Петък, 28 Юни 2013 07:25

Правила и норми за пожарна безопастност

Написана от
Оценете
(0 гласа)

                                                                                                                                                                                      Препис!      

З А П О В Е Д       №   75 / 26.06.2013 г.

 

 

                В изпълнение наизискванията на чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и разпоредбите на чл.12 от Наредба № І3-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи и писмо с изх. № РД-34-64-/1//24.06.2013 г. на ВрИД Областен управител на област Монтана

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 

     1. Определям  настъпването на етап „восъчна зрялост” на зърнено-житните масиви на територията на община Медковец.

 

         2. Поради настъпването на период, през които са налице предпоставки за рязко усложняване на пожарната обстановка забранявам: Паленето на открит огън в земеделските земи по време на жътвената кампания и изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.

 

              3. Собствениците на земеделска техника да я поддържат в изправност, като извършват ежедневно техническо обслужване.          

 

        4. Ръководителят на гасаческата група да организира постоянно наблюдение и контрол за предотвратяване възникването на пожари и ако възникнат такива, да се установяват и санкционират виновните лица.

 

          5. При случаи на пожари, засягащи или застрашаващи защитените територии и вековни и/или забележителни дървета, незабавно да се уведоми РИОСВ – Монтана на „зеления телефон” 096/300-961.

 

            6. Кметовете на съставните населени места и кметският наместник на с. Пишурка да издадат подобна заповед за съответната територия и да контролират изпълнението й.

 

            7. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица и земеделските производители за сведение и изпълнение.

 

            8. Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на Веселин Василев – на длъжност „ГЗ и обществен ред” в община Медковец.

 

 

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ   ЕВГЕНИЕВ /ПП/

 

Кмет на община Медковец

 

 

 

Вярно с оригинала при община Медковец.

 

РУМЯНА ДИНЧЕВА

 

Секретар на община Медковец 

 

 
Прочетена 7676 пъти Последно променена в Петък, 28 Юни 2013 07:45