ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 

 

 

Публични регистри за 2024 г.

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, И ПРИЛОЖЕНИЕ1 - РЕГИСТЪР ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

 

Заповед АСПАРУХОВО

Заповед МЕДКОВЕЦ

Заповед ПИШУРКА

Заповед РАСОВО

Заповед СЛИВОВИК

 

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА СЛИВОВИК 2024   РЕГИСТЪР

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА МЕДКОВЕЦ 2024   РЕГИСТЪР

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА АСПАРУХОВО ПИШУРКА 2024

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА РАСОВО 2024      РЕГИСТЪР

РЕГИСТЪР АСПАРУХОВО

РЕГИСТЪР ПИШУРКА

РЕГИСТЪР РАСОВО

РЕГИСТЪР МЕДКОВЕЦ

 

 Публични регистри за 2023 г.

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, И ПРИЛОЖЕНИЕ1 - РЕГИСТЪР ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

 

 

Заповед АСПАРУХОВО                                  Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ                                      Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА                                        Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО                                          Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК                                      Приложение1-Регистър

 

 

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА МЕДКОВЕЦ 2023

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - МЕДКОВЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - РАСОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - АСПАРУХОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - СЛИВОВИК

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - ПИШУРКА

 

 

Публични регистри за 2022 г.

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, И ПРИЛОЖЕНИЕ1 - РЕГИСТЪР ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

                                                                    

 

заповед 12 ОДЗ Монтана

заповед 37 ОДЗ Монтана

заповед 57 ОДЗ Монтана

заповед 58 ОДЗ Монтана

заповед 59 ОДЗ Монтана

заповед 63 ОДЗ Монтана

заповед 70 ОДЗ Монтана

заповед 75 ОДЗ Монтана

заповед 76 ОДЗ Монтана

заповед 253 ОДЗ Монтана

регистър 70 ОДЗ Монтана

 

 

Публични регистри за 2021 г.

 ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, И ПРИЛОЖЕНИЕ1 - РЕГИСТЪР ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ.

 

Заповед АСПАРУХОВО                                  Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ                                      Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА                                        Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО                                          Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК                                      Приложение1-Регистър

 

ЗАПОВЕД ПОЛСКИ ПЪТИЩА МЕДКОВЕЦ 2021

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - МЕДКОВЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - РАСОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - АСПАРУХОВО

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - СЛИВОВИК

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ - ПИШУРКА

 

Публични регистри за 2020 г.

 

РЕГИСТЪР МАЛОМЕРНИ ИМОТИ ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАСОВО СЛИВОВИК АСПАРУХОВО МЕДКОВЕЦ

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

 

Заповед АСПАРУХОВО           Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ               Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА                 Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО                   Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК               Приложение1-Регистър

 

Публични регистри за 2019 г.

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПО ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЗЕМЛИЩЕ РАСОВО СЛИВОВИК АСПАРУХОВО

 

 Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

 

Заповед АСПАРУХОВО      Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ          Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА            Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО              Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК          Приложение1-Регистър

 

                                                                        Публични регистри за 2017 г.

 

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

 

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Монтана, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, и Приложение1 - Регистър за землищата на населените места в Община Медковец.

Заповед АСПАРУХОВО   Приложение1-Регистър

Заповед МЕДКОВЕЦ       Приложение1-Регистър

Заповед ПИШУРКА         Приложение1-Регистър

Заповед РАСОВО           Приложение1-Регистър

Заповед СЛИВОВИК       Приложение1-Регистър

 


 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017-2020г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП 2017-2020г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2017-2020г.


 Регистри общинска собственостРегистър на разпоредителните сделки с общинска собственостРегистри на проектите


 

  • Регистър заповеди

 

  • Регистър НПО и сдружения с нестопанска цел на територията на Община Медковец


Регистри на търговските дружества

  • Регистър на търговските дружества, в които община Медковец притежава миноритарен дял
  • Регистър на търговските дружества със 100% общинско участие


Публичен регистър на сградите в режим на етажната собственост

  • Към 03.05.2012 г.

 

  • ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ