ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2017 Г.

 

Общинският план за развитие

за периода 2014-2020г.

 

 

 

 

Съдържание

Въведениe

      І. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината.

      ІІ. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г.

ІІІ. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за    реализация на плана.

      ІV. Индикатори за наблюдение и оценка на плана.

      V. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана.

      VІ. Действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на плана.

      VІІ. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

VІІІ. Предварителна оценка на плана.

Въведение

           Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022); Регионалния план за развитие на Северозападен район на планиране (2014-2020) и Областната стратегия за развитие (2014-2020). Планът за развитие на община Медковец обхваща, съгласно изискванията, периода 2014 – 2020 г.Той обвързва сравнителнитепредимства и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели иприоритети за постигане на стратегическите цели, обединени от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и осигуряване на устойчиво развитие.Общинският план за развитие е разработен в съответствие с изискванията, принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС:

-Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

- Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

-Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки;

-Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Основните задачи на плана за развитие на община Медковец са:

Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020 г.

Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти и чрез институционално и финансово осигуряване на плана.

Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на набелязаните цели.

Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове на ЕС и за привличането им на територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.

Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и социалната основа на стратегическото планиране.

Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. В неговото изработване основно участие взеха общинската администрация, кметовете на населените места и ръководителите на дейности           към      общината.

      Изработването на плана премина последователно през следните фази:

      Предварителни проучвания

В тази фаза бяха проучени наличните документи     за стратегическо планиране в общината и бе събрана актуална статистическа        информация;

                 Проучвания и консултации

     За консултиране с общественото мнение беше направено допитване до определени граждански групи, неправителствени     организации и местния бизнес с предварително раздадени анкети. Бяха         проведенипрофилирани консултации с общинска администрация.

     Междинно съгласуване, принос на партньорите

     В работни срещи с представители на общинската администрация и общинските съветници бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети. Представителна група на общинския съвет оформи информирано мнение по визията, приоритетите и мерките на плана в рамките на работни срещи на комисиите на ОбС – Медковец.

І. АНАЛИЗЪТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ            ВКЛЮЧВА:

1. Обща характеристика и профил на общината.

2. Състояние на местната икономика.

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси.

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията.

5. Екологично състояние и рискове.

6. Административен капацитет.

7. SWOT-анализ.

1. Обща характеристика и профил на общината

1.1. Географска характеристика и местоположение

Община Медковец е разположена на площ 191 090 м² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – община Лом; на изток – община Якимово; на юг – община Монтана; на запад – община Брусарци. Територията й се пресича от едни от основните артерии в страната – първокласен път 81 (Лом – Монтана) и ж.п. линията София – Видин. ОбщинаМедковец е най-малката по площ и една от най-малките общини по брой на населените места в рамките на област Монтана.

1.2. Климатична характеристика

Западната част на Дунавската равнина има умереноконтинентален климат. Върху формирането му, освен характера на релефа и неговата надморска височина – 240 м., оказва влияние разположението на равнината в пояса на умерените географски ширини, въздействието на далечните и близки водни басейни и решаващата роля на въздушния пренос.

Характерна е добре изразената валежна сянка, а средногодишните валежи са под 500 л. на кв.м. Режимът на валежите е с подчертан късен пролетен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум и с изразена тенденция за балансиране на сезонните валежни суми. В Западната Дунавска равнина средногодишните валежни количества са значително по-малко от средногодишната валежна сума за цялата страна. Този факт се обяснява с преобладаването на Северозападния въздушен пренос и с постепенното намаляване на значително обеднелите на влага океански въздушни маси.

Сравнително висока е средната януарска температура (-1,6/3,20 градуса), а средната юлска е 23 градуса. Средната годишна температура за района е 9-10 градуса. Валежите имат голяма роля в процесите на замърсяването и самоочистването на атмосферата. Средногодишната сума на валежите е под 500 л. на кв. м., като средните валежи по сезони са:

  • пролет: 150 –200 л. на кв. м.;
  • лято: 175 л. на кв. м.;
  • есен: 125 –150 л. на кв. м.;
  • зима: 100 –125 на кв. м.

Снежната покривка се задържа от 50 до 80 дни през годината, а средната й височина е 10-20 см.

Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април-октомври е 4,5 – 5,0.

Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м./сек., в 42,7 % времето през годината е тихо – през есента това е 51%, а през лятото 32,7%. Преобладаващи са западните и северозападните ветрове.

1.3. Геоложка характеристика

В геоложко отношение е установено, че теренът на община Медовец е изграден от еднообразни квартерни глини, представляващи част от деградирали и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса свойства. По дълбочината на профила са разкрити следните пластове, характеризиращи геоложката основа на района:

  • черноземна глина, с много хумусни вещества и богата коренова растителност. Мощността й е постоянна: 1,30 – 1, 50 м.
  • глина льосовидна, светложълта, слабо песъклива, влажна, с характерни варовити повлекла и включвания. Под 3,5 – 4,0 м. от терена е силно песъклива и водонаситена.

1.4. Видове територии

Земеделските територии преобладават, като заемат 176 385дка, или 92.3% от територията на общината.

Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 166 051  дка.

На човек от населението обработваемата земя е 39.6 дка – около 3 пъти над стойностите на показателя за областта (13.8 дка/човек) и СЗР (12.3 дка/човек) и 6 пъти повече в сравнение със средната за страната (6.6 дка/човек).

Обработваемата земя включва в себе си площта на нивите с относителен дял 92.7%, трайните насаждения – 3.3%, естествените ливади – 1.8%.

Мерите и пасищата заемат площ от 9 723 дка.

Горските територии са около 5 160 дка.

Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ 11 126дка (5.8% от общата площ на общината). Застроените територии извън населените места са 38.2% от урбанизираните територии.

Територията на водните течения и водните площи заема 2 799дка. От тях 558дка е площта на реките, 2 187дка са заети от язовири, водоеми и канали.

Фиг. 1. Видове територии според предназначението им

Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци е най-малка – 51дка.

Останалата част от територията на общината се заема от територии за транспорт и инфраструктура с обща площ 728дка.

1.5. Полезни изкопаеми

В община Медковец полезни изкопаеми с национално значение няма. Възможен е добив на инертни материали – баластра и пясък, от коритото на река Цибрица.

1.6. Водни ресурси

Подземните води на територията на община Медковец съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. В четирите от съставните села минават селски реки, които пълнят 10 микроязовира. Най-големият от тях е язовир “Расоха”, намиращ се в с. Расово, с големина 640 дка.

1.7. Почви

Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от няколко групи почви:

1. Около 30% от равнинната територия е заета от карбонатни черноземи.

2. Стабилният равнинен терен е зает от излужени черноземи: около 60%.

3. Останалите 10% са ливадни почви.

1.8. Структура на собствеността

Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските земи, в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и на възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), на територията на общината са установени следните видове собственост (фиг. 2):

           85.5 % от собствеността на земята е частна, което е обусловено от високия дял на земеделските територии. Държавната собственост е 2.7 %, а общинската собственост – 5.8 %. Най-малък е делът на територията на религиозните организации – 0.2 %[1].

           Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е използването на общинските земи.

           Община Медковец е класифицирана и попада в числото на 231 общини в страната, които са обхванати в Програмата за развитие на селските райони[2] (2007-2013г.).

 


НСИ, Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територии

Националната дефиниция определя като селски райони общините, в които няма населено място с население над 30 хил. души.

 

 

Общински план за развитие 2014 - 2020 г. - целият план