Местни данъци и такси

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

В сила от 01.01.2015 г.

(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(3) Таксата битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(4) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

На предплатилите за цялата година до 30 април се прави 5% отстъпка.

 

Наредба за определяне размера на МДТ

 

 

Актуализации в "Наредбата за определяне размера на местните данъци"

Данъчни декларации

 

 

Формуляри