Medkovec logoA РЕШЕНИЯ на Общински Съвет МЕДКОВЕЦ

 

Протокол № 30 от 29.12.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №353 Писмо с Вх. № ОбС214/23.12.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №352 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Предложение направено от инж. Венцислав Евгениев на редовно заседание на Общински съвет- Медковец, проведено на 28.01.2021 г.

РЕШЕНИЕ №351 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на разходи за покриване на здравни осигуровки на Георги Макавеев Иванов от село Сливовик.

РЕШЕНИЕ №350 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец, към 31.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ №349 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 29 от 24.11.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №348 Молба от Тодор Борисов Беремлийски от село Медковец относно: Искане на помощ в размер на 300.00 лв. за следоперативно лечение.

РЕШЕНИЕ №347 Молба от Христо Любомиров Ганчаров – Управител на фирма „Лин Фиш“ ЕООД, гр. София относно: Освобождаване от наема на язовир (имот № 000048 в землището на с. Расово, местност „Сабльовото“) за 2022 год., в размер на 2 073.60 лева без ДДС.

РЕШЕНИЕ №346 Относно: Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 1500.00 лв.

РЕШЕНИЕ №345 Молба от Васка Найденова Трайкова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 600.00 лв. за покриване на разходи за погребението на съпруга ѝ.

РЕШЕНИЕ №344 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №343 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №342 Молба от Петко Марков Петков от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №341 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Представяне на писмена информация за всички наложени финансови корекции, глоби, санкции, неустойки и обезщетения, лихви за забава, както и всички други плащания със санкционен или обезщетителен характер на община Медковец за периода 10.02.2011 г. до 31.10.2021 год.

РЕШЕНИЕ №340 Предложение от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Кандидатстване за безвъзмездна помощ по програма Европейско градско управление (EU City Facility, EUCEF).

РЕШЕНИЕ №339 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2022 г.

РЕШЕНИЕ №338 Докладна записка от Веселка Георгиева – Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Расово относно: Ремонт на физкултурен салон и складово помещение.

РЕШЕНИЕ №337 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Учредяване право на прокарване за външно кабелно ел. захранване на обект: „Външно кабелно ел. захранване - 0,4 kV на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот 47593.340.16 в землището на село Медковец“.

РЕШЕНИЕ №336 Писмо с Вх. № ОбС191/25.10.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно: Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №335 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Медковец 2021 – 2025 г.“

РЕШЕНИЕ №334 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.-кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. - II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №333 Докладна от инж. Иван Иванов – Зам.- кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец към 30.11.2021 г.

 

Протокол № 28 от 30.09.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №332 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 150 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №331 Молба от Петя Божидарова Иларионова чрез Никола Макавеев Николов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №330 Молба от Мери Атанасова Велкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300 лв. за превоз на нейната внучка Николета Викторова Дамянова.

РЕШЕНИЕ №329 Молба от Любен Шанков Григоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №328 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №327 Молба от Александър Петков Борисов от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №326 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №325 Молба от Зорка Захариева Тодорова от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №324 Молба от Стефка Катинова Методиева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №323 Молба от Иванка Симеонова Борисова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №322 Докладна от Веромир Спасов – Кмет на село Расово относно: Инфраструктурното развитие, свързаността и достъпността на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №321 Писмо с Вх. № ОбС176/23.09.2021 г. от „Лин Фиш“ ЕООД относно: Искане за освобождаване от плащане на наем за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №320 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на кмета на община Медковец за Бюджетната 2020 година.

 

Протокол № 27 от 25.08.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №319 Молба от Цветанка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №318 Молба от Георги Макавеев Иванов от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №317 Писмо с Вх. № ОбС157/18.08.2021 г. от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №316 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Съществуване на ПДГ паралелки с изключение от минималния брой на деца и учениците в Основно училище „Христо Ботев” с. Расово за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №315 Докладна записка от Наталия Дичова Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №314 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение - част от младежки клуб в село Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №313 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2021 г. на община Медковец към 31.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ №312 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 26 от 29.07.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №311 Молба от Цветанка Манастирска от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №310 Молба от Красимир Цветанов Иванов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №309 Молба от Светлинчо Миронов Димитров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №308 Молба от Мария Георгиева Николова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за освидетелстване на децата ѝ от ТЕЛК в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №307 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №306 Молба от Петра Борисова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за покриване на разходи за погребението на съпруга ѝ в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №305 Молба от Росен Генчов Цветанов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №304 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с движима вещ (Моторно превозно средство – автобус) по ЗОС.

РЕШЕНИЕ №303 Писмо с Вх. № ОбС144/27.07.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Монтана относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №302 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Искане за обявяване на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец за средищно и защитено училище за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №301 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №300 Докладна записка от Наталия Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №299 Предложение от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Освобождаване на училищата на територията на община Медковец от заплащане на такса битови отпадъци за 2022 г.

РЕШЕНИЕ №298 Докладна записка от Наталия Асенова – ЗА Директор на ОУ „Христо Ботев”, с. Расово относно: Мотивирано предложение за включване в списъка на средищните училища за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №297 Докладна от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Сключване на договор за правно обслужване на Общински съвет-Медковец.

РЕШЕНИЕ №296 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение в с. Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №295 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Медковец и неговите комисии за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г.

 

Протокол № 25 от 30.06.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №294 Молба от Георгия Найденова Димитрова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №293 Молба от Десислава Иванова Тодорова от село Аспарухово относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №292 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №291 Молба от Вася Димитров Фонков от село Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №290 Молба Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на финансова помощ за лечение в размер на 400.00 лв.

РЕШЕНИЕ №289 Молба от Марияна Ангелова Георгиева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №288 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №287 Молба от Петко Славчев Рибарски от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за покриване на разходи по закупуване на ковчег.

РЕШЕНИЕ №286 Молба от Петруна Борисова Асенова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №285 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в с. Медковец, ул. „Антим Първи“ №6.

РЕШЕНИЕ №284 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

РЕШЕНИЕ №283 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Връчени наказателни постановления, с № НЯСС-93/04.06.2021 г. и № НЯСС-94/04.06.2021 г., от Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор – гр. София на община Медковец, представлявана от кмета на общината – инж. Венцислав Евгениев Куткудейски.

РЕШЕНИЕ №282 Писмо с Вх. № ОбС112/07.06.2021 г. от ДП НКЖИ – ЖПС Враца относно: Освобождаване от такса битови отпадъци за имот с идентификатор 47593.401.1 по КККР на с. Медковец, предоставен за управление на ДП НКЖИ – ЖПС Враца.

РЕШЕНИЕ №281 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху апартамент № 5, бл. 1, ет. 2 находящ се в с. Медковец.

 

Протокол № 24 от 26.05.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №280 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на ОбС Медковец относно: Еднократна помощ за ученик с отличия.

РЕШЕНИЕ №279 Молба от Галина Ефремова Мирчева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300,00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №278 Молба от Миглена Александрова Александрова от село Сливовик относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №277 Молба от Иван Фидосов Аврамов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв. за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №276 Молба от Луиза Младенова Нончева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за погасяване на задължения към „ВиК”, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №275 Писмо с Вх. № ОбС094/16.04.2021 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №274 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №273 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец през 2020 г.

РЕШЕНИЕ №272 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Вземане на решение за използване на натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

Протокол № 23 от 29.04.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №271 Питане от Милен Горанов Табаков относно: Подадено заявление с вх. № ОбС057/08.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ №270 Молба от граждани на кв. „Жеравица” в село Медковец относно: Поставяне на пътни знаци на ремонтираната улица в кв. „Жеравица” в село Медковец.

РЕШЕНИЕ №269 Молба от Ели Георгиева Кочова от село Расово относно: Еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №268 Молба от Величка Иванова Радкова от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №267 Молба от Валентина Борисова Цекова от село Расово относно: Еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №266 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение на децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №265 Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №264 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ №263 Молба от Йорданка Василева Тодорова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ в размер на 150.00 лв. за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №262 Молба от Райка Димитрова Петкова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №261 Молба от Надка Занова Ангелова от село Расово относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №260 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №259 Молба от Борислав Сашов Григоров от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №258 Молба от Боряна Тодорова Каменова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 250.00 лв.

РЕШЕНИЕ №257 Молба от Рангел Христов Манастирски от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за лечение и медикаменти.

РЕШЕНИЕ №256 Молба от Марияна Ангелова Григорова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №255 Молба от Любен Шанков Григоров от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №254 Молба от Цветан Борисов Василев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за лечение и медикаменти за дъщеря му Димитринка Цветанова.

РЕШЕНИЕ №253 Молба от Виктор Спасов Петков от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ в размер на 200.00 лв.

РЕШЕНИЕ №252 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Стопанската експлоатация на училищните автобуси и други проблеми.

РЕШЕНИЕ №251 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отдаване под наем на помещение „ГАРАЖ” в с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №250 Писмо с Вх. № ОбС077/16.04.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана относно: Свикване на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №249 Докладна записка от инж. Горан Лозанов – Зам. – директор на СУ”Отец Паисий”, с. Медковец относно: Изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №248 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Aктуализация на Бюджет 2021 г. на община Медковец.

 

Протокол № 22 от 02.04.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №247 Писмо с Вх. № ОбС056/08.03.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана относно: Свикване на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ държавата, в качеството си на съдружник, притежаващ 51 % от капитала на дружеството, отправено с писмо Изх. № 03-01-27/25.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ №246 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2022 -2024 г. – I етап на община Медковец.

 

Протокол № 21 от 24.02.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №245 Молба от Йорданка Крумова Петрова от село Медковец относно: Еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №244 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №243 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №242 Молба от Тотка Борисова Амбова от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №241 Молба от Илчо Захариев Викторов от село Медковец относно: Финансова помощ за закупуване на лекарства в размер на 300.00 лв.

РЕШЕНИЕ №240 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №239 Молба от Павлина Петрова Антова от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №238 Молба от Борянка Иванова Кръстева от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за нейната внучка Гергана Любенова Борисова.

РЕШЕНИЕ №237 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Бюджета на община Медковец за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №236 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпределяне на възстановени средства от РИОСВ гр. Монтана, съгласно &58 и &60 от ЗИД на ДОПК, превеждани от община Медковец по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

РЕШЕНИЕ №235 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне размера, местоположението, предоставянето и актуализирането на ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2021 г. и правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №234 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж”, финансирана от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

РЕШЕНИЕ №233 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Наредба по чл. 1, ал. 2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №232 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на доклад на община Медковец за 2020 г. в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите -2012 г. – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №231 Писмо с Вх. № ОбС024/02.02.2021 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Монтана относно: Редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №230 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №229 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №228 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Проект за изменение в Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №227 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет Медковец и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

 

Протокол № 20 от 28.01.2021 г.

 

РЕШЕНИЕ №226 Заявление от Ангел Василев Борисов относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №225 Молба от Йорданка Крумова Петрова относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №224 Молба от Бойко Генчов Илиев относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №223 Писмо с Вх. № ОбС 017/22.01.2021 год. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД относно: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.

РЕШЕНИЕ №222 Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец през 2020 година.

РЕШЕНИЕ №221 Докладна записка от Анелия Аврамова Монова – Директор на СУ „Отец Паисий”, с. Медковец относно: Искане за закупуване на нов котел на течно гориво за нуждите на СУ „Отец Паисий“ с. Медковец, средищно училище за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №220 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Допълнение към структурата и числеността на делегираните от държавата дейности във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ дейност „Асистентска подкрепа“ към община Медковец, за 2021 година.

РЕШЕНИЕ №219 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов– Кмет на с. Расово, общ. Медковец относно: Плащане на изразходваната електроенергия от църква „Свети ВМЧК Георги”, с. Расово, община Медковец, област Монтана.

РЕШЕНИЕ №218 Кандидатстване на община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ пред ПУДООС

РЕШЕНИЕ №217 Кандидатстване на кметство с. Сливовик, община Медковец в Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ с проект „Почистване, залесяване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в центъра на с. Сливовик”

 

Протокол № 19 от 29.12.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №216 Молба от Едоард Валентинов Веселинов от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №215 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №214 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в размер на 3 303,01 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №213 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Oпределяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително и ОСП към община Медковец, за 2021 година.

РЕШЕНИЕ №212 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план – сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №211 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебни заседатели относно: Предложение за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Лом.

РЕШЕНИЕ №210 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебни заседатели относно: Предложение за избор на нов кандидат за съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана.

РЕШЕНИЕ №209 Докладна записка от Теодор Антонов – Председател на Общински съвет Медковец относно: Изпращане по електронен път на протоколи, решения и материали на Общински съвет Медковец с личен електронен подпис на Председателя на ОбС Медковец – Теодор Антонов до представителите на държавните институции и учреждения, както и до всички заинтересовани лица с тяхно съгласие и предоставен електронен адрес за връзка.

РЕШЕНИЕ №208 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ с обхват: поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 47593.84.24 в землището на с. Медковец, община Медковец и одобряване на Задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

РЕШЕНИЕ №207 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2021 г.

РЕШЕНИЕ №206 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Медковец.

 

Протокол № 18 от 26.11.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №205 Молба от Райна Найденова Янакиева от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на битови сметки.

РЕШЕНИЕ №204 Молба от Димитър Данчов Кирилов от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №203 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Еднократна помощ за лекарства.

РЕШЕНИЕ №202 Молба от Цветанка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №201 Молба от Христина Ангелова Христова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №200 Писмо с Вх. № ОбС260/25.11.2020 г. от Районно управление – град Лом относно: Необходимост от ремонт на Участъка в село Медковец.

РЕШЕНИЕ №199 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на капиталовите разходи към 30.11.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №198 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2021 г.

РЕШЕНИЕ №197 Уведомление от „ЛИН ФИШ” ЕООД относно: Преразглеждане на наем за 2020 год. на имот общинска собственост № 000048 намиращ се в землището на с. Расово.

РЕШЕНИЕ №196 Писмо с Вх. № ОбС238/29.10.2020 г. от Видинска Света Митрополия относно: Искане на размяна на имоти – гробищен парк в с. Аспарухово за земеделска земя.

РЕШЕНИЕ №195 Писмо с Вх. № ОбС 252/19.11.2020 г. от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Преразглеждане и ново обсъждане на прието Ваше решение № 189 от Протокол № 17/29.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ №194 Писмо с Вх. № ОбС240/30.10.2020 г. от Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Монтана относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №193 Докладна записка от д-р Георги Крумов – Председател на ВК за подготовка и изготвяне на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Медковец относно: Приемане на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Медковец.

 

Протокол № 17 от 29.10.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №192 Молба от Цветанка Асенова Славчева от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на учебници за дъщеря ѝ.

РЕШЕНИЕ №191 Молба от Венцислав Евгениев Методиев от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за заплащане на ел. енергия за м. септември 2020 г.

РЕШЕНИЕ №190 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на дрехи и учебни пособия за децата ѝ.

РЕШЕНИЕ №189 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – Кмет на село Расово относно: Необходимите работници и разработване на нови дейности и действия, с цел повишаване ефективността и рентабилността на Обществена кухня с. Расово.

РЕШЕНИЕ №188 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд”.

 

Протокол № 16 от 24.09.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №187 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Искане на финансова помощ за операция.

РЕШЕНИЕ №186 Молба от Радослава Борисова Радкова – здравен медиатор в община Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за пет деца от село Медковец за закупуване на дрехи и учебни пособия.

РЕШЕНИЕ №185 Молба от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец относно: Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №184 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Искане на еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства.

РЕШЕНИЕ №183 Молба от Петра Борисова Пунчева (Чукашка) от село Медковец относно: Искане за асфалтиране на участък от ул. „Екзарх Йосиф”.

РЕШЕНИЕ №182 Молба от Горана Борисова Дяволска от село Медковец относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №181 Писмо от Окръжен съд - Монтана с Вх. № ОбС222/24.09.2020 г. относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Лом за следващия мандат.

РЕШЕНИЕ №180 Писмо от Окръжен съд - Монтана с Вх. № ОбС221/24.09.2020 г. относно: Процедура за избор на нов кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд – Монтана.

РЕШЕНИЕ №179 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Медковец за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ №178 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Създаване на комисия, която да изготви Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни.

РЕШЕНИЕ №177 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2021 – 2023 г. – II етап на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №176 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Отчет на Кмета на община Медковец за Бюджетната 2019 г.

 

Протокол № 15 от 26.08.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №175 Молба от Катрин Красимирова Христофорова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ за закупуване на учебници.

РЕШЕНИЕ №174 Предложение от д-р Илия Целов относно: Искания за ремонт на здравен кабинет в село Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №173 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост към ОбС – Медковец относно: Присъствие на медицинско лице в ОУ „Христо Ботев” село Расово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №172 Докладна записка от Веромир Миланов Спасов – Кмет на село Расово относно: Безвъзмездно ползване на обект публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №171 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на капиталовите разходи към 31.08.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №170 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съществуване на паралелка с изключение от минималния брой на учениците в СУ „Отец Паисий”, село Медковец за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №169 Докладна от Адриана Славчева Евлогиева – Директор на ДГ „Слънчева дъга”, село Медковец относно: Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.

РЕШЕНИЕ №168 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Съществуване на ПДГ и паралелки с изключение от минималния брой на учениците в ОУ „Христо Ботев”, село Расово за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №167 Докладна записка от Красиела Страхилова Колева – Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Мотивирано предложение за включване в списъка на средищни училища за 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №166 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Молба за освобождаване от такса смет за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №165 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Искане за обявяване на СУ „Отец Паисий” село Медковец за средищно и защитено училище.

РЕШЕНИЕ №164 Докладна записка от Анелия Монова – Директор на СУ „Отец Паисий” село Медковец относно: Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2020-2021 г.

РЕШЕНИЕ №163 Докладна записка от Красиела Страхилова Колева – Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Освобождаване на ОУ „Христо Ботев” село Расово от такса битови отпадъци.

РЕШЕНИЕ №162 Докладна от Красиела Страхилова Колева - Целова – За Директор на ОУ „Христо Ботев” село Расово относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в училището за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №161 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Допълнение към Докладна с изх. №30/25.03.2020 г. от община Медковец и вх. № ОбС109/25.03.2020 г. на Общински съвет – Медковец, касаещо дофинансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници в село Сливовик и село Пишурка за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №160 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Трансформиране на длъжност от кмет на кметство Сливовик в кметски наместник на кметство и прехвърляне към община Медковец.

РЕШЕНИЕ №159 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изпълнението на Бюджета на община Медковец за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ №158 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджета към 31.08.2020 г. на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №157 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ искане за финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Благоустрояване на уличната мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец”, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №156 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0054-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Благоустрояване на уличната мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец”, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие”.

 

Протокол № 14 от 30.07.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №155 Молба от Светла Станимирова Лозанова от село Сливовик относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №154 Заявление от Арсен Димов Александров от село Расово относно: Разрешение за поставяне на павилион тип „съединение” (бивш тото пункт) върху имот публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №153 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам.- кмет на община Медковец и председател на Временна комисия създадена с Решение № 60 от протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Медковец със задача да установи проблемите на обект „Пречиствателна станция и канализационна система на с. Расово, община Медковец относно: Изпълнение на Решение № 60 от протокол № 5 от 30.12.2019 г. на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №152 Докладна от д-р Илия Целов относно: Молба за спешен ремонт на лекарски кабинет в село Аспарухово, община Медковец.

РЕШЕНИЕ №151 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на годишните наемни цени за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №150 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на План – схема по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 56, ал. 8 от ЗУТ за разполагане на преместваем обект – павилион тип „Съединение” в УПИ V, кв. 25 по плана на село Расово с отреждане ”За площад и парк” – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №149 Докладна записка от Теодор Антонов - Председател на Общински съвет – Медковец относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Медковец и неговите комисии.

 

Протокол № 13 от 29.06.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №148 Йорданка Стефанова Илиева от с. Расово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №147 Зоя Стоянова Фонкова от с. Аспарухово относно: Искане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №146 Васка Найденова Трайкова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ в размер на 300 лв.

РЕШЕНИЕ №145 Христина Ангелова Христова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ за заплащане на семестриална такса.

РЕШЕНИЕ №144 Павлина Петрова Антова от с. Медковец относно: Искане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №143 Филарета Александрова Асенова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №142 Зита Николова Методиева от с. Медковец относно: Отпускане на финансова помощ за детето й - Ерик Венциславов Евгениев.

РЕШЕНИЕ №141 Молба от Геновева Кирилова Найденова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №140 Молба от Ани Качова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №139 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Постъпило искане от „Булгартрансгаз” ЕАД за определяне на такса за промяна на предназначението на имоти с идентификатори 62222.580.764, 62222.582.765 и 62222.582.766 по КККР на с. Расово, общ. Медковец – общинска собственост с учредено право на строеж на „Булгартрансгаз” ЕАД.

РЕШЕНИЕ №138 Писмо с вх. № ОбС147/15.06.2020 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана относно: Редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ №137 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №136 Докладна записка от Людмила Торньова - Председател на Временна комисия за подготовка и изготвяне на проект „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец” относно: Приемане на проект на „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец”.

 

Протокол № 12 от 28.05.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №135 Молба от Арсен Димов Александров относно: Право на ползване върху общински имот УПИ V „За площад и парк” в кв. 25 по плана на село Расово.

РЕШЕНИЕ №134 Молба от Евгения Торньова – Управител на Дневен център за стари хора относно: Искане на средства за ремонт на сградата, в която се помещава ДЦСХ.

РЕШЕНИЕ №133 Молба от Катя Митова Николова относно: Освобождаване от такса наем на имот общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №132 Докладна записка от Николай Филипов - Председател на ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост относно: Създаване на комисия, която да изготви „Правила за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансова помощи на физически лица от бюджета на община Медковец”.

РЕШЕНИЕ №131 Писмо с вх. № ОбС133/19.05.2020 г. от „В и К” ООД, град Монтана относно: Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №130 Предложение от „Уърлд Енерджи” АД относно: Предложение за наемане на сгради общинска собственост намиращи се на територията на кметство Аспарухово.

РЕШЕНИЕ №129 Докладна записка от Николай Филипов относно: Приемане на проект на Правилник на Общински съвет– Медковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

РЕШЕНИЕ №128 Докладна записка от Людмила Торньова – Председател на Временна комисия за избор на съдебен заседател относно: Предложение за избор на съдебен заседател към Окръжен съд – Монтана за мандат 2020 г. - 2024 г.

 

Протокол № 11 от 30.03.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №127 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на еднократна помощ 3000,00 лв. за празника на ромите.

РЕШЕНИЕ №126 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината и на Програмата за опазване на околната среда на община Медковец за 2019 г.

РЕШЕНИЕ №125 Докладна от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Дофинансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в село Сливовик и село Пишурка за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №124 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово” в землището на село Расово към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-турската граница”.

РЕШЕНИЕ №123 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставен трансфер от бюджета на община Медковец (местни дейности) на извънбюджетната сметка за средства от Европейския съюз по проект „Нова възможност за младежка заетост” в размер на 2 750,11 лв. за приключване и отчитане на проекта.

РЕШЕНИЕ №122 Предложение от „Уърлд Енерджи“ АД за изграждане на малки соларни панели върху терени общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №121 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложения, свързани с учебните заведения в община Медковец.

 

Протокол № 10 от 03.03.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №120 Предложение от Теодор Антонов – Председател общински съвет Медковец относно: Създаване на комисия, която да изготви „Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от бюджета на община Медковец“ и отлага разглеждането на молби за финансово подпомагане до приемане на същия.

РЕШЕНИЕ №119 Предложение от Теодор Антонов – Председател общински съвет Медковец относно: Внасяне на отчет от Кмета на общината и кметовете на кметства за дейността им, на всяко тримесечие /3, 6, 9, 12 месец/.

 

Протокол № 9 от 27.02.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №118 Заявление от Мара Крумова Кирилова от село Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №117 Молба от Радослава Борисова Радкова от село Медковец относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №116 Молба от Катя Емилова Тошкова от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №115 Заявление от Венета Софрониева Ефремова от село Расово относно: Финансово подпомагане за ковчег.

РЕШЕНИЕ №114 Молба от Стефка Кирилова Александрова от село Расово относно: Отпускане на 300,00лв.

РЕШЕНИЕ №113 Молба от Радослав Кирилов Найденов от село Расово относно: Необходимост от финансови средства.

РЕШЕНИЕ №112 Молба от Любка Петкова Трайкова от село Расово относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №111 Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси от Мирела Бориславова Рангелова от село Медковец.

РЕШЕНИЕ №110 Молба от Димитър Борисов Илиев от село Расово относно: Дърва за огрев и финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №109 Молба от Теменужка Руменова Иванова от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ за дъщеря й Гергана Любенова Борисова.

РЕШЕНИЕ №108 Молба от Силвия Крумова Филипова от село Расово относно: Отпускане на 300,00 лв.

РЕШЕНИЕ №107 Молба от Цветан Неофитов Василев от село Аспарухово относно: Отпускане на еднократна помощ за лечение на съпругата му.

РЕШЕНИЕ №106 Молба от Райна Найденова Кубратова от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №105 Молба от Димо Борисов Димитров от село Сливовик относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №104 Молба от Ангел Василев Борисов от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №103 Молба от Венко Илиев Панталеев от село Расово относно: Финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №102 Молба от Наталия Здравкова Методиева от село Медковец относно: Еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №101 Молба от Пенка Дончева Каменова от село Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №100 Заявление от Фроса Методиева Александрова от село Расово относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №99 Докладна записка от Радослава Борисова Радкова – здравен медиатор от село Медковец относно: Искане за финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №98 Заявление от Иванка Бойчева Манчева от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ 200,00 лв.

РЕШЕНИЕ №97 Заявление от Боряна Тодорова Каменова от село Медковец относно: Отпускане на помощ.

РЕШЕНИЕ №96 Заявление от Райка Петкова от село Медковец относно: Отпускане на помощ.

РЕШЕНИЕ №95 Заявление от Росен Генчов Цветанов от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №94 Молба от Петър Костов Борисов от село Аспарухово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №93 Молба от Величка Генчова Илиева от село Медковец относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №92 Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00536 от 12.10.2017 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с. Медковец”,, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №91 Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ искане за финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00536 от 12.10.2017 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите и прилежащите пространства на Средно Общообразователно Училище "Отец Паисий" - с. Медковец”,, сключен между Община Медковец и ДФ „Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №90 Докладна от Веромир Спасов Миланов – Кмет на с. Расово относно: Промяна в структурата и числеността в местни дейности кметство Расово.

РЕШЕНИЕ №89 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на кметско наместничество село Сливовик, община Медковец, област Монтана в Национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.”

РЕШЕНИЕ №88 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост“ към ОбС - Медковец и Венцислав Панайотов Методиев – Общински съветник относно: Обида на общински съветници и кметове от служител на общинска администрация.

РЕШЕНИЕ №87 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. – I етап на Община Медковец.

РЕШЕНИЕ №86 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за 2020 година и определяне на правилата за тяхното ползване.

РЕШЕНИЕ №85 Писмо Вх. № ОбС 061/18.02.2020 год. от Окръжен съд - Монтана относно: Процедура по избор на нови съдебни заседатели на ОС - Монтана.

РЕШЕНИЕ №84 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Наредба по чл. 1, ал. 2 за определяне размера на Местните данъци в община Медковец

РЕШЕНИЕ №83 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на кметско наместничество село Пишурка, община Медковец, област Монтана в Национална кампания „Чиста околна среда – 2020 г.”

РЕШЕНИЕ №82 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на „Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г.“

 

Протокол № 8 от 07.02.2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №81 Предложение от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разрешение на Общинския съвет за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ с обхват: поземлен Имот /ПИ/ № 47593.340.16 в землището на с. Медковец, община Медковец и одобряване на Задание по чл. 125 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ №80 Писмо вх. № ОбС 007-/2/03.02.2020 год. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ №79 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Разпореждане с имоти общинска собственост, предназначени за отдаване под наем за здравни нужди при спазване на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

РЕШЕНИЕ №78 Докладна записка от Румяна Иванова Динчева – Секретар на община Медковец и Председател на МКБППМН относно: Ежегоден отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните (МКБППМН) при община Медковец през 2019 година.

РЕШЕНИЕ №77 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на мониторингов доклад за 2019 година на община Медковец относно изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №76 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Приемане на Общински Бюджет 2020.

РЕШЕНИЕ №75 Докладна записка от Николай Иванов Филипов – Председател на ПК „Земеделие, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост“ към ОбС - Медковец относно: Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Медковец.

РЕШЕНИЕ №74 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов – Председател на ОбС - Медковец относно: Определяне на възнаграждението на общинските съветници при ОбС – Медковец.

РЕШЕНИЕ №73 Допълнение в Решение № 68 от Протокол 7/30.01.2020 г. относно: Определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 год.

 

Протокол № 7 от 30.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №72 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кметовете на кметства и кметски наместници в община Медковец, за 2020 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на бюджет 2020 година.

РЕШЕНИЕ №71 Докладна записка от инж. Иван Иванов – Зам. Кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец, за 2020 година в съответствие с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. и във връзка с приемането на бюджет 2020 година.

РЕШЕНИЕ №70 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Определяне на структурата и числеността на делегираните от държавата дейности по функции и от местни дейности, включително ОСП към община Медковец, от 2020 година.

РЕШЕНИЕ №69 Предложение от Читалищното настоятелство на НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“ и жители на село Медковец относно: Искане за дофинансиране на НЧ „Развитие – 1898 г. – с. Медковец“.

РЕШЕНИЕ №68 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 година.

РЕШЕНИЕ №67 Докладна от Цеца Илиева Бориславова – главен счетоводител при община Медковец относно: Искане от Теодор Антонов относно статута, значението и работата на Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Медковец.

РЕШЕНИЕ №66 Молби на граждани

Протокол № 6 от 15.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №65 Инвестиционно намерение с вх. № ОбС018/13.01.2020 г.

РЕШЕНИЕ №64 Участие на община Медковец в създаване и развитие на високотехнологичен регионален иновационен център по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност 2014-2020.

 

Протокол № 5 от 30.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №63 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №62 Докладна от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предложение за определяне на план-сметка за необходимите средства за поддържане чистотата на община Медковец за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №61 Отлага за следващо редовно заседание разглеждането на Инвестиционно намерение от „БЕРК АГРО“ ЕООД гр. Берковица.

РЕШЕНИЕ №60 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Създаване на временна комисия за установяване на проблемите в обект „Изграждане на конализационна система и пречиствателен модул на с. Расово, община Медковец“, сключен между община Медковец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и внасяне на конкретни предложения за пълното отстраняване и привеждането му в нормално експлоатационно състояние

РЕШЕНИЕ №59 Предложение от Теодор Евгениев Антонов относно: Одобряване на щат и структура на звеното, което подпомага работата на Общински съвет – Медковец и на неговите комисии, и осъществява оргонизационно - техническото и административно обслужване на тяхната дейност

 

Протокол № 4 от 20.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №58 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №57 Писмо Вх. № ОбС252/16.12.2019 год. от ОД „Земеделие“ гр. Монтана относно: Осигуряването на качествено обслужване на потребителите на административни услуги в Общинска служба по земеделие с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №56 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Приемане и одобрение на инвестициите, направени в активи общинска собственост от "ВиК" ООД Монтана за 2019 год., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК - Монтана на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране № 1 от Договора от 31.03.2016 год.

РЕШЕНИЕ №55 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Медковец през 2020 г.

РЕШЕНИЕ №54 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Предварително съгласие за преминаване през общински имоти във връзка с изграждането на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“.

РЕШЕНИЕ №53 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Съгласувателно становище от община Медковец за заустване на отпадъчни води във води по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

РЕШЕНИЕ №52 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Становище относно въздействието върху язовир Расово 2 /яз. Сабльовото/, землище на с. Расово, на количеството заявени за засушаване отпадъчни води и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите.

РЕШЕНИЕ №51 Заповед № АК-04-8/11.12.2019 год. относно: Връщане на Решения № 11 и № 15 от Протокол № 3 от проведено заседание на 28.11.2019 год. на ОбС-Медковец.

РЕШЕНИЕ №50 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – Кмет на община Медковец относно: Актуализация на Бюджет 2019 г. на община Медковец.

 

Протокол № 3 от 28.11.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ №49 Искане за отпускане на финансова помощ за заплащане на студентски такси от Христина Ангелова Христова от с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №48 Молба от Вергиния Миладинова Данчова от с. Медковец относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №47 Заявление от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №46 Заявление от Снежана Николова Флорова от с. Расово относно: Финансово подпомагане.

РЕШЕНИЕ №45 Заявление от Любка Петкова Трайкова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ

РЕШЕНИЕ №44 Заявление от Ани Качова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №43 Заявление от Мария Янева Захариева от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №42 Молба от Александър Кирилов Александров относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №41 Молба от Димитър Борисов Илиев относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №40 Молба от Петрана Личева Илиева от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №39 Молба от Димитър Борисов Илиев от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ.

РЕШЕНИЕ №38 Молба от Людмила Мирославова Каменова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ;

РЕШЕНИЕ №37 Молба от Мара Крумова Кирилова от с. Расово относно: Отпускане на финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №36 Заявление от Вергина Ангелова Димитрова от с. Расово относно: Отпускане на еднократна помощ за лечение.

РЕШЕНИЕ №35 Молби и заявления на граждани

РЕШЕНИЕ №34 Избор на заместник председатели.

РЕШЕНИЕ №33 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №32 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец относно: Издаване на запис на заповед от община Медковец в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00083 от 29.01.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на общински път MON1132 /III-114/ Сталийска махала – Граница общ. (Лом - Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/“, сключен между община медковец и ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №31 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Медковец през 2020 година.

РЕШЕНИЕ №30 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Учредяване безвъзмездно право на управление на част от имот общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване на дейността на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Лом – Филиал с. Медковец.

РЕШЕНИЕ №29 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Фактическото състояние на масивна сграда /читалище/ - публична общинска собственост, находящ се в УПИ VI-315 в кв. 66 по плана на с. Сливовик, във връзка с решение № 482 от протокол № 51/25.07.2019 год. на ОбС и конструктивно становище вх. № ТС-УС.15/10.10.2019 год., изготвено от инж. Маргарита Върбанова.

РЕШЕНИЕ №28 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/ за общински администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, община Медковец“.

РЕШЕНИЕ №27 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване пред Министерство на енергетиката по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление“.

РЕШЕНИЕ №26 Писмо Вх. № ОбСС227/26.11.2019 год. от ЦИК относно: Утвърждаване на образци на декларации за общинските съветници и кметове по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ

РЕШЕНИЕ №25 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Актуализация на Плана на целева субсидия за капиталови разходи – Бюджет 2019 г. на община Медковец, към 30.11.2019 год.

РЕШЕНИЕ №24 Писмо Вх. № ОбСС224/21.11.2019 год. от МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом относно: Помощ за поемане на финансов ангажимент за реализиране на необходим ремонт на 16 срезов компютърен томограф.

РЕШЕНИЕ №23 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен банков заем за предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни разриви по бюджета на общината, а именно – разплатена финансова корекция, наложена от ДФ „Земеделие“.

РЕШЕНИЕ №22 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Кандидатстване на община Медковец с проектно предложение по реда на Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

РЕШЕНИЕ №21 Докладна записка от Веромир Спасов Миланов – кмет на с. Расово относно: Осигуряване на финансови средства за извършване на допълнителни строително-монтажни работи и дооборудване на обект „Дневен център за стари хора и обществена трапезария в с. Расово“

РЕШЕНИЕ №20 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Промяна в структурата и числеността на общинска администрация Медковец.

РЕШЕНИЕ №19 Докладна записка от инж. Иван Иванов – зам. кмет на община Медковец относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №18 Докладна записка от инж. Венцислав Евгениев Куткудейски – кмет на община Медковец относно: Определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник в община Медковец до края на 2019 год. в съответствие с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 67 от 14 април 2010 год. изменено и допълнено с ПМС № 4 от 10 януари 2019 година.

РЕШЕНИЕ №17 Искане от Теодор Евгениев Антонов относно: Предоставяне на информация и извлечение от документи.

РЕШЕНИЕ №16 Писмо Вх. № ОбСС201/05.11.2019 год. от Областен управител на област Монтана относно: Определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие.

РЕШЕНИЕ №15 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Предложение за изменение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Медковец.

РЕШЕНИЕ №14 Писмо Вх. № ОбСС204/12.11.2019 год. от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ относно: Определяне на делегат на Общинския съвет – Медковец в Общото събрание на НСОРБ.

РЕШЕНИЕ №13 Докладна записка от Теодор Евгениев Антонов относно: Членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС – РБ/.

РЕШЕНИЕ №12 Писмо Вх. № ОбСС207/15.11.2019 год. от Окръжен съд – Монтана относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020-2024 г.

РЕШЕНИЕ №11 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Протокол № 2 от 15.11.2019 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №10 Определяне на комисия за подготовка и изготвяне на правилник за работата на общинския съвет.

РЕШЕНИЕ №9 Определяне възнагражденията на общинските съветници.

РЕШЕНИЕ №8 Определяне възнаграждението на председателя на общинския съвет на съветниците – Медковец.

РЕШЕНИЕ №7 Състав на „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбСС – Медковец“

РЕШЕНИЕ №6 Състав на Постоянна комисия за работа с малцинствени групи

РЕШЕНИЕ №5 Състав на Постоянна комисия по образование, спорт, здравеопазване, социална политика, култура, вероизповедание, децата, младежта, борба с корупцията и молби на граждани

РЕШЕНИЕ №4 Състав на Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, местно самоуправление, регионална политика и общинска собственост

РЕШЕНИЕ №3 Състав на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба

РЕШЕНИЕ №2 Избиране на Постоянни комисии към Общински съвет.

РЕШЕНИЕ №1 Избор на председател на Общински съвет Медковец.

 

 

 Протокол № 1 от 11.11.2019 г.

 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2015-2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ 2011-2015 ГОДИНА