Постоянни комисии


 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА И НОРМАТИВНА УРЕДБА:


1. Георги Николаев Крумов - Председател
2. Николай Иванов Филипов - Член
3. Людмила Цветанова Торньова - Член
4. Красимир Илиев Борисов - Член
5. Иван Георгиев Торньов - Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПЪТНА И СЕЛИЩНА МРЕЖА, ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:


1. Николай Иванов Филипов - Председател
2. Красимир Асенов Филипов - Член
3. Даниел Стайков Славчев - Член
4. Стефан Красимиров Герасимов - Член
5. Венцислав Панайотов Методиев - Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, БОРБА С КОРУПЦИЯТА И МОЛБИ НА ГРАЖДАНИ:


1. Людмила Цветанова Торньова - Председател
2. Даниел Стайков Славчев - Член
3. Албена Цветанова Василева - Член
4. Иван Георгиев Торньов - Член
5. Георги Николаев Крумов – Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ:


1. Албена Цветанова Василева - Председател
2. Красимир Асенов Филипов - Член
3. Красимир Илиев Борисов - Член
4. Венцислав Панайотов Методиев - Член
5. Стефан Красимиров Герасимов - Член

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към ОбС – Медковец:
1. Теодор Евгениев Антонов - Председател
2. Георги Николаев Крумов - Член
3. Николай Иванов Филипов - Член
4. Венцислав Панайотов Методиев - Член
5. Иван Георгиев Торньов - Член