Социално подпомагане

Системата за социално подпомагане в община Медковец е насочена към тези групи от населението, които са със специфични потребности. Такива са лицата с различни видове увреждания – физически и психически, както лица и групи от лица в риск. По данни на Дирекция “Социално подпомагане” техният брой е, както следва:

  • лица с увреждания (физически и психически) – 459 д.;
  • лица в неравностойно социално положение – 729 д.

В община Медковец не са разкрити специализирани институции за настаняване на лица със специфични потребности извън тяхната обичайна среда. Общината предлага два вида социални услуги, а именно: Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора. Домашният социален патронаж е с капацитет около 150 места. Освен нуждаещите се от общинския център, той обслужва и лица от съседните села. Дневният център за възрастни хора е с капацитет 20 места. През зимния период в общината работи и обществена трапезария за 54 човека. Има изградени два пенсионерски клуба – в с. Медковец и с. Расово. Клубовете развиват интересна и разнообразна дейност.