристика на общинските съветници има следната структура:

Възрастова структура

Образователна структура

Под 30 г.

0

Висше техническо образование

1

30 – 39 г.

3

Висше икономическо образование

1

40 – 49 г.

4

Друго висше образование

2

50 – 54 г.

2

Полувисше и средно специално

6

55 – 59 г.

2

Средно общо образование

3

Над 60 г.

1

   

 

В общината е изградена добре работеща система за обслужване на гражданите. Общината разполага с не лоша хардуерна обезпеченост и високоскоростен достъп до Интернет.

От гледна точка на взаимодействието между общинската администрация и други представители на местната общност (граждани, бизнес, НПО, и др.) може да се посочи, че засега тези връзки са по-скоро междуличностни, отколкото междуинституционални. Общината разполага с добър институционален капацитет за изпълнението и актуализацията на стратегическите документи за местно социално-икономическо развитие.

Основните дейности на общината са законно регламентирани в Конституцията, ЗМСМА, Закон за устройство на териториите, Закон за общинската собственост, Закона за общинския бюджет, ЗАТУ, ЗМДТ и други нормативни и поднормативни актове.

Издръжката на отраслите и дейностите, който са обект на бюджетното финансиране се предопределя от добре разчетените параметри на общинските финансови ресурси. За стриктната реализация на бюджетното планиране през съответната година, общинският съвет, кметът и общинската администрация осъществяват поредица от действия, засягащи:


 • процедурите по изготвянето на общинския бюджет, т. нар. бюджетно планиране;
 • финансово администриране;
 • бюджетно счетоводство;
 • бюджетен контрол;
 • отчет за изпълнение на общинския бюджет.

Бюджетното осигуряване има своето място в аналитично-оценъчната част на Общинския план за развитие на община Медковец, тъй като то играе ролята на един от факторите гарантиращи нормални условия за развитието на всички онези дейности, които са на бюджетна издръжка. Такива са:

 • издръжката на органите и структурите на местната общинска власт;
 • образование, предучилищното възпитание и детски градини;
 • здравеопазването;
 • социално осигуряване и грижи;
 • културни дейности;
 • благоустройствените дейности;

За оценка на бюджетното осигуряване на община Медковец обект на обобщени анализи са основните параметри на отчетите на общинските бюджети за последните 3 години: 2002, 2003 г. и 2004 г., както и планираните средства, заложени в бюджета за 2005 г.

Предмет на разглеждане са размерите и структурата както на приходната, така и на разходната част на общинските бюджети за посочените години.

От началото на 2003 г., стартира финансовата децентрализация на общините. Чрез нея от една страна се определиха и разделиха дейностите, изпълнявани от органите на местната власт на делегирани от държавата дейности и на общински дейности, а от друга страна се определиха източниците за финансиране на разходите за тези дейности: държавни дейности, чрез преотстъпения данък върху доходите на физическите лица и чрез обща допълваща субсидия, а общинските дейности – чрез местни данъци и не данъчни приходи и обща изравнителна субсидия. В допълнение бяха изработени и приети национални стандарти за издръжка на държавните дейности, като конкретните натурални и стойностни показатели за всяка община се регламентираха в Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България.

Размерът на бюджетните ресурси се определя на базата на очакваните собствени (данъчни и неданъчни) приходи в бюджета. Община Медковец подобно на преобладаващата част от останалите общини в страната допълва размера на своите бюджетни приходи и по линия на трансфера (субсидията) от Републиканския бюджет.

Втората важна страна, засягаща структурата на общинския бюджет е във възможно по-високата степен на обективизиране на потребностите от бюджетни финансови ресурси, необходими за развитието и издръжката на социалните и благоустройствени дейности и мероприятия.

 

Бюджетни приходи

Анализът на приходните части на бюджетите на община Медковец за периода 2003-2005 г. показват, че планираните средства в приходната част на бюджетите за съответната година са в следните размери:

2003 г. - 990 хил. лева;

2004 г. – 1 057 хил. лева;

2005 г. –1 235 хил лева.

В Общинските бюджети на община Медковец, за трите бюджетни години по съответен начин са структурирани финансовите средства, осигурявани за бюджета посъответните приходоизточници.

В групата на собствените приходоизточници, основно място до 2003 г. заемат данъчните приходи. Те имат съответна вътрешна структура и се диференцират на приходи от данък върху доходите на физическите лица, приходи от имуществени данъци, приход от данък върху превозните средства, пътен данък и др. С въвеждането на винетна такса от края на 2004 г. отпада като приходоизточник към данъчните приходи и пътния данък. Това доведе до значително намаляване на относителния дял на данъчните приходи. Второто направление, по което се осигуряват постъпления в общинския бюджет от местни приходоизточници са неданъчните приходи. Те включват общинските такси и глоби, вноски от прихода от общински фирми, наеми от общинско имущество, лихви по текущи банкови сметки и т. н. Тяхното участие в приходната част на общинския бюджет е по-висока, от това на данъчните постъпления.

С въвеждане на новите структурни промени, с които се освобождават данъчните поделения от ангажимента за събиране на приходите за сметка на общината, все повече се очаква да променя структурата на приходоизточниците.

В съответствие с приемания ежегодно закон за държавния бюджет, субсидията за общината е обща допълваща, обща изравнителна и целева за капиталови разходи. Върху размера на получаваните субсидии общината не може да оказва влияние. Община Медковец разчита най-вече на субсидия от Републиканския бюджет, която за трите години на разглаждания период е както следва:

2003 г. – 787 хил. лева

2004 г. – 928 хил. лева

2005 г. – 1 036 хил. лева.

Бюджетни разходи

От размера и структурата на разходите до голяма степен се определя функционирането на социалните дейности в общината и осигуряването на средства за благоустрояването на населените места.

Обект на анализ са бюджетните разходи за посочените по-горе години – 2003, 2004 и 2005 г. Разходите се диференцират по следните основни параграфи на бюджета:

 • разходи за труд - заплатите на бюджетните служители, всички видове осигуровки и други възнаграждения;
 • разходи за веществена издръжка - разходите за храна, за инвентар, лекарства, облекло, отопление, осветление и други подобни;
 • инвестиционни разходи - основно за ремонт; за придобиване на Дълготрайни материални и нематериални активи

Определена представа за мястото и значимостта на различните дейности в общината дава структурата на бюджетните разходи за тези дейности. Анализът на бюджетните разходи за 2003 г., 2004 г. и 2005 г.дава представа за това кой дейности са с най-голяма тежест в бюджетното финансиране в община Медковец.

Поради наличието на икономически негативни процеси, които обективно водят до необходимостта от свиване на бюджетните разходи в общинските бюджети, в т.ч. и в бюджета на община Медковец е заложен висок относителен дял на разходите за труд.

В общата структура на бюджетните разходи най-висок е делът на разходите за образование. В бюджета за 2005 г. те са около 44,52 % от общия размер на всички разходи.

По години издръжката по функции е както следва:

ПРИХОДИ

Бюджет 2003 (в лева)

Бюджет 2004 (в лева)

Бюджет 2005 (в лева)

Имуществени данъци, неданъчни приходи и преотстъпен данък

177 070

123 669

122 815

1.Преотстъпен данък

78 300

   

2.Имуществени данъци

27 490

28 000

16 700

3.Неданъчни приходи

71 280

95 669

106 115

Взаимоотношения с Централния бюджет

787 459

927 986

1 035 646

1.Обща допълваща субсидия

667 000

701 186

697 646

2.Обща изравнителна субсидия

34 000

70 800

155 800

3.Целева субсидия за капиталови разходи

86 000

28 000

50 900

Трансфери

459

128 000

131 300

Финансиране на дефицит

25 664

5 316

76 349

1.Остатък в лв. от предходния период

4 790

5 316

76 349

2.Друго финансиране

20 874

   

Общо приходи

990 193

1 056 971

1 234 810

 

 

 

 

Разходната част на общината има следната структура:

 

РАЗХОДИ

Бюджет 2003 (в лева)

Бюджет 2004 (в лева)

Бюджет 2005 (в лева)

Общо разходи

990 193

1 056 971

1 234 810

Общи държавни служби

259 524

300 426

365 292

Отбрана и сигурност

26 904

30 580

33 886

Образование

421 042

550 619

549 745

Здравеопезване

23 539

30 675

31 216

Социално осигуряване и подпомагане

143 461

51 481

96 481

Жилищно строителство и опазване на околната среда

72 430

39 650

78 466

Почивно дело и култура

26 725

43 891

58 223

Икономически дейности и услуги

16 568

9 649

21 501

 

От бюджета на общината се финансират дейностите по издръжка на образованието, социалното осигуряване и подпомагане, здравеопазването, културата и издръжката на общинската администрация.

 

6. Съвместна дейност и партньорство с други общини

Съвместна дейност и партньорство с други общини намира изражение в:

 • подобряване на техническата инфраструктура;
 • подобряване на транспортното между-общинско обслужване;
 • съвместни стопански/бизнес проекти;
 • съвместни екологични проекти.

 

7.Силни и слаби страни, възможности и заплахи в Община Медковец

 

S.W.O.T.

 

L.O.E.D.

Силни страни

 1. Стратегическо географско положение
 2. Близост до столицата на България
 3. Близост да пристанище Лом
 4. Свободна нескъпоструваща работна ръка
 5. Достъп до транспортни мрежи
 6. Приятелски настроена към бизнеса местна власт
 7. Екологично чист район
 8. Ниска престъпност
 9. Ниски наеми и ниски цени на имотите
 10. Развита телекомуникационна мрежа

 

Надграждане

 1. Популяризиране на географското положение;
 2. Реализиране на инфраструктурните проекти;
 3. Подобряване състоянието на пътищата
 4. Подобряване на материално техническата база на училищата и разкриване на специалности, свързани с приоритетите;
 5. Подобряване и поддържане на спортно техническата база;
 6. Програми за работа с непълнолетни и малолетни;
 7. Преференциални условия за работа на младите хора;
 8. Изграждане на цифрова централа;
  1. Остър недостиг на финансов ресурс за поддържане на съществуващата и за из­граждане на нова техническа инфраст­руктура;
  2. Недостатъчно развити бизнес-услуги;
  3. Разпокъсаност на земята, липса на комасация
  4. Липса на хидромелиоративни съоражения;
  5. Амортизирана, остаряла и унищожена селскостопанска база.
  6. Остарели технологии, ниска пройзводителност, ниска конкурентноспособност, ограни­чени местни пазари.
  7. Реализация на общинските програми за подобряване на инфраструктурата;
  8. Лобиране за законодателни промени за стимулиране на инвестиционните процеси в селското стопанство;
  9. Осъществяване на проекти за развитие на селскостопанско производство;
  10. Близост до международно летище София
  11. Достъп до голямо пристанище на р. Дунав
  12. Общината отговаря на много от условията на новите приоритети на структурните фондове за участие в бъдещи проекти;
  13. Предприети активни действия към привличане на нови инвестиции в селскостопанскистопански производства и работна сила за тях са добра възможност при намиране на инвеститори;
  14. Бърза и ефективна реализация на селскостопанската продукция;
  15. Организиране на търгжища за селскостопанска продукция;
  16. Използване водните ресурси на микроязовирите за осъществяване на интензивно и еко земеделие и селски туризъм.
  17. Изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскостопанска продукция.

Слаби страни

Преодоляване

Възможности

Използване

 

 

 

 

Заплахи

 1. Липса на финансови средства;
 2. Слаба популярност;

3.Задълбочаващият се отрицателен прираст на населението .

Защита

 1. Кандидатстване по проекти. Намиране на инвеститори.
 2. Агресивна рекламна кампания
 3. Балансирани и аргументирани инициативи за преодоляване на изоставането в развитието на Общината

Силни страни-S.W.O.T и как да подсилим техния ефект – L.O.E.D

 

Стратегическо географско положение.

Близостта на Общината до пристанище Лом, както и разположението до стратегическите пътища водещи към София и Лом, са предпоставка за евтин транспорт и износ на селскостопански стоки за традиционните пазари на Сърбия, Украйна и Румъния.

Близостта до столицата.

Близостта до столицата дава възможност на бизнеса в Общината да осъществява бързи и лесни контакти със съответните бизнес среди, да популяризира възможностите на Общината и по-бързо да осигурява инвестиции.

Свободна нискоквалифицирана работна ръка.

Това дава възможност и стратегически предимства за всички инвеститори.Това създава възможност за ниска себестойност на всякакъв вид произведена продукция.Изхождайки от факта, че безработицата в Общината е голяма и крайно некфалифицирана, следва извода, че е необходима прекфалификация на същата, като непрекъснато проучваме нуждите на пазара на труда.

Приятелски настроена към бизнеса местна власт.

Общинското ръководство винаги са разбирали ролята и мястото на чуждите инвестиции и нуждата да се съдейства на всеки инвеститор независимо дали е местен или външен.Всяка предложена идея за развиване на какъвто и да е бизнес, се приема положително и се подпомага всячески за нейното развитие.

Екологически чист район.

На територията на Общината няма прозводства, които замърсяват околната среда.Това е предпоставка за развитието на екологично земеделие във всичките му форми.

Ниска престъпност.

В Общината винаги престъпността е била ниска, което се дължи на превантивната работа на органите на МВР.Това от своя страна е предпоставка за спокойствие, ред и сигурност на гражданите на Общината и и нейните посетители.

Ниски наеми и ниски цени на имотите.

Цената на земята, което е най- голямото богатство на Общината, разбира след хората,които живеят в нея, е изключително ниска, а така също са ниски наемите на земята, което е предпоставка за наемането и обработването на същата.Ниски са и цените на недвижимата собственост.

 


 

ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.

Приоритетите за развитие на Община Медковец произтичат от визията за развитие.Тя определя условията за развитие и рамката на инвестиционните усилия, които трябва да положат всички за тяхното реализиране.

Целите се основават на правилното определяне на приоритетите за развитието на Общината, които трябва дза са адаптирани към условията, които са актуални за дадения момент.

Мерките и дейностите съответстват на приоритетите, като са съобразени с проблемите на Общината и необходимостта от тяхното разрешаване и възможностите за финансиране най-вече по програмите и фондовете на Европейския съюз.

 

 

ФИНАНСОВА ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА

 

в хил.лв.

Приоритети, цели, мерки и дейности

Източник на финансиране

Обща стойност на проекта

ЕС фондове

Общински бюджет

Държавно финансиране

Заеми

НПО

Други донори

Частен сектор

ОБЩО

131 080

             

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Приоритет 1 – Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт

88 720

88 720

           
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел1.1. Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината

88 720

88 720

           

Мярка 1.1.1:Пътна инфраструктура – разширяване и трайно подобряване състоянието й

47 700

 

47 700

 

           

• Изграждане на четвъртокласен път – Брусарци-Медковец- Д.Церовене – 2009 г.

8 200

 

8 200

         

•Изграждане четвъртокласен път Расово – Комощица –2007 г.

2 400

 

2 400

         

• Изграждане на четвъртокласен път Расово-Якимово –2010 г.

4 100

 

4 100

         
                 

*Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в населените места на общината – 2006 г.-2010 г.

15 000

15 000

           

Мярка 1.1.2:Изграждане и реконструкция на воопреносни и водопречиствателни мрежи в община Медковец

33 200

33 200

           

•Изграждане на довеждащ напорен водопровод –Багачина-Медковец –2006 г.

960

   

960

       

• Водоснабдяване група Расово – трети етап –2006 г.

300

   

300

       

•Водоснабдяване група Расово – четвърти етап –2006 г.

300

   

300

       

•Водоснабдяване група Расово – пети етап –2007 г.

300

   

300

       

•Подмяна и реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Медковец –2007 г. – 2008 г.

4 100

   

300

       

•Подмяна и реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Сливовик – 2008 г.

1 700

   

300

       

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води в ромския квартал на с. Медковец – 2010 г.

21 740

21 740

           

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води група Расово – 2011 г.-2012 г.

2 600

2 600

           

•Изграждане на канализационни системи за отпадни води с. Сливовик – 2013 г.

1 200

1 200

           

Мярка 1.1.3: Изграждане на ефективни преносни мрежи и въвеждане на енергийно-ефективни технологии

6 410

6 410

           

•Изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на населените места в община Медковец –2006г.- 2008 г.

810

810

           

• Въвеждане на енергоспестяващи мерки и саниране на всички общински сгради – училища, детски градини, читалища и общински учреждения, съгласно закона за енергийната ефективност - 2008 г. – 2013 г.

3 500

3 000

500

         

• Ремонт и реконструкции на отоплителните системи на читалищата, училищата и детските градини в община Медковец - 2008 г-2009 г.

2 100

 

2 100

         

Мярка 1.1.4: Осъвременяване на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда

7100

3 450

 

2 500

       

• Изграждане на система за за механизирано събиране на битовите отпадъци от депата и превозването им в предприятие за преработка на отпадъци в град Монтана - 2007 г.

400

   

400

       

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Турловица с. Медковец – 2006 г.

1 600

1 600

           

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Расоха с. Расово – 2007 г.

1 300

   

1 300

       

• Изграждане на подпорни стени и почистване на коритото на река Сливошка с. Сливовик – 2008 г.

500

   

500

       

• Ремонт на изпускателното устройство на язовира в с. Сливовик - 2006 г.

200

   

200

       

• Залесяване на участъците по устията на реките в съставните села на общината 2008 г. - 2013 г.

1 850

1 850

           

• Изграждане на поливни системи за поддържане на зелените площи в съставните села на общината - 2010

650

   

650

       

-каптиране на содаж Р-1и Р-2 – Расово и реколтивиране на замърсената земеделска земя.

600

600

   

Мярка 1.1.5: Изграждане и реконструкция на инфраструктурата със социално-икономически ефект

12 310

             

• Изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания - 2006 г.

3 750

3 750

           

• Изграждане на нова материална база на центъра за социални услуги 2008 г.

2 350

   

2 350

       

• Изграждане и обзавеждане на здравни кабинети в трите училища в общината – 2007 г

350

   

350

       

• Реконструкция и модернизация на материално-техническата база на училището интернат “Иван Вазив” с. Аспарухово за деца в неравностойно положение 2007 г.

1740

1 740

           

• Ремонт на църковните храмове в съставните села 2006 г. – 2009 г.

650

650

           

• Възстановяване на инфраструктурата до всички паметници на културата – оброци, паметни плочи и местности – 2013 г.

470

   

470

       

• Реконструкция и модернизация на спортните обекти в общината - 2010 г.

800

   

800

       

• Реконструкция и модернизация на спортните зали в трите училищат - 2010 г.

1 700

1 700

           

• Реконструкция и бновяване на гробищните паркове 2010 г.

500

   

500

       

Цел1.2. Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на общинската инфрастуктура

1 050

             

Мярка 1.2.1: Развитие на съвременни стандарти за управление на общинската инфраструктура

1 050

             

• Въвеждане цифров модел на кадастър за цялата община (създаване кадастрални карти на населените места и специализирани кадастрални карти)

250

   

250

       

• Актуализиране и разработване на подробни устройствени планове на населените места

200

   

250

       

• Извършване комасация на земеделските земи

600

   

600

       

Приоритет 2: Развитие на икономиката на територията на Община Медковец и увеличаване заетостта

27 430

             
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел 2.1: Развитие на селското стопанство като основен дял в икономиката чрез внедряване на съвревменни технологии и осигурядане на трайна заетост

21 130

             

Мярка 2.1.1: Развитие на съставните села на общината чрез изграждане на ефективни и биологични селскостопански производства

21 130

             

•Изграждане на селскостопанските пътища в съставните села на общината 2008 г. – 2013 г.

2 700

   

2 700

       

•Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративните съоражения в общината 2010 г. – 2013 г.

7 930

7 930

           

• Създаване и развитие на рибовъдни стопанства – 2009 г. - 2012 г.

2 500

2 500

           

• Развитие на производството от трайни насаждения (овощни, лозя и ягодоплодни) и лечебни растения 2006 г. – 2010 г.

5 000

5 000

           

• Създаване и развитие на частни животновъдни ферми 2006 г. – 2013 г.

3 000

3 000

           

Цел 2.2: Осигуряване на възможности за инвестиции за изграждане на малки и средни предприятия за преработка на селскоктопанска продукция

6 300

             

Мярка 2.2.1: Изграждане на агро-структури от европейски тип

6 300

             

• Подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански производители (маркетингови кооперации) - 2006 г.

180

180

           

• Обучение, правно-организационно и специализирано подпомагане на предприемачите в селското стопанство вкл. за развитие на алтернативни производства - 2006 г.

60

60

           

• Програма за подпомагане на местните земеделски производители за покриване на европейските стандарти и изисквания - 2006 г.

80

80

           

• Проучване и развитие на аграрен клъстер -2006 г.

80

80

           

• Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - 2010 г.

3 500

3 500

           

• Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни консерви - 2012 г.

1 700

             

• Създаване на условия за развитие на малкия и семеен бизнес

100

 

100

         

Цел 2.3: Развитие на промишлеността в община Медковец

               

• Създаване възможности за възстановяване на шивашката промишленост

200

200

           

• Възстановяване и увеличаване дяла на производството на кооперирани доставки в областта на машиностроенето.

400

400

           

               

               

Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация

13540

             
                 

в т.ч. 2007

               

2008

               

2009

               

2010

               

2011

               

2012

               

2013

               

Специфични цели

               

Цел 3.1: Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда

7 500

             

Мярка 3.1.1: Развитие на инфраструктура, осигуряваща удобна и съвременна жизнена среда

3 150

             

• Залесителни кампании в селищата на общината

250

250

           

• изграждане на депа за отпадъците във всички съставни села на общината, отговарящи на европейските изисквания - 2006 г.

700

700

           

• Ремонт и реконструкция на централните площадни пространства

2 200

             

Мярка 3.1.2: Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство в Община Медковец

1 050

             

• Консервационни и реставрационни дейности за паметници на културата

500

500

           

• Подобряване на материално-техническата база на читалищата и повишаване квалификацията на кадрите им

350

350

           

• Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и културни празници

200

200

           

Мярка 3.1.3: Развитие на туризма и създаване на регионалния туристически продукт

3 300

             

• Развитие на туристическа инфраструктура в общината

200

200

           

• Създаване на рекламен пакет, промотиращ регионалния туристически продукт

100

100

           

• Изграждане на туристически комплекси в районите на микроязовирите на територията на общината

3 000

3 000

           

Цел 3.2: Подобряване условията за живот на младите хора

5 680

             

Мярка 3.2.1: Стимулиране на младежите за включване им в обществения живот

350

             

• Създаване в читалищата на младежки центрове

200

200

           

• Възстановяване и изграждане на детски и спортни площадки на територията на община

150

150

           

Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образованието

5 330

             

• Обновяване на учебната и материално-техническата база в училищата, детските градини и детските ясли.

5 000

5 000

           

• Подобряване достъпа до училище (специализиран училищен автобус) и сигурността в училищата

250

   

250

       

• Квалификация и периодична преквалификация на педагогическите кадри.

80

80

           

Цел 3.3: Социална интеграция на, деца в неравностойно положение и малцинствени групи

360

             

Мярка 3.3.1: Социална интеграция на деца в неравностойно положение .

50

             

• Програми за адаптация на деца в риск

35

35

           

• Програма за превенция на наркомании

15

15

           

Мярка 3.3.2: Социална и образователна интеграция на малцинствените групи

310

             

• Разработване и реализация на програми за придобиване на квалификация на младежи от ромски произход

180

180

           

• Изготвяне на дългосрочни програми на Община Медковец, свързани с интеграцията на ромите

5

5

           

• Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми

40

40

           

• Подобряване достъпа до образование на деца от малцинствата и предприемане на мерки, стимулиращи образователната им интеграция в българските училища

50

50

           

• Организиране на публични дебати по проблемите на ромското население в община Медковец

10

10

           

• Популяризиране на културата, традициите и занаятите на ромската общност

25

25

           

Приоритет 4: Повишаване на административния капацитет и качеството на работната сила

1390

     

-

     
         

-

     

в т.ч. 2007

       

-

     

2008

       

-

     

2009

       

-

     

2010

       

-

     

2011

       

-

     

2012

       

-

     

2013

       

-

     

Специфични цели

               

Цел 4.1: Повишаване на професионалното равнище на работната сила чрез допълнителна квалификация съобразно потребностите на пазара на труда

430

     

-

     

Мярка 4.1.1: Подобряване качеството на образованието на младежите и квалификацията на работната сила

430

             

• Разработване и внедряване на система от професионални обучения, квалификационни и преквалификационни програми

380

380

           

• Създаване на Програма за развитие на работната сила и общински консултативен съвет за партньорство в образованието и обучението

50

50

           

Цел 4.2: Изграждане на съвременна и компетентна администрация

270

             

Мярка 4.2.1: Развитие на капацитета на Община Медковец за комплексно и професионално обслужване на гражданите

270

             

• Ежегодно обновяване на материалната база: оборудване, програмни продукти, хардуер и обзавеждане

50

30

 

20

       

• Сертифициране на общинската администрация по стандарта за качество ISO 9001-2000

10

   

10

       

• Разширяване, модернизация, ремонти и дооборудване на общинските сгради, служби и кметства (ежегодно)

115

   

115

       

• Квалификация и преквалификация на служителите от общинската администрация и общинските съветници

60

   

60

       

• Разработване и въвеждане на комплексни административни услуги на местно ниво

10

   

10

       

• Създаване и развитие на съвременни средства за информация и комуникация в общината

20

   

20

       

• Изграждане и поддръжка на функционална и динамична Интернет страница на общината

5

   

5

       

Цел 4.3: Развитие и укрепване на институционалната среда за усвояване на европейските фондове, създаване на публично-частни партньорства и реализиране целите и задачите на плана

690

             

Мярка 4.3.1: Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници

180

             

• Изграждане на центрове за обществена информация и информация за Европейския съюз в читалищните библиотеки

80

80

           

• Международно сътрудничество в контекста на директивите за ТГС – България, Сърбия и Румъния

100

100

           

Мярка 4.3.2: Поддържане и разширяване участието на Община Медковец в местни, регионални, национални, международни мрежи и партньорства

510

             

• Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно ниво

60

60

           

• Реализиране на съвместни инициативи с побратимени общиние и развитие на международни връзки

150

150

           

• Изграждане и развитие на обществено-частни партньорства в подкрепа на местното и регионално развитие

300

300

           


VI.РЕД И НАЧИН ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА.

Планът за развитие на Община Медковец, област Монтана е подготвен от екип на общинската администрация и с участието на широк от специалисти, под прякото ръководство на кмета на Общината.Приоритетите, мерките и дейностите, както и целия план бяха представени пред цялото гражданство на Общината.Общественото обсъждане на плана се проведе с почти всички прослойки на обществото – бизнес, интелигенция, неправителствени организации, стопански организации, работодатели и ръководства на техните организации.Всички те взеха участие и бяха основни партньори при изготвянето и съгласуването на плана, което гарантира неговата прозрачност и изпълнение.

VII.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА.

Мониторингът и оценката на общинския план за развитие са неразделна част от него.Мониторингът включва текущото наблюдение на изпълнението на плана по предварително определени сфери и определени показатели.

Оценката е количествено измерване на резултатите и въздействието от реализацията на плана. Целта на оценката е да направи систематичен преглед на конкретните управленчески дейности.

Мониторингът и оценката са част от цялостния процес на контрол върху управлението и вземането на решения. Те ще се осъществяват текущо от независим обществен орган.