СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ /2010-2015г./

В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

І. ВЪВЕДЕНИЕ.

Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на община Медковец е разработена и съобразена в съответствие с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на социалните услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им, с общинския план за развитие за периода          2007-2013г.

Общинската стратегия обхваща всички уязвими групи и покрива всички селища на територията на община Медковец.

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и предоставянето на социални услуги:

 • Равен достъп до социални услуги за всички живеещи на територията на община Медковец;
 • Ефективност и ефикасност на социалните услуги;
 • Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги;
 • Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;
 • Прозрачност и ефективност при усвояването на финансовите средства;
 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващите практики, опит и услуги;
 • Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето, Закон за местното самоуправление и местната администрация Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И SWOT АНАЛИЗ .

Населението на община Медковец към 31.12.2009г. е 4310 души. Тенденцията в динамиката на населението не се отличава от общата негативна национална тенденция. Броят на мъжете е 2064, а на жените 2246. В надтрудоспособна възраст са 1816 души.

В етническа структура 1357 са роми, което представлява 31.5% от общия брой на общината. Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната.

Динамиката на естествения прираст се изразява в негативна тенденция.

Анализът на данните показва, че общината се характеризира със застаряващо население, съществена част от което е с инвалидизирани заболявания и медико-социални проблеми. Налице са деца и младежи със специфични социални и образователни потребности. Безработицата е висока

Наличието на значителен брой социално подпомагани лица, предимно роми, самотни възрастни с ниски доходи, обуславя необходимостта от разкриване и разширяване на социалните услуги.Причина за високия процент подпомагани роми е ниското ниво на образование и липсата на квалификация. В повечето случаи тяхната заетост е сезонна, а размерът на възнагражденията – по-нисък от средния размер на общината като цяло.

На територията на общината са регистрирани 495 лица с увреждания. Това е сложна целева група, която обединява лица с физически, умствени, психически, сензорни и множество увреждания. По модул „личен асистент” на Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” община Медковец е активен партньор. Най-достъпната помощ за тази целева група е паричното подпомагане по ЗСП И ЗИХУ, както и предлаганите услуги в общността: домашен социален патронаж, дневен център за стари хора и клубовете на инвалида.

Процентът на възрастните хора в общината е 42%. Тази целева група се нуждае от ежедневни грижи в дома. С отпадане на Националната програма „Личен асистент” и „Домашен помощник”, се предоставя възможност за кандидатстване с проект по европейска програма, но се получават периоди на липса на този вид услуги, а и несигурност поради ограничената субсидия.

Броят на чакащите потребители за настаняване в институции е 2-ма души.

Алтернативни социални услуги за възрастни и хора с увреждания са трите клуба на пенсионера и инвалида на територията на общината, където осъществяват социалните си контакти и реализират различни видове инициативи, с изразена художествена самодейност и участие в множество фестивали. В Медковец е изграден информационно-консултански център за хората с увреждания, който предоставя административни и технически услуги, осигурява достъп до информационни източници, разпространява актуална информация, оказва съдействие за доставка на помощни средства, организира свободното време, чрез провеждане на беседи, срещи, чествания, екскурзии.

По данни на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, скитащи и бездомни деца в общината няма. Няма консултативни центрове и кабинети, но успешно работи „ Приемна за работа с проблемни деца от ромски произход”. На територията на общината няма деца, настанени в СПИ, ВУИ, ПД, както и условно осъдени. Данните са за 2009г.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните услуги в община Медковец са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им потребности, на база на активната и целенасочена работа на специалистите от социалната сфера. Предлаганите социални услуги са в общността, като в общината няма разкрити услуги, предоставяни в специализирани институции. Услугите, които към настоящия момент се предоставят в общността са:

            Домашен социален патронаж – с капацитет, увеличен на 150 души, услуга, насочена предимно към хората в пенсионна възраст, хората с увреждания, ветераните от войните. Това е услугата с най-голям обхват на територията на общината.

            Дневен център за стари хора – с капацитет 20 души

         Личен асистент – 11 лица по Националната програма и 8 лица по Европейската програма.

SWOT АНАЛИЗ

Силни страни

-           наличие наволя и желаниеза развитие на социалните услуги сред представителите на местната власт, на държавните структури , на неправителствения сектор и обществеността като цяло;

-           съществуващ опит на администрацията като доставчик на социални услуги;

-           добра координация между общинска администрация, държавните структури и неправителствения сектор;

-           наличие на сграден фонд.

Слаби страни

-           ограничени финансови ресурси на общинския бюджет;

-           амортизиран сграден фонд;

-           недостиг на висококвалифицирани специалисти, работещи в социалната сфера;

-           липса на местни НПО;

-           преобладаващи възрастни жители и инвалиди;

-           ниски доходи на преобладаващата част от нуждаещите се от социални услуги;

-           ограничени общински финансови ресурси за развитие на социалните услуги;

Възможности

-           познаване и използване на възможностите за финансиране на проекти в социалната сфера;

-           финансиране на социалните услуги под формата на делегирани държавни дейности;

-           укрепване на капацитета на администрацията;

-           наличие на добри практики и възможности за обмяна на опит в предоставянето на социални услуги;

-           развитие на алтернативни форми за предоставяне на социални услуги;

-           ремонт или реконструкция на съществуващия сграден фонд;

-           разширяване на информационната база за развитие услугите;

Заплахи

-           демографски фактори – отрицателен прираст, застаряване на населението, намаляване на раждаемостта и др.;

-           икономически фактори – нарастване броя на безработните, ниско ниво на образование и квалифиикация, увеличаване броя на жителите на общината в неравностойно положение;

-           чести промени в нормативната база;

-           зависимост на някои от социалните услуги от централно бюджетно финансиране

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

1. Основна цел

Основната цел на стратегията е разработването на единна общинска политика в областта на социалните услуги, с цел подобряване благосъстоянието и качеството на живот на представителите на рисковите социални групи, чрез развитие и разширяване на предоставяните социални услуги, повишаване на тяхното качество и ефективност.

2.Приоритети:

2.1 Подкрепа на уязвимите семейства и децата, предоставяне на социална интеграция на семейството и предоставяне по-добра грижа за децата.

Мерки:

 • Превенция на нежелана и ранна бременност;
 • Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции: комплексни програми за семейна подкрепа – социална, достъп до образование, здравни грижи, заетост;
 • Повишаване на нивото на полова култура сред деца и чладежи;
 • Ефективна превенция за вредното въздействие на веществата, причиняващи зависимост;
 • Превенция на отпадането на децата от училище: включване на 100% от децата в предучилищна възраст и задължителна училищна възраст;
 • Превенция на всички форми на насилие над и от деца и подкрепа на жертвите на насилие: образователни програми и кампании в детските градини и училища, насочени към превенция на агресивно поведение сред децата, развиване на познание за насилието и сигнализиране на случаи за насилие;
 • Превенция на рисково поведение на деца и младежи: образователни програми и кампании в училище, извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата;
 • Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания: интегриране на децата с увреждания в масовите училища с ресурсни учители, адаптиране на средата в детските градини и училища за децата с увреждания;

2.2. Надграждане и развиване на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.

Мерки:

 • Социално включване на хората с увреждания: осигуряване достъпна среда в общественото пространство; трудова заетост;професионална квалификация, обучения; адаптиране на работната среда.
 • Разширяване на социалните услуги в домашна среда за хората с увреждания и стари хора: увеличаване броя на потребителите на Домашен социален патронаж и включване на услугата почистване по домовете; съдействие и посредничество за получаване на помощни средства; увеличаване обхвата на СУ „Личен асистент”, „Соц.асистент”, „Домашен помощник”; намиране възможности за дофинансиране на започнатото изграждане на дом за стари хора и хора с увреждания в с.Аспарухово; изграждане на дневен център за стари хора в с.Расово.

2.3. Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.

Мерки:

 • Подобряване качеството на социалните услуги;
 • Въвеждане на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и ефикасност;
 • Повишаване квалификацията;
 • Изграждане система за оценка и стимулиране на персонала;
 • Изграждане на умения по управление и работа в екип;
 • Познания за нормативната база и промените в нея;
 • Разработване на проекти в социалната сфера.

ІV. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 1. Делегирани от държавата дейности, финансирани от държжавния бюджет:

-           дневен център за стари хора.

 1. Местни дейности, финансирани от общински приходи:

-           домашен социален патронаж;

-           клубове на инвалида и пенсионера.

 1. Общински бюджет:

-           облекчение на таксите за ДСП;

-           за социални погребения;

-           за съфинансиране на социални проекти.

 1. Външни източници – средства от национални, европейски и др. фондове.
 2. Дарения, спонсорство, доброволен труд.
 1. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ

          

 1. В края на всяка календарна година да се оценява изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги.
 2. Общината, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” да осъществява текущата практическа дейност по реализирането на Стратегията и предприемането на конкретни мерки по контрола на изпълнението им.
 3. При актуализация с цел подобряване политиката на социално включване и усъвършенстване на социалните усллуги, промените да се приемат от Общинския съвет с ново решение.

Настоящата Общинска стратегия е приета с решение на Общински съвет с.Медковец № 296/23.07.2010г.