ИНФРАСТУКТУРА

 

 

Инфраструктурата е един от най-важните елементи, които обуславят функционирането на Общината като единен механизъм.

Основни елементи на общинската инфраструктура са водоснабдяването, канализацията , хидромелиоративните съоръжения, транспорта /пътна и железопътна мрежа/, депата за твърди битови отпадъци, енергийната система, комуникационните мрежи и други.
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА

 

Общинското ръководство полага особени грижи за водоснабдяването, поддържането и развитието на водоснабдителната система.През последните две- три години, бяха водоснабдени селата Расово и Аспарухово, предстои изграждането и на водоснабдяването на с.Пишурка, с което ще се реши изцяло проблема водоснабдяване в Общината. Употребяваното количество питейна вода е значително по-ниско от това употребявано в Областта. В това отношение общината e в дълг към населението. Към настоящия момент водоснабдяването на община Медковец се осъществява чрез помпени станции изградени в Сливовик и в местността “Багачина”.Дебита на сондажните кладенци в с. Сливовик е недостатъчен и през летните месеци подаваната питейна вода не достига, затова Общината има изготвен проект за изграждането на напорен водопровод “Багачина –Медковец”, с който проблема ще бъде решен

Дължината на изградената водопроводна мрежа на територията на общината е 93,5 км. Водопроводна мрежа има изградена в селата Медковец (46,0 км.), Расово(19,5 км.), Аспарухово(12,0 км.) и Сливовик(16,0 км.). Единственото населено място без такава е с. Пишурка. Водопроводната мрежа в селата Медковец и Сливовик е морално и физически остаряла. Тя е изградена предимно от етернитови тръби и частично от стоманени тръби, които често често аварират и водят до големи загуби на питейна вода.Това налага тяхната подмяна.

Водопроводната мрежа се поддържа и ремонтира от “В и К” град Монтана.

В Община Медковец няма изградена канализация за отпадни води, за която има изготвен проект.

НачалоКАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

 

Начало


 


ПЪТНА МРЕЖА

 

През територията на Община Медковец преминават пътищата:

  • Лом-София – II класен път – 7 км.
  • Славотин –Сливовик-Медковец-Расово – III класен път – 20 км.
  • Расово – Аспарухово – Сталийска махала - III класен път – 8 км.
  1. Състоянието на пътната мрежа като цяло не е добро. Асфалтовата настилка е разбита, няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите. На някои места има пропадане на пътната настилка.

Общината няма пряка пътна връзка със седните общини Якимово и Брусарци. В момента се изгражда първия етап от IV класен пат Брусарци – Медковец – Долно Церовене. Неговото изграждане е започнато през 1995 г. и поради липса на средства до момента не е завършен.Такъв път предстои да се изгради между селата Расово и Якимово, което ще даде възможност за пряка връзка между общините Медковец-Якимово-Вълчедръм

На територията на Общината има изградена улична мрежа – 136.15 км., в т.ч.:

  • с. Медковец - 54.7 км.
  • с. Расово - 35.0 км.
  • с. Сливовик - 22.45 км.
  • с. Аспарухово - 18.0 км.
  • с. Пишурка - 6.0 км.

За съжаление само 45 км. от улиците са с асфалтово покритие, което е в недобро състояние и се нуждае от ремонт.

Община Медковец се намира на железопътния възел София – Видин.

Независимо от сегашното състояние на жп транспорта, той се явява важен фактор за развитие на общинската икономика и следва да се използва по-интензивно. В района на ЖП гарата има изграден зърнен силоз, който в момента не се използва, поради незаконна приватизация.

Транспортното обслужване на населението на Общината се осъществява от автобусни фирми от Лом, Монтана и София. Няма общински междуселищен автобусен транспорт, което затруднява придвижването на жителите от съставните села към централното селище.

Начало

 


 ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА

 

През територията на Общината минават енергийни мрежи от националната електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази система и тя няма самостоятелно структурно звено. В общината има група за поддържка и ремонт на електроенергийната система.

Уличното осветление в Общината подлежи на ремонт и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и осветляване на парковите и площадните пространства на всички села.

НачалоТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Далекосъобщенията на територията на Общината се осъществяват от три аналогови телефонни централи, които са с остарели технически параметри.С цел подобряване качеството на телекомуникационните ослуги е необходима подмяната им с цифрови телефонни централи. Съществуващите централи имат свободен капацитет, което показва, че въпросът с телефонните постове за населението в Общината е напълно решен.

Все още изградените системи за сигнал на мобилните оператори не осигуряват добро качество на услугите.

 

Мрежата от пощенски услуги е сравнително добре развита.

В Община Медковец ТВ кабелен оператор “Монт 7” изгражда и поддържа обществената далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали. Той предоставя възможност и за Интернет достъп.


Начало