МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ“

 

удължаване на дейностите по Грижа в дома в община Медковец

 

 

24.04.2023 г.-  Списък на допуснати кандидати по документи

26.04.2023 г. - Списък на класирани кандидати

26.04.2023 г. - Списък на оценени и класирани потребители

28.04.2023 г. - Покана за информационен ден

28.04.2023 г. - Плакат за информационен ден

01.04.2024 г. - Плакат за информационен ден

 

 

cofinanceEU

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

             _______________________________________________________________________________________________________________

 

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.001 - "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ"

 

Договор №BG05SFPR002-2.001-0221 с наименование на проекта „Грижа в дома в община Медковец“

е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е на стойност 170335,39 лв., които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Дейността на проекта "Грижа в дома в община Медковец" ще се предоставя чрез почасови мобилно-интегрирани, здравно- социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в невъзможност от самообслужване, вкл. и в контекста на пандемични ситуации, като в нея ще бъдат обхванати минимум 31 лица. Проектното предложение включва създаване на условия за достоен и независим живот на възрастни хора и хора с увреждания, чрез предоставянето на качествени социални услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Времедействието на предлагането на услугата ще бъде 12 месеца и 1 месец за подготвителни работи и подбор. Проекта ще интегрира комплекс от услуги като почистване, социално приобщаване, осигуряване на социална закрила, медицински услуги, които не се представят по НЗОК в домашна среда, психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост- вкл.лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги /със средства на потребителите/. За целта ще се сформира екип пряко ангажиран с предоставянето на здравно- социалната услуга, в това число психологическа подкрепа и консултиране. Осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите ще се извършва с автомобил, закупен по проект "Независим живот". За предоставянето на услугите, потребителите няма да заплащат потребителска такса.

 

 

съобщение Грижа в дома 16042024

 

IMG 20230428 093858

IMG 20230428 094411

IMG 20230428 155249

снимка 001

IMG 20230428 155705