ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

123

 

      Със Заповед № 75 от 25.07.2012 г. на Кмета на Община Медковец, обл. Монтана е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на материали и консумативи за озеленяване за нуждите на Социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ в община Медковец, обл. Монтана”. Правното основание за обявяване на обществената поръчка е чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 11:00 ч. на 08.08.2012 г.

 

 Офертите ще бъдат отворени на 08.08.2012 г. в 11:30 ч. .

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9004469

 

 

 

 

Публична покана

Документация

Заповед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Публична покана ОДЗ № 1 – Медковец

Публична покана

Документация


Публична покана ЦДГ № 1 – Медковец

Публична покана

Документация