ЗАПОВЕД № 27 / 21.02.2024г - наем ниви чл.37в, ал.10.-2023-24 – пп

ЗАПОВЕД № 191 / 23.11.2023г - Снегопочистване и опесъчаване на критични участъци

ЗАПОВЕД № 87 / 01.06.2023г - етап „восъчна зрялост" на зърнено-житните масиви на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 86 / 31.05.2023г - ЗАБРАНА къпане водни площи (открити канали, водоеми, реки, изкуствени езера, създадени водоеми при изкопаване на инертни материали и др.)

ЗАПОВЕД № 56 / 31.03.2023г - наем.помещ-класиране Биотоп пп

ЗАПОВЕД № 36 / 10.03.2023г. - процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години

ЗАПОВЕД № 4 / 16.01.2023г. - заповед наем чл.37в, ал.10 - 2022-2023 год.

ЗАПОВЕД № 158 / 31.10.2022г. - рит Сливовик класиране

ЗАПОВЕД № 153 /19.10.2022 г. - преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Медковец

ЗАПОВЕД № 144 /03.10.2022 г. - публичен търг с явно наддаване на 27.10.2022г. с начален час 10.30 часа

ЗАПОВЕД № 111 /08.08.2022 г. - публичен търг с явно наддаване на 31.08.2022г

ЗАПОВЕД № 99 /11.07.2022 г. - публичен търг с явно наддаване на 09.08.2022г

Заповед № 96/30.06.2022 г. Определям “Аптеката“ ЕООД за наемател на недвижим имот - публична общинска собственост

Заповед № 90/20.06.2022 г. ЗАБРАНА Паленето на открит огън в земеделските земи по време на жътвената кампания и изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.

Заповед № 74/17.05.2022 г. - Обезопасяване водни площи и съоражения

Заповед № 51/07.04.2022 г. - пожароопасен сезон за 2022г. на територията на община Медковец

Заповед № 7/10.02.2022 - заповед наем ниви по чл.37в, ал.10.-2021-22 г

ЗАПОВЕД №174/28.10.2021г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.6,ал.3 от Наредба №8121з-758/22.10.2014г. „за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР“ и писмо с рег. №728300-144/05.10.2021г. на ВПД началника на РС“ПБЗН“ и във връзка с настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон 2021-2022г., масовото използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и предотвратяване на предпоставки за възникване на пожари и аварии на територията на община Медковец

Заповед № 145/27.09.2021 - Планираните мероприятия по повод традиционния събор на село Медковец /на 9 и 10 октомври 2021 г./ да бъдат отменени.

Заповед № 136/31.08.2021 - наемател на помещение – площ 11 м2, кв. 1, УПИ І, пл. № 90 – по плана на с.Аспарухово

Заповед № 89/11.06.2021 - Класиране наемател административна сграда находяща се в УПИ IV-818,кв.78 по плана на с.Медковец

Заповед № 77/21.05.2021 - публичен търг с явно наддаване на 11.06.2021г. с начален час 11:00 часа за отдаване под наем

Заповед № 18/11.02.2021 - Заповед за наем на земеделска земя по чл.37в ал.10 от ЗСПЗЗ за 2020-2021 стопанска година

Заповед № 8/22.01.2021 - Определяне на отговорни лица по изпълнение на задълженията и контрола по дейностите свързани с управление на отпадъците

Заповед № 14/16.01.2020 - Определяне на отговорни лица по изпълнение на задълженията и контрола по дейностите свързани с управление на отпадъците

Заповед № 13/16.01.2020 - Заповед за наем на земеделска земя по чл.37в ал.10 от ЗСПЗЗ за 2019-2020 стопанска година

Заповед № 156/17.09.2019 - публичен търг с явно наддаване на 07.10.2019 г.

Заповед № 66/16.04.2019 - публичен търг с явно наддаване на 09.05.2019 г.

Заповед № 65/16.04.2019 - публичен търг с явно наддаване на 09.05.2019 г.

Заповед № 54/27.04.2018 г. - Обезопасяване водни площи и съоражения

Заповед № 117/15.12.2017 г. Полски пътища по чл.37в, ал.16.-2017-2018 г.

Заповед № 98/09.11.2017 г. Наем ниви по чл.37в, ал.10.-2017-2018 г.

Заповед №8/27.01.2017 г.  Полски пътища

ЗАПОВЕД №39 / 11.04.2016 г.  Противопожарен сезон

ЗАПОВЕД № 92/ 23.07.2015 г.        Закона за гражданска регистрация

          ПРОТОКОЛ  извършена проверка  Заповед № 92/23.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №76/15.06.2015 г 

ЗАПОВЕД 69/28.05.2015     Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“

ЗАПОВЕД №66/25.05.2015 г

ЗАПОВЕД №65/25.05.2015 г., с.Медковец

 

З А П О В Е Д     № 41/14.04.2014 г.  Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

З А П О В Е Д   № 39 / 08.04.2014 г.   Противопожарен сезон

 

 

З А П О В Е Д   № 2 / 08.01.2014 г. Да се прекрати съсобствеността между община Медковец и Търговско дружество „ДЕСИСЛАВА-АГРО 2008”ЕООД

 

З А П О В Е Д   № 75 / 26.06.2013 г.

за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи

 

З А П О В Е Д    № 58 / 07.05.2013 г.

от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи

 

З А П О В Е Д   № 56- А / 29.04.2013 г.

за осигуряване на спокойна обстановка и условия за нормално протичане на изборния ден

 

ЗАПОВЕД   № 56/ 29.04.2013 г.                                         Препис !

относно организационно-техническата подготовка за провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г

 

ЗАПОВЕД   № 55/ 29.04.2013 г. ПРЕПИС!

във връзка с Решение 2392-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК

 

 

З А П О В Е Д     № 51/12.04.2013 г. Препис!

относно определянето на пожароопасния сезон на територията на страната