Банкови сметки на Община Медковец

IBAN


IBAN – Община Медковец

 

IBAN BIC Наименование Код
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Патентен данък 441400
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Данък в/у недвижимите имоти 442100
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Данък в/у наследствата 442200
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Данък в/у превозните средства 442300
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за битови отпадъци 442400
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин 442500
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Туристически данък 442800
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Други данъци 443400
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Вноски от приходи на общински предпр/я и институции 443700
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция 444000
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от наем на имущество 444100
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от наем на земя 444200
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от лихви по текущи банкови сметки 444300
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от лихви по срочни депозити 444400
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от дивиденти 444800
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи 444900
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната 445100
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина 445200
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 445500
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от продажби на земя 445600
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от концесии 445700
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Прих.от ликвидиране на общински предприятия 445800
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи 445900
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети 446500
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Други неданъчни приходи 447000
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за технически услуги 448001
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за детски градини 448002
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за детски ясли и др. по здравеопазването 448003
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих 448004
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги 448005
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за административни услуги 448007
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. 448008
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за ползване на полудневни детски градини 448009
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за ползване на общежития и други по образованието 448010
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси за гробни места и откупуване на гробни места 448011
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Туристически такси 448012
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такса за притежание на куче 448013
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Такси по закона за опазване на околната среда 448081
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF Други общински такси 448090
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF

Неиндентифицирани преводи

по сметки 7311

(т.21 от ДДС № 06/2006 г.)

448866
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF

Преводи по с/ки 84

с много редов документ

448888
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF

дебитно-котрол. с/ка

/код за центр. към с/ка 7304/

449944
BG18UBBS80028413868301 UBBSBGSF

дебитно-котрол. с/ка

/код за преводи към с/ка 7304/

449988
 
IBAN SWIFT BIC Наименование
Набирателна сметка /Депозити/ UBBSBGSF  
За ФОНД "ПРИВАТИЗАЦИЯ" 100% UBBSBGSF  
Приход/Разход UBBSBGSF