ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

 Настоящият Областен План за Развитие на Горските Територии (ОПРГТ) в област Монтана е документ за стратегическо планиране на горското стопанство и регионалното развитие. Чрез него се определя стратегическата рамка за развитие на горските територии в областта, която задава целите и приоритетите за устойчиво интегрирано областно развитие. За постигане на устойчиво развитие на горските територии в Монтанска област в контекста на целите на ЕС, отчитайки планинския характер на района, с по-трудни условия на живот и бизнес е необходимо държавата и заинтересованите страни да предприемат конкретни действия, съобразени с местните условия.

Връзка към сайта с ГИС платформата : https://www.oprgtmontana.net

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

Проект ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Характеристика на собствеността на горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Терминологичен речник

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 CICES_Finalised-V5.1_01012018

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Анкетно проучване на експертното мнение за разработване на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Запитване към специализираната общинска администрация за разработването на ОПРГТ Монтана

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Зони на уязвимост

ПРИЛОЖЕНИЕ I.1 Идентифицирани несъответствия

ПРИЛОЖЕНИЕ II.1 Функционални категории

ПРИЛОЖЕНИЕ II.2 Екосистемни ползи предоставяни от горските територии

ПРИЛОЖЕНИЕ III.1 Ползватели на възмездни ползи

ПРИЛОЖЕНИЕ III.2 Горски територии предоставящи възмездни екосистемни ползи

ПРОТОКОЛ От проведено обществено обсъждане в Община Медковец, във връзка с изпълнение на Договор № 995/04.09.2017г. с предмет „Изработване на областен план за развитие на горските територии за Област Монтана“, сключен между Регионална дирекция по горите – гр. Берковица и „Географика“ ООД.

 

 

 

 

desain 1

 

проект „Нови възможности за грижа”

Обявление
Приложение1
Приложение1а
Приложение6 

Информация

 

 


 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово”

 

срок на изпълнение - 30 мес.

стойност на проекта - 1 387 946 лв. без ДДС

очаквани резултати - асфалтирани 13 улици

 


 

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово, община Медковец”

 

срок на изпълнение - 30 мес.;

стойност на проекта - 4 914 906лв.без ДДС

очаквани резултати - изградена канализационна мрежа и ПСОВ

 

 


Списък на проекти, в процес на изпълнение по Оперативните програми - наименование, оперативна програма, период на изпълнение стойност, очаквани резултати

 

 

 

Проект „Подкрепа за достоен живот”,ОПРЧР,2010-2012г.,77000лв.


 

«Нов избор-развитие и реализация»,ОПРЧР,2010-2012г.,

 


 

«Създаване на социално предприятие ,,Озеленяване и благоустройство`` в община Медковец,област Монтана»ОПРЧР,2012г.,171 323.81лв.


 

„Помощ в дома” ОПРЧР,2012г.,196950лв.


 

Внесен за финансиране:

Повишаване на квалификацията на служителите в община Медковец,ОПАК,2012,36158лв.

 

 


 

Внесени за финансиране проекти:

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Димитър Вълнев- 1903" с.Расово,350 641.41лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Просвета-1927" с.Аспарухово,345 140.44лв.

 

Наименование на проекта: Програмата за развитие на селските райони

Ремонт и подобряване на културен център-читалище "Развитие- 1898" с.Медковец, 350 058.50лв.